2011-12-30 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-12-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 de desembre de 2011.
Aprovat
0002 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar la proposta d'alternativa tècnica de programa d'actuació aïllada per a la regularització de límits en l'àmbit dels carrers de la Visitació i de Yáñez, formulada per Firmus, SL. (26-12-2011).
Expediente: E 03105 2009 000010 00 - Aprovat
0003 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: 'Carrer d'Eduardo Primo Yúfera' (Científic).
Expediente: E 01905 2011 000169 00 - Aprovat
0004 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: 'Avinguda del Professor López Piñero' (Historiador de la Medicina). (23-12-2011).
Expediente: E 01905 2011 000183 00 - Aprovat
0005 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació oferida d'una obra pictòrica, per incorporar-la als fons del Museu de la Ciutat. (23-12-2011).
Expediente: E 02001 2011 000624 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara que no pertoca el recurs de cassació interposat contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 3/1603/04, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació per a la formació d'una zona verda entre els carrers de Sant Josep de Pignatelli, del Periodista Gil Subiela, de Joan XXIII i del Doctor Marco Merenciano.
Expediente: E 00501 2005 000220 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu núm. 1/928/08, interposat contra Resolució de la Conselleria de Territori i Vivenda que no admet la seua reclamació de responsabilitat patrimonial i contra desestimació presumpta de la reclamació presentada davant l'Ajuntament; i això tenint en compte que per Sentència del Tribunal Suprem s'ha declarat que no pertoca el recurs de cassació i s'ha confirmat la Sentència d'instància.
Expediente: E 00501 2007 000280 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 142/08, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2008 000102 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 772/09, interposat contra l'exclusió de la convocatòria per a contractar la instal·lació, gestió integrada i manteniment en el domini públic de bicicletes i l'adjudicació del dit contracte.
Expediente: E 00501 2010 000017 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 594/10, interposat contra denegació de sol·licitud de retaxació d'una finca del projecte d'expropiació per a l'execució del Parc de Capçalera.
Expediente: E 00501 2010 000555 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 348/11, interposat contra rectificació d'una concessió administrativa de subsòl públic per a aparcaments.
Expediente: E 00501 2011 000300 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació presentat i revoca la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PO núm. 493/07, que condemna a l'Ajuntament a abonar a cada un dels actors una indemnització per danys derivats d'una situació de contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2007 000448 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual, estimant el recurs d'apel·lació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, recaiguda en el Recurs PDF núm. 184/10, seguit contra desestimació presumpta de sol·licitud de participar en el III Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València, reconeix el dret de la recurrent a formar-ne part en qualitat de membre.
Expediente: E 00501 2010 000275 00 - Aprovat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PO núm. 577/07, que anul·la la resolució municipal que va ordenar el tancament de l'activitat de venda de cases de fusta prefabricades; tenint en compte que la Sala de València ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat, amb imposició de costes.
Expediente: E 00501 2007 000602 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01101 2011 002178 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació al lloc de treball referència núm. 8144.
Expediente: E 01101 2011 002250 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició en relació amb les bases de la convocatòria de lletrat/lletrada.
Expediente: E 01101 2011 002270 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició d'anul·lació d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01101 2011 002296 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2379/10.
Expediente: E 01101 2010 002379 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 103/11.
Expediente: E 01101 2011 000103 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 209/11.
Expediente: E 01101 2011 000209 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 210/11.
Expediente: E 01101 2011 000210 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 482/11.
Expediente: E 01101 2011 000482 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 512/11.
Expediente: E 01101 2011 000512 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 828/11.
Expediente: E 01101 2011 000828 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 829/11.
Expediente: E 01101 2011 000829 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 971/11.
Expediente: E 01101 2011 000971 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 972/11.
Expediente: E 01101 2011 000972 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2122/11.
Expediente: E 01101 2011 002122 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2123/11.
Expediente: E 01101 2011 002123 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2125/11.
Expediente: E 01101 2011 002125 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2126/11.
Expediente: E 01101 2011 002126 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2127/11.
Expediente: E 01101 2011 002127 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2135/11.
Expediente: E 01101 2011 002135 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2136/11.
Expediente: E 01101 2011 002136 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2138/11.
Expediente: E 01101 2011 002138 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2140/11.
Expediente: E 01101 2011 002140 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 104/11.
Expediente: E 01101 2011 000104 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 223/11.
Expediente: E 01101 2011 000223 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 871/11.
Expediente: E 01101 2011 000871 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 872/11.
Expediente: E 01101 2011 000872 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 873/11.
Expediente: E 01101 2011 000873 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 874/11.
Expediente: E 01101 2011 000874 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 875/11.
Expediente: E 01101 2011 000875 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa no admetre el recurs especial en matèria de contractació interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2011.
Expediente: E 04101 2010 000237 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat del poliesportiu de Benimaclet i requerir l'adjudicatari del contracte per al reajustament de la garantia.
Expediente: E 04101 2011 000137 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E 04101 2011 000156 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el projecte bàsic i d'execució d'obres de 'Millora del consum hídric al jardí de Gran Via Ramón i Cajal', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000148 00 - Retirat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar una petició de subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E 05302 2010 000187 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa estimar la reversió sol·licitada relativa a una parcel·la situada al carrer de Cases Altes.
Expediente: E 05305 2007 000048 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: ABS Informática-ABSIS, corresponent als servicis informàtics d'instal·lació, centralització, manteniment i formació a les Intervencions Delegades.
Expediente: E 00801 2011 000103 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Capgemini España, SL, en concepte de servicis informàtics de suport a la migració del projecte 'Plataforma Integrada d'Administració Electrònica', prestats durant els mesos d'agost, setembre i octubre de 2011.
Expediente: E 00801 2011 000106 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Gestión Tributaria Territorial, SA (GTT), pels servicis informàtics de manteniment i adequació de les funcionalitats aplicatiu SIGT.
Expediente: E 00801 2011 000111 00 - Aprovat
0054 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Telefonia fixa.
Expediente: E 01201 2010 000068 00 - Aprovat
0055 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Lloguer de vehicles.
Expediente: E 01201 2008 000187 00 - Aprovat
0056 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Assegurances de responsabilitat civil.
Expediente: E 01201 2009 000041 00 - Aprovat
0057 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Manteniment d'edificis municipals.
Expediente: E 01201 2007 000080 00 - Aprovat
0058 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa abonar factures de l'any 2011 a diversos proveïdors.
Expediente: E 01201 2011 000210 00 - Aprovat
0059 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte d'uniformitat.
Expediente: E 01201 2008 000036 00 - Aprovat
0060 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 75239.
Expediente: E 01305 2009 000282 00 - Aprovat
0061 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 161087.
Expediente: E 01305 2010 000597 00 - Aprovat
0062 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2008 91218.
Expediente: E 01305 2008 000357 00 - Aprovat
0063 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 272/10, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2006 000812 00 - Aprovat
0064 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2039-W, d'11 d'octubre de 2011.
Expediente: E 01306 2011 003636 00 - Aprovat
0065 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5001-W, de 22 de novembre de 2010.
Expediente: E 01306 2010 004000 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació del passat mes de gener de la contracta de senyalització vertical i horitzontal, zona B.
Expediente: E 01801 2011 000596 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a gastos efectuats al llarg de l'exercici 2011.
Expediente: E 01903 2011 000381 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta de la comissió qualificadora d'una beca de restauració dels fons arqueològics municipals 2011 i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E 02001 2011 000384 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa adjudicar les beques Carmen i Severo Ochoa per al curs 2011/2012.
Expediente: E 02101 2011 000990 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats amb motiu de la 'Volta a peu a Orriols'.
Expediente: E 02307 2011 001284 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la certificació del proppassat mes de novembre de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2011 001192 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un increment sobre les tarifes d'ocupació de parades per a l'exercici 2012, sol·licitat per l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal.
Expediente: E 02901 2011 001552 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa sol·licitar a les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Turisme, Cultura i Esport el reajustament de les anualitats corresponents al projecte d'Intervenció per a la consolidació estructural del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03201 2011 000070 00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent als treballs d'instal·lació hidràulica i elèctrica en la font ornamental del pont de les Glòries Valencianes.
Expediente: E 03303 2011 000303 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar la novena revisió de preus de la contracta de conservació i manteniment de fonts ornamentals.
Expediente: E 03303 2011 000311 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 30 de setembre de 2011, sobre reintegrament de subvenció.
Expediente: E 03910 2010 000038 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir una subvenció de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació i/o millora de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme a un edifici situat al carrer de Sant Salvador.
Expediente: E 03910 2011 000134 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir la subvenció sol·licitada a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per a l'adquisició d'una vivenda situada al carrer de Maties Perelló.
Expediente: E 03910 2011 000162 00 - Aprovat
0079 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
Expediente: E 04103 2011 000052 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa aprovar l'acceptació de l'ingrés efectuat per la Delegació Provincial de València de l'Oficina del Cens Electoral i el corresponent reconeixement de drets.
Expediente: E 04301 2011 000025 00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 23 de desembre de 2011, d'acceptació d'una aportació econòmica en virtut de la gestió del projecte 'Innovació, competitivitat i connectivitat de Metròpolis Mediterrànies (I2C)'.
Expediente: E 00202 2011 000003 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SA (GTT), en concepte d'increment de l'IVA a aplicar als servicis informàtics prestats en virtut del contracte d'Implantació del sistema de gestió, inspecció i recaptació tributari de l'Ajuntament de València, així com la transformació tecnològica del sistema informàtic de gestió d'ingressos'.
Expediente: E 00801 2008 000055 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01101 2011 002146 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000288 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la modificació d'anualitats per al finançament dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local'.
Expediente: E 01401 2011 000293 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la modificació d'anualitats per al finançament dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Centre Integral de Seguretat i Emergències'.
Expediente: E 01401 2011 000294 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la modificació d'anualitats per al finançament dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Sistema de seguretat del jardí del Túria'.
Expediente: E 01401 2011 000295 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de dietes d'escortes corresponents a desembre de 2011.
Expediente: E 01401 2011 000280 00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 240/11.
Expediente: E 01401 2011 000240 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 271/11.
Expediente: E 01401 2011 000271 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 277/11.
Expediente: E 01401 2011 000277 00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 278/11.
Expediente: E 01401 2011 000278 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa acceptar la subvenció per la prestació en el municipi del servici públic de transport col·lectiu urbà.
Expediente: E 01801 2011 002698 00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació derivat d'una factura emesa per Ensuma Congresos, SL.
Expediente: E 01903 2011 000374 00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a gastos efectuats al llarg de l'exercici 2011.
Expediente: E 01903 2011 000382 00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la proposta efectuada per l'empresa adjudicatària i iniciar procediment contradictori contra la dita empresa, per incompliment de contracte de l'obra de construcció del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: E 01903 2011 000388 00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la proposta de Valter Valenciana de Estructuras, SL, de modificació de contracte de prestació de servici de direcció d'obra.
Expediente: E 01903 2011 000395 00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Dóna compte de les renúncies presentada a les X Beques de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central i la resta de punts continguts a la proposta.
Expediente: E 01905 2011 000104 00 - Quedar assabentat
0099 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació econòmica d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2011.
Expediente: E 01905 2011 000180 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador del Premi Senyera d'Art, modalitat investigacions històriques 2011.
Expediente: E 02001 2011 000381 00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions de la Conselleria d'Educació destinades als fins següents: Manteniment del gabinet psicopedagògic.
Expediente: E 02101 2011 000054 00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions de la Conselleria d'Educació destinades als fins següents: Manteniment dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E 02101 2011 000771 00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions de la Conselleria d'Educació destinades als fins següents: Escolarització dels xiquets de primer cicle d'educació infantil en l'escola infantil de Pinedo.
Expediente: E 02101 2011 001009 01 - Aprovat
0104 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
Expediente: E 02302 2011 001698 00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, corresponents als següents esdeveniments: X Aniversari rondalla districte XIV.
Expediente: E 02307 2011 001385 00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, corresponents als següents esdeveniments: Campanya de Nadal.
Expediente: E 02307 2011 001400 00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar la modificació del projecte de gasto núm. 2011/0054, 'Memòria d'activitats a realitzar en 2011', i el reconeixement de drets corresponent a la subvenció de la Conselleria de Sanitat.
Expediente: E 02501 2011 000001 00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de monitors del programa 'A l'eixir de classe'.
Expediente: E 02501 2011 000023 00 - Aprovat
0109 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Junta Central d'Usuaris del Riu Túria.
Expediente: E 02701 2008 000715 00 - Aprovat
0110 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Operagua, SA.
Expediente: E 02701 2011 000697 00 - Aprovat
0111 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Obremo, SL.
Expediente: E 02701 2011 000706 00 - Aprovat
0112 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la inclusió d'una nova unitat d'obra en el quadre de preus del projecte 'Instal·lacions d'equipament de noves tecnologies per a la millora de l'efluent al Parc Natural de l'Albufera'.
Expediente: E 02701 2011 000763 00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2012 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids, a les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 1.
Expediente: E 02801 2011 001138 00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2012 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids, a les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 2.
Expediente: E 02801 2011 001018 00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2012 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids, a les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 3.
Expediente: E 02801 2011 000962 00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la revisió per arredoniment de les tarifes aplicables al servici de tanatori-crematori municipal per a l'any 2012.
Expediente: E 02802 2011 000799 00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per a la coordinació d'actuacions en matèria de suport a Pime comercials.
Expediente: E 02901 2011 001425 00 - Aprovat
0118 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'Ajuda municipal a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2010'.
Expediente: E 02902 2011 000625 00 - Aprovat
0119 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la 5a edició del guardó 'Concilia't'.
Expediente: E 02902 2011 000634 00 - Aprovat
0120 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar les renúncies del dret a percebre les subvencions concedides per la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2010.
Expediente: E 02902 2010 000647 00 - Aprovat
0121 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'Ajuda municipal a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2011'.
Expediente: E 02902 2011 000624 00 - Aprovat
0122 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS: Proposa aprovar la minoració i devolució de la subvenció destinada al pla integral d'ocupació per a jóvens menors de 30 anys 2010.
Expediente: E 02902 2011 000633 00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar el reconeixement del dret corresponent al reintegrament del pagament excessiu efectuat per l'Ajuntament a Aumsa i la compensació de drets reconeguts a favor del primer amb les obligacions reconegudes a favor de la dita empresa i, en conseqüència, procedir al pagament de la diferència.
Expediente: E 03201 2007 000098 00 - Aprovat
0124 - SERVICI PROJECTES URBANS.- Proposa en execució a l'encàrrec a la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (Aumsa), produït en data 11 de juny de 2010, per a la gestió de totes les actuacions tècniques i jurídiques que siguen necessàries per a dur a terme l'ampliació dels 'Estudis analítics i assistència tècnica' del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, quant a l'Estudi geotècnic i de fonamentacions', ampliar el pressupost.
Expediente: E 03201 2010 000009 00 - Aprovat
0125 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2009 que s'indiquen a continuació, sobre orde de cessament i desallotjament de diverses activitats: Resolució núm. 86-P, de 23 de gener.
Expediente: E 03901 2004 000877 00 - Aprovat
0126 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2009 que s'indiquen a continuació, sobre orde de cessament i desallotjament de diverses activitats: Resolució núm. 87-P, de 23 de gener.
Expediente: E 03901 2004 000880 00 - Aprovat
0127 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2009 que s'indiquen a continuació, sobre orde de cessament i desallotjament de diverses activitats: Resolució núm. 188-P, de 2 de febrer.
Expediente: E 03901 2003 002442 00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Camilo Grau Arquitectos, SLP, corresponent als honoraris de direcció facultativa de les obres de 'Reparació de coberta enjardinada a la plaça de José María Orense'.
Expediente: E 04001 2010 000569 00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia, SA, pels servicis extraordinaris realitzats durant el mes d'abril de 2011.
Expediente: E 04001 2011 000874 00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Talher, SA, corresponents als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant els següents mesos de l'any 2011: Octubre.
Expediente: E 04001 2011 000932 00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Talher, SA, corresponents als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant els següents mesos de l'any 2011: Novembre.
Expediente: E 04001 2011 000968 00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del contracte d'obres de recuperació de jardins i passejos històrics als Jardins de Montfort.
Expediente: E 04101 2011 000185 00 - Aprovat
0133 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
Expediente: E 04103 2011 000049 00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de les factures corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre de 2011 del servici de transport als centres ocupacionals municipals.
Expediente: E 02201 2011 009812 00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer drets al projecte de gasto de l'any 2011: 'Atenció a persones en situació de dependència'.
Expediente: E 02201 2010 000018 00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de cessió a subscriure amb l'Associació Valenciana de la Caritat, per a la construcció d'un multicentre d'assistència social destinat a persones sense recursos.
Expediente: E 02201 2011 008083 00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval de l'import de la factura del mes de novembre de 2011, referent al contracte de la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E 02201 2011 009701 00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les subvencions a diverses ONG per a projectes de 'Lluita contra la pobresa i exclusió social', convocatòria 2011.
Expediente: E 02201 2011 000700 00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa no admetre la sol·licitud de pagament i preavís de suspensió de l'obra del centre municipal d'activitats per a persones majors de Campanar.
Expediente: E 02201 2011 010072 00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions dels adjudicataris dels contractes de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres següents: Centre Social de Nou Moles.
Expediente: E 02201 2010 001345 00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions dels adjudicataris dels contractes de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres següents: Centre Social de Patraix.
Expediente: E 02201 2010 001346 00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions dels adjudicataris dels contractes de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres següents: Centre de Majors de Benicalap (Jubiocio).
Expediente: E 02201 2010 001348 00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar les ajudes per al servici de Xarxa de Mediació Agència Valenciana de Lloguer per al període 2011-2012.
Expediente: E 02201 2011 010318 00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per a les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar de menors, simple o permanent, en família extensa o afí per a l'any 2011.
Expediente: E 02201 2010 010086 00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual i alliberar el crèdit corresponent del contracte de servici de gestió de les activitats a desenvolupar als centres ocupacionals municipals.
Expediente: E 02201 2010 006606 00 - Aprovat
0146 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar gasto del contracte de servicis postals.
Expediente: E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de millora del consum energètic al parc de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2011 000183 00 - Aprovat
0148 - MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Administració Electrònica.- Proposa no prorrogar el conveni de col·laboració de l'expedient 90/03.
Expediente: E 01201 2003 000090 00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les certificacions dels mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, corresponents al contracte d'assistència tècnica per al control de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València, adjudicat a Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA: Octubre.
Expediente: E 01801 2011 004653 00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les certificacions dels mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, corresponents al contracte d'assistència tècnica per al control de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València, adjudicat a Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA: Novembre.
Expediente: E 01801 2011 004999 00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL, per la certificació del proppassat mes novembre del contracte de 'Control de l'execució i coordinador de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal a les vies i camins del terme municipal de València'.
Expediente: E 01801 2011 004839 00 - Aprovat
0152 - MOCIÓ impulsora de la tinent d'alcalde delegada de Cultura.- Proposa aprovar l'inici dels tràmits administratius necessaris per a la continuïtat en la prestació del servici públic Teatre 'El Musical'.
Expediente: E 01906 2004 000003 00 - Aprovat
0153 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el projecte modificat del projecte bàsic i d'execució de construcció del poliesportiu Naus de Cross.
Expediente: E 01903 2011 000373 00 - Aprovat
0154 - "SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar l'autorització i disposició d'un major gasto per l'import no assignat de l'aplicació HE460 93200 22708, ""Servici de recaptació a favor de l'entitat Martínez Centro de Gestión, SL.""
Expediente: E 04901 2011 000061 00 - Aprovat