2012-02-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
21-02-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 24 gener 2012
0002 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria parcial del recurs contenciós núm. 608/05 interposat per Sra. Amparo Sanchis Monzó contra resolució del Conseller de Territori i Vivenda que va a aprovar el Pla Especial del Nou Hospital La Fe, i la consenta en quant anul.la l'extrem que establix el nombre de places d'aparcament; i aixó tenint en compte que la dita Sentència ha sigut confirmada pel Tribunal Suprem.
Expediente: E 00501 2005 000324 00 - Quedar assabentat
0003 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la sentència dictada per la Sala de Valencia, desestimatòria del recurs P.O. 2/309/07 interposat per D. Juan Ramón Ferrer Mateo contra Acord Plenari pel qual es van aprovar els Pressupostos Municipals per a l'any 2007; i ella tenint en compte que per Sentència del Tribunal Suprem s'ha confirmat la dita Setència.
Expediente: E 00501 2007 000163 00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa que la Corporació consenta i complisca la Sentència, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9, estimatòria parcial del recurs P.O. 834/07 que va interposar la RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., declarant conforme a Dret la Resolució que va decretar el tancament de la Subestació Elèctrica de Patraix, anul.lant els Acords de la Junta de Govern Local i del Ple que, entre altres extrems, ratificaven el tancament.
Expediente: E 00501 2007 000392 00 - Aprovat
0005 - Aprovar la primera Modificació de Credits Extraordinaris/Suplements 2012
Expediente: E 05501 2012 000012 00 - Aprovat
0006 - Sobre estudis per a la redacció d'una ordenança sobre caixers automàtics i dispensador de productes en les façanes dels inmobles.
Expediente: E 05630 2012 000005 00 -
0007 - ANNEX.- Expedients dels quals es dòna compte a la comissió segons relacions adjuntes.