2011-11-04 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-11-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 d'octubre de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari sobre determinades liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles: Recurs PA núm 802/10.
Expediente: E 00501 2011 000123 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari sobre determinades liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles: Recurs PO núm 892/10.
Expediente: E 00501 2011 000043 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 515/09, contra denegació de llicència per a instal·lar un suport publicitari a l'avinguda de Tirso de Molina; tenint en compte que per decret de la Sala de València s'ha declarat desert el recurs d'apel·lació promogut i confirmada la sentència del jutjat.
Expediente: E 00501 2009 000544 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 755/10, interposat contra sanció per infracció tipificada en l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2010 000724 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 24/11, interposat contra sanció per infracció molt greu consistent en la instal·lació de taules i cadires en una zona de domini públic sense autorització.
Expediente: E 00501 2011 000056 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, pel qual, en virtut del desistiment de la part actora, es declara acabat el procediment del recurs PO núm. 677/10, interposat contra sanció per infracció molt greu tipificada en l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, amb imposició de costes a la part actora.
Expediente: E 00501 2010 000683 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del recurs PA núm. 155/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000206 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia d'un tècnic auxiliar de suport i contractar un tècnic auxiliar de suport, tot això relatiu al programa Emcorp 2011 VLC III: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
Expediente: E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa renunciar a la firma del contracte per a la prestació del servici de manteniment dels centres educatius públics de la ciutat de València, d'acord amb la seua actual configuració, per estar inclòs el seu objecte en el contracte, el procediment d'unificació del qual s'ha instat per raons d'interés públic derivades de l'actual conjuntura econòmica, per a la prestació dels servicis de conservació i manteniment dels col·legis públics de la ciutat, dels mercats, dels cementeris de València i dels edificis i instal·lacions municipals.
Expediente: E 04101 2010 000308 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la renúncia a la firma del contracte per a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 04101 2011 000136 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern, de 14 de juny de 2002, pel qual es va posar a disposició de la Generalitat Valenciana una parcel·la qualificada com a educativocultural situada al carrer del Periodista Ros Belda.
Expediente: E 05301 1999 000535 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat de la propietat municipal que consistix en el vol de l'escorrentia situada a la carrera de la Font d'en Corts, a l'entrada de la Garrofa.
Expediente: E 05305 2004 000043 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar el llegat efectuat a favor de l'Ajuntament a la pedania de Borbotó.
Expediente: E 05305 2010 000010 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2004 i aprovar la permuta amb Obras y Servicios Bidasoa, SL, d'unes parcel·les situades als carrers de Joan Piñol i de Cecili Pla.
Expediente: E 05301 2000 000526 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana unes parcel·les situades als carrers dels Teixidors i d'en Sendra, afectades pel servici públic educatiu.
Expediente: E 05307 2011 000001 00 - Aprovat
0017 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits interna del servici.
Expediente: E 01201 2011 000181 00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de material d'oficina.
Expediente: E 01301 2005 000171 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2007 31751.
Expediente: E 01305 2007 000825 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2008 5113.
Expediente: E 01305 2008 000488 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 157945.
Expediente: E 01305 2008 000555 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 161122.
Expediente: E 01305 2008 000565 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2008 29846.
Expediente: E 01305 2009 000002 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 4078.
Expediente: E 01305 2009 000209 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00115 2009 252.
Expediente: E 01305 2009 000222 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 61336.
Expediente: E 01305 2009 000225 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 013633.
Expediente: E 01305 2009 000385 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00115 2009 1156.
Expediente: E 01305 2009 000595 00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 56-W, de 27 de juny.
Expediente: E 01306 2011 002575 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 139-W, de 29 de juny.
Expediente: E 01306 2011 002240 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 141-W, de 29 de juny.
Expediente: E 01306 2011 002245 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 281-W, de 6 de juliol.
Expediente: E 01306 2011 002259 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1076-W, de 7 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 002973 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1922-W, de 3 de maig de 2011, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 001206 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2522-U, de 29 de desembre de 2010, que estima en part la sol·licitud per a iniciar la via d'apremi per a autoritzar a executar uns avals.
Expediente: E 03107 2010 000002 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Campos Crespo.
Expediente: E 03103 2011 000020 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
Expediente: E 03910 2011 000036 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
Expediente: E 03910 2011 000053 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de l'Escultor Josep Capuz.
Expediente: E 03910 2011 000056 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de la Reina.
Expediente: E 03910 2011 000060 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació de les quantitats percebudes per a l'atenció dels gastos de participació de les bandes i jurats del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2011.
Expediente: E 01904 2010 000514 01 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Cultura i Esport per a finançar diverses activitats culturals.
Expediente: E 01904 2011 000497 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de diversos actes festius enguany.
Expediente: E 01904 2011 000569 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir una subvenció a la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Expediente: E 01905 2011 000066 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les aportacions municipals corresponents a l'any 2011, a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fundació Entomològica Torres Sala.
Expediente: E 01905 2011 000093 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les aportacions municipals corresponents a l'any 2011, a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
Expediente: E 01905 2011 000155 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el contracte de comodat de diverses peces del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries 'González Martí', amb destinació al Museu d'Història de València, a subscriure amb el Ministeri de Cultura.
Expediente: E 02001 2006 000042 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar divers personal del Centre de Suport a l'Immigrant com a usuari per a utilitzar el portal de les entitats locals per a l'enviament electrònic d'informes d'arrelament.
Expediente: E 02201 2011 008514 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a l'atenció de les ajudes de menjador de Benestar Social per al curs escolar 2011/2012 i la resta de punts continguts a la proposta.
Expediente: E 02201 2011 003743 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament parcial de subvenció concedida per Ajuda municipal a la Contractació, 'València Emprén 2010'.
Expediente: E 02902 2011 000083 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 993-U, de 24 de maig de 2011, relativa a la denegació de llicència i orde de retirada d'estació base de telefonia mòbil en un edifici situat a l'avinguda del Baró de Càrcer.
Expediente: E 03501 2007 000837 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre de 2011, pel qual es va declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de 'Renovació d'infraestructura viària i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de Blasco Ibáñez (banda esquerra)', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000020 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Conama, per a la participació institucional de l'Ajuntament en el 5t Conama Local 'Reformulant junts les ciutats'.
Expediente: E 08001 2011 000012 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de la Barraca.
Expediente: E 03910 2011 000043 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer del Progrés.
Expediente: E 03910 2011 000069 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa accedir a la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres de construcció d'infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat en la xarxa d'itineraris ciclistes en la ciutat de València, emmarcat en el pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01801 2010 000808 01 - Aprovat
0057 - MOCIÓ conjunta del regidor delegat de Coordinació Jurídica d'Ordenances, Llicències i Inspecció, Procediment Sancionador, Contractació i Responsabilitat Patrimonial i del regidor coordinador de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació.- Proposen modificar l'organigrama municipal de Servicis incardinats davall la Direcció General de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció.
Expediente: E 00615 2011 000050 00 - Aprovat