2012-02-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-02-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions que van tindre lloc els dies 13 i 20 de gener de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu núm. 4/285/10, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre expropiació d'una parcel·la inclosa en el PEPRI del barri de Velluters.
Expediente: E 00501 2010 000655 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 525/11, interposat contra Resolució del Jurat Tributari contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
Expediente: E 00501 2011 000468 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, pel qual es declara la satisfacció extraprocessal de les pretensions plantejades en el recurs PO núm. 833/11, interposat contra Resolució d'Alcaldia que va ordenar la restauració de la realitat alterada de les obres de tancament d'una terrassa situada al carrer d'Isabel la Catòlica, alhora que declara acabat el procediment i arxivat el recurs.
Expediente: E 00501 2012 000006 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que estima parcialment la cassació interposada per l'Ajuntament contra Sentència de la Sala de València que estimava parcialment el Recurs Contenciós Administratiu núm. 1781/04, respecte de l'expropiació d'una parcel·la ubicada a la plaça de Sor Guillermina, filla de la Caritat, destinada a viari i en part a espai lliure.
Expediente: E 00501 2005 000193 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que estima parcialment el Recurs de Cassació interposat contra Sentència de la Sala de València que estimava parcialment el Recurs Contenciós Administratiu núm. 1131/05, contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just per l'expropiació de la finca núm. 72 del Parc de Capçalera, la beneficiària del qual és Aumsa.
Expediente: E 00501 2005 000473 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 2/1645/08, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va revalorar la finca núm. 70 del projecte eix viari Serradora-avinguda dels Tarongers, expropiada per l'extint Consell Metropolità de l'Horta, de la qual és beneficiària la corporació municipal.
Expediente: E 00501 2012 000054 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases i l'anunci de convocatòria del procés de selecció de mèrits d'un/a director/a tecnicoartístic/a.
Expediente: E 01101 2012 000186 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Vicent.
Expediente: E 05302 2011 000450 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre del 2010 i la comprovació d'este a data 11 de juny del 2011.
Expediente: E 05303 2011 000001 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 6 de juliol de 2007, relatiu a l'exercici d'accions judicials per part de l'Assessoria Jurídica Municipal per a recuperar una propietat indegudament ocupada.
Expediente: E 05305 2003 000024 00 - Aprovat
0012 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de l'obra 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial' i sol·licitar els documents de retenció de crèdit del vigent Pressupost de 2012 de l'esmentat projecte, finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01201 2010 000201 00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 137481.
Expediente: E 01305 2008 000498 00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 2244.
Expediente: E 01305 2010 000063 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 178210.
Expediente: E 01305 2010 000648 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 173081.
Expediente: E 01305 2010 000652 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2010 17762.
Expediente: E 01305 2010 000718 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 01305 2011 292.
Expediente: E 01305 2011 000292 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 91/09, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2012 000004 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 2014-W, de 7 d'octubre.
Expediente: E 01306 2011 003902 00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 2441-W, de 2 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 004920 00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 2917-W, de 28 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005501 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1287-W, de 13 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 004265 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1434-W, de 19 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 003993 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2011, pel qual es van deixar sense efecte els acords de Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2007 i de 15 de febrer de 2008, en virtut dels quals es va encarregar a Aumsa la gestió del servici per a l'assistència tècnica, direcció facultativa i coordinador de seguretat i salut de les obres de construcció de l'aparcament subterrani del carrer de Tomás de Montañana.
Expediente: E 01801 2008 003520 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici d'alimentació en els casals d'esplai del Saler i de l'Horta de Rocafort, adjudicat a Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E 01902 2008 000263 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la convocatòria de la dotzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E 01903 2012 000024 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 30 de desembre de 2011, de concessió d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa.
Expediente: E 01905 2011 000180 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'any 2012.
Expediente: E 02101 2012 000239 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la renúncia d'un beneficiari de la Beca 'Carmen i Severo Ochoa', en la seua modalitat de Foment per a l'activitat investigadora.
Expediente: E 02101 2010 000220 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2005-Ñ, de 4 de novembre de 2011, sobre concessió de llicència d'obres menors.
Expediente: E 02302 2011 000290 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar l'adequació de l'Òrgan Gestor de Platges.
Expediente: E 02410 2012 000001 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa denegar la suspensió de l'execució de l'acte administratiu dictat en la Resolució núm. 297-X, de 27 d'octubre de 2011.
Expediente: E 02901 2011 001261 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa crear una nova parada al mercat municipal del Cabanyal.
Expediente: E 02901 2011 001541 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres d'Infraestructures per a ús sociocultural en l'àmbit de la UE 8 PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03202 2009 000007 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 220-I, de 29 de juliol de 2011, per la qual s'adopta la mesura cautelar de suspensió del procediment de legalització d'unes obres realitzades al carrer de Senent Ibáñez.
Expediente: E 03501 2008 000785 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud de subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, presentada pels propietaris d'un edifici situat al carrer dels Sabaters.
Expediente: E 03910 2011 000007 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades als emplaçaments següents: Carrer de Guillem de Castro.
Expediente: E 03910 2011 000063 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades als emplaçaments següents: Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E 03910 2011 000113 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades als emplaçaments següents: Carrer de Baldoví.
Expediente: E 03910 2011 000130 00 - Aprovat
0041 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits per transferència del sector pressupostari de Promoció d'Ocupació.
Expediente: E 02902 2012 000001 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un treballador d'esta corporació i nomenar instructor/a.
Expediente: E 01101 2012 000274 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en el lloc de treball número referència 8698 (Projecte Hera).
Expediente: E 01101 2012 000098 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 28/12.
Expediente: E 01401 2012 000028 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 29/12.
Expediente: E 01401 2012 000029 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan Verdeguer, núm. 24, amb destinació a auditori, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i sol·licitar el reajustament d'anualitats.
Expediente: E 01902 2010 000089 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la sol·licitud de condonació i exempció de cànons pendents i l'existència de desequilibri econòmic i iniciar les actuacions per a resoldre el contracte per a la prestació del servici de gestió del poliesportiu de la Rambleta.
Expediente: E 01903 2011 000206 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Menjador dels centres ocupacionals municipals de discapacitats/des intel·lectuals.
Expediente: E 02201 2008 001839 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E 02201 2008 001867 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els preus contradictoris de diverses unitats d'obra corresponent a l'execució del contracte de l'obra del centre municipal d'activitats per a persones majors 'Campanar'.
Expediente: E 02201 2010 003300 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió del centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
Expediente: E 02201 2010 008754 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Animació sociocultural, programa de tallers i cursos per a persones majors de València.
Expediente: E 02201 2010 009538 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2012: Programa d'atenció a l'exclusió social, PAES.
Expediente: E 02201 2012 000452 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2012: Ajudes per acolliment familiar.
Expediente: E 02201 2012 000494 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2012: Prestacions econòmiques de protecció.
Expediente: E 02201 2012 000495 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la llicència d'obres concedida per Resolució núm. 23-U, de 12 de gener de 2011.
Expediente: E 03501 2010 000760 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 03602 2012 000006 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PROTOCOL.- Proposa autoritzar una quantitat per a atendre gastos generats en les Festes Falleres 2012.
Expediente: E 8RE05 2012 000003 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de València, per al foment de l'emprenedorisme.
Expediente: E 02902 2012 000002 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el pla de formació i ocupació local VLC 2012 'Indumentària tradicional'.
Expediente: E 02902 2012 000023 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició formulat per la Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) i la resta de punts continguts a la proposta.
Expediente: E 02902 2009 000469 00 - Aprovat
0062 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa sol·licitar al Servici Valencià d'Ocupació i Formació autorització per a actuar com a Agència de Col·locació.
Expediente: E 02902 2012 000015 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat CEU Cardenal Herrera i la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, en el marc de la campanya 'Fes soroll contra el soroll'.
Expediente: E 02610 2012 000006 00 - Aprovat
0064 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 17 de febrer al dia 16 de febrer de 2012.
Aprovat