2012-01-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-01-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de desembre de 2011.
Aprovat
0002 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el programa d'actuació aïllada de gestió directa per a l'edificació dels solars situats al carrer de Ripalda, núms. 17 i 19. (23-1-2012).
Expediente: E 03502 2009 000149 00 - Aprovat
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les resolucions de reclamacions econòmic administratives adoptades en el quart trimestre de 2011.
Expediente: E 00408 2012 000026 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, dictada en el Recurs PO núm. 290/07, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2007 000297 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 312/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000415 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 447/10, interposat contra acord desestimatori de la reposició contra declaració de l'incompliment del deure de conservació de la propietat d'un immoble situat al carrer dels Serrans.
Expediente: E 00501 2010 000460 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, que ha esdevingut ferma, desestimatòria de la demanda formulada en Actes núm. 1277/10, en concepte d'acomiadament, Sentència que s'ha confirmat per la Sala de la Jurisdicció Social desestimatòria del recurs de suplicació.
Expediente: E 00501 2010 000729 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 2/2264/08, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que establix el preu just de la finca núm. 6 del projecte per a ubicar una zona verda entre els carrers d'Ador i de la Figuereta.
Expediente: E 00501 2008 000591 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del recurs contenciós administratiu PA núm. 873/10, interposat contra imposició de multa coercitiva com a mesura d'execució forçosa de l'orde de retirada d'una antena de telecomunicacions del carrer de Colón.
Expediente: E 00501 2011 000098 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, quant a la imposició de costes, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Quart de Poblet, desestimatòria del JO núm. 574/10, interposat per l'Ajuntament de València contra l'Ajuntament de Manises i la mercantil Royal Urbis, SA, en reclamació de la propietat d'uns terrenys inclosos al PAI del sector 3, plaça de la Llenya de Manises, i la Sentència de la Secció Octava de l'Audiència Provincial que confirma l'anterior.
Expediente: E 00501 2010 000419 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2012, relatiu a la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Un tècnic auxiliar de delineació.
Expediente: E 01101 2001 001126 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2012, relatiu a la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Dos professors de qualificació professional inicial.
Expediente: E 01101 2011 001638 00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar desert el procediment obert convocat per a contractar el servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E 04101 2011 000119 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.10.086, per la construcció sobre part de la seua superfície de l'escola infantil al districte Quatre Carreres i constituir la resta una parcel·la per a educativocultural, ambdós ubicades al carrer del Bomber Ramón Duart, que causen alta a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions CM-Centres escolars municipals i S2-Sòl no edificable per si mateix.
Expediente: E 05303 2010 000141 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions formulades en relació amb una parcel·la situada al carrer d'Isabel de Villena i que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes per a la recuperació de la propietat municipal indegudament ocupada.
Expediente: E 05305 2003 000050 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 98013.
Expediente: E 01305 2008 000377 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2009 3652.
Expediente: E 01305 2009 000317 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 136640.
Expediente: E 01305 2009 000521 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 129161.
Expediente: E 01305 2010 000400 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de l'activitat 'XX Fòrum Universitari Joan Lluís Vives', així com el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2012 000003 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats per a jóvens i xiquets, així com el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2012 000004 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'organisme autònom Junta Central Fallera, en concepte d'aportació municipal anual 2012.
Expediente: E 01904 2012 000006 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 01904 2012 000007 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda en concepte d'Ajuda municipal a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2009'.
Expediente: E 02902 2011 000059 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les normes reguladores de les condicions que han de servir de base a les autoritzacions d'ús temporal i gestió de l'àmbit dels despatxos i els seus llocs del Viver Municipal d'Empreses.
Expediente: E 02902 2011 000594 00 - Aprovat
0026 - SERVICI GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC.- Proposa que l'entitat beneficiària de l'expropiació, Aumsa, pague la resta del preu just, més els interessos corresponents, fixat per acord del Jurat Provincial d'Expropiació a favor dels titulars de la finca núm. 1 del projecte d'expropiació de la unitat d'execució 1AR Fase III del PEPRI del barri dels Velluters.
Expediente: E 03502 2004 000118 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal, en concepte d'aportació anual 2012.
Expediente: E 03602 2012 000004 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del tinent d'alcalde, delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
Expediente: E 01101 2012 000091 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 14/12.
Expediente: E 01401 2012 000014 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 15/12.
Expediente: E 01401 2012 000015 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 16/12.
Expediente: E 01401 2012 000016 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en concepte d'aportacions al seu pressupost.
Expediente: E 01801 2012 000025 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució, de 20 de desembre de 2011, adoptada pel president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E 02701 2011 000629 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa manifestar disconformitat amb l'informe emés per l'Oficina de Planificació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E 02701 2012 000025 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la renúncia i posterior substitució dels projectes del Pla Confiança que s'indiquen a continuació: 'Infraestructures socials i urbanització parcial en l'àmbit 2.01 i adquisicions en l'àmbit 6.01 i altres'.
Expediente: E 03201 2009 000032 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la renúncia i posterior substitució dels projectes del Pla Confiança que s'indiquen a continuació: 'Aparcament subterrani i urbanització en el bulevard de Sant Pere'.
Expediente: E 03201 2009 000033 00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix Cadis del barri de Russafa'.
Expediente: E 03301 2009 000078 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix Dénia i adjacents del barri de Russafa'.
Expediente: E 03301 2009 000079 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix Literat Azorín i adjacents del barri de Russafa'.
Expediente: E 03301 2009 000080 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització al carrer del Mestre Aguilar del barri de Russafa'.
Expediente: E 03301 2009 000081 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix de Pere III El Gran del barri de Russafa'.
Expediente: E 03301 2009 000082 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: '1a Fase d'execució del centre dotacional UE 10 del PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
Expediente: E 03301 2009 000084 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Urbanització de l'espai interior de la UE 8 del PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
Expediente: E 03301 2009 000085 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme'.
Expediente: E 03301 2009 000086 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.- Proposa aprovar els preus contradictoris relatius al contracte d'obres del Pla Confiança 'Construcció d'infraestructures complementàries al viari de V-30/N-335. Pantalles acústiques en l'entorn de la V-30'.
Expediente: E 02610 2012 000022 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar l'execució de les obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2010 000065 01 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes contra diversos interessats, per danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E 04001 2011 000335 00 - Aprovat
0048 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la primera modificació d'incorporació de romanents de crèdit del Pressupost de 2011.
Expediente: E 05501 2012 000005 00 - Aprovat
0049 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la participació municipal en el projecte 'Europajove' del programa europeu d'aprenentatge permanent de la Unió Europea.
Expediente: E 02902 2012 000016 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.- Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la substitució del projecte del Pla Confiança 'Construcció d'equipament del Centre d'Estudi de Contaminació Acústica'.
Expediente: E 02610 2009 000102 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa disposar un major gasto i aprovar el reconeixement de l'obligació de la certificació final de l'execució de l'obra 'Construcció del Centre Social de Patraix'.
Expediente: E 02201 2010 001335 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de la UTE Pavasal, Empresa Constructora, SA i Cyrespa Arquitectònic, SL, corresponent a la certificació final de les obres de 'Protecció i conservació del patrimoni històric en els Jardins de Montfort'.
Expediente: E 04001 2012 000033 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la inclusió dels servicis de manteniment i conservació de l'arbratge en el contracte de servicis de neteja, subministrament i manteniment d'espais enjardinats.
Expediente: E 04001 2011 000969 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la certificació negativa d'equipament de l'obra de construcció del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: E 01903 2012 000020 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la certificació negativa de l'obra de construcció del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: E 01903 2012 000021 00 - Aprovat