2011-12-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
27-12-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24 de novembre de 2011.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL Acceder a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat.
Expediente: E 01101 2011 001801 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL Desestimar sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E 01101 2011 002128 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL Desestimar al·legació presentada a la Plantilla Municipal.
Expediente: E 01101 2011 002273 00 - Aprovat
0005 - "MOCIONS Moció qque presenta Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Compromís, sobre "" Participació Ciutadana en els Consells de Districte de les Juntes Municipals de l'Ajuntament de València"".
Expediente: E 05635 2011 000002 00 - Quedar assabentat
0006 - "MOCIONS Moció que presenta Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Compromís, sobre ""Constitució del Consell Social de la Ciutat"".
Expediente: E 05635 2011 000003 00 - Quedar assabentat
0007 - "PREGUNTES La que presenta D. Amadeu Sanchís i Labiós, del Grupo EUPV, sobre ""Dotació de personal per al cumpliment del Reglament d'us i normalització del valenciá"".
Quedar assabentat