2012-03-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-03-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions que van tindre lloc els dies 16 i 24 de febrer de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 14, desestimatòria de la demanda interposada, amb imposició de costes a la demandant, en el Juí Ordinari núm. 407/10 seguit contra este Ajuntament, per a exercitar acció reivindicatòria de domini sobre tres parcel·les que es pretenia que foren expropiades per a l'ampliació de l'IES de Benimàmet.
Expediente: E 00501 2010 000287 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 que declara acabat el Recurs PO núm. 601/11, interposat contra orde de restauració de la realitat alterada al seu estat inicial amb demolició d'obres executades al passeig de les Goles.
Expediente: E 00501 2011 000553 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels Recursos Contenciosos Administratius núm. 4/181/10 i núm. 4/205/10 acumulats i desestimatòria de l'interposat per l'Ajuntament contra preu just en retaxació de les finques 58 i 59 del projecte del Parc de Capçalera.
Expediente: E 00501 2010 000590 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal del lloc de treball referència núm. 6903.
Expediente: E 01101 2012 000304 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar una permuta en el lloc de treball referència núm. 8421.
Expediente: E 01101 2011 001879 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal divers de la Policia Local.
Expediente: E 01101 2012 000169 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7601.
Expediente: E 01101 2012 000140 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8412.
Expediente: E 01101 2012 000184 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 7402.
Expediente: E 01101 2011 002101 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1038/11.
Expediente: E 01101 2011 001038 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1039/11.
Expediente: E 01101 2011 001039 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1041/11.
Expediente: E 01101 2011 001041 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1417/11.
Expediente: E 01101 2011 001417 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1809/11.
Expediente: E 01101 2011 001809 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1810/11.
Expediente: E 01101 2011 001810 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expediente nº. 1922/11.
Expediente: E 01101 2011 001811 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1922/11.
Expediente: E 01101 2011 001922 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1923/11.
Expediente: E 01101 2011 001923 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1924/11.
Expediente: E 01101 2011 001924 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2306/11.
Expediente: E 01101 2011 002306 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del programa PAMER 2011.
Expediente: E 01101 2011 001320 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, Relació S3-Sòl en la via pública, unes parcel·les situades als carrers del Pintor Domingo, de Lope de Rueda, de Murillo i de Villena.
Expediente: E 05303 2011 000164 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor del codi 1.E4.17.015, Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Massarrojos.
Expediente: E 05303 2012 000019 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar el reconeixement de domini d'una parcel·la situada al terme de Manises, partida de Collado, terra de Cànters o canyada de Carpio, formalitzat per mitjà d'escriptura atorgada per General de Servicios Públicos Urbanos, SL i Aguas de Valencia, SA, a favor de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 05305 2012 000001 00 - Aprovat
0026 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de subministrament de material d'impremta.
Expediente: E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 119234.
Expediente: E 01305 2008 000437 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 166493.
Expediente: E 01305 2008 000589 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 110105.
Expediente: E 01305 2009 000408 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 33891.
Expediente: E 01305 2010 000135 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 60306.
Expediente: E 01305 2010 000229 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 117597.
Expediente: E 01305 2010 000412 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00104 2011 512.
Expediente: E 01305 2011 000056 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1342-W, de 30 de març.
Expediente: E 01306 2011 000900 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2317-W, de 26 d'octubre.
Expediente: E 01306 2011 004854 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2450-W, de 3 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 004584 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2642-W, de 15 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005543 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2972-W, de 30 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005764 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3472-W, de 20 de desembre.
Expediente: E 01306 2011 006937 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3678-W, de 29 de desembre.
Expediente: E 01306 2011 005986 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3684-W, de 29 de desembre.
Expediente: E 01306 2011 006624 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 282-W, de 17 de gener.
Expediente: E 01306 2011 006289 00 - Aprovat
0043 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 317-W, de 19 de gener.
Expediente: E 01306 2011 006340 00 - Aprovat
0044 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 324-W, de 19 de gener.
Expediente: E 01306 2011 005701 00 - Aprovat
0045 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 520-W, de 26 de gener.
Expediente: E 01306 2011 005989 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Ases Valencia, SL, corresponent a la factura de gener de 2012 del contracte de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2012 001195 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares dels següents centres ocupacionals municipals: Gravador Planes.
Expediente: E 02201 2012 000250 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares dels següents centres ocupacionals municipals: Isabel de Villena.
Expediente: E 02201 2012 000260 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares dels següents centres ocupacionals municipals: Juan de Garay.
Expediente: E 02201 2012 000262 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les al·legacions presentades per Autocares Transvía, SL, referides a la duració de la prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals Juan de Garay i Isabel de Villena i el seu preu.
Expediente: E 02201 2007 000709 00 - Aprovat
0051 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries.
Expediente: E 04103 2012 000014 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000063 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Imserso i la Fundació ONCE per al desenvolupament del programa d'accessibilitat universal.
Expediente: E 01801 2011 002601 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i les biblioteques municipals.
Expediente: E 01905 2012 000018 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Esports.
Expediente: E 01903 2012 000053 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 18-R, de 27 de setembre de 2011, sobre factura per consum d'aigua.
Expediente: E 02701 2011 000346 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos del projecte de taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
Expediente: E 02902 2011 000017 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'ajust de la memòria adaptada del projecte 'Intercanvi d'experiències en estudis i accions relacionats amb el mercat de treball, necessitats dels perfils professionals i competències. Needs&Competences' del Programa Europeu d'Aprenentatge Permanent.
Expediente: E 02902 2011 000031 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, en concepte d'aportació municipal.
Expediente: E 02902 2012 000041 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra una resolució per la qual es va donar de baixa un quiosc de premsa.
Expediente: E 03701 2002 002331 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2010 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Sud.
Expediente: E 04001 2011 000635 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació al lloc de treball referència núm. 898.
Expediente: E 01101 2011 000186 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 973/11.
Expediente: E 01101 2011 000973 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1037/11.
Expediente: E 01101 2011 001037 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1040/11.
Expediente: E 01101 2011 001040 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1042/11.
Expediente: E 01101 2011 001042 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1416/11.
Expediente: E 01101 2011 001416 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1418/11.
Expediente: E 01101 2011 001418 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1807/11.
Expediente: E 01101 2011 001807 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1808/11.
Expediente: E 01101 2011 001808 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1812/11.
Expediente: E 01101 2011 001812 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1921/11.
Expediente: E 01101 2011 001921 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1925/11.
Expediente: E 01101 2011 001925 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2163/11.
Expediente: E 01101 2011 002163 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2239/11.
Expediente: E 01101 2011 002239 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 58/12.
Expediente: E 01101 2012 000058 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana-Institut Valencià d'Administració Pública, per a la realització d'un programa de cooperació en l'àmbit de la formació.
Expediente: E 01002 2012 000002 00 - Aprovat
0078 - MOCIÓ conjunta del tercer tinent d'alcalde coordinador general de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda i del regidor delegat de Pedanies, vicepresident del Consell Agrari Municipal.- Proposen aprovar la comanda de gestió dels Horts Urbans del sector de la Torre a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
Aprovat
0079 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 20 de gener de 2012, sobre designació de vocals del Consell Rector de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Aprovat
0080 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00801 2011 000101 00 - Aprovat