2011-10-07 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-10-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de setembre de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm 341/07.
Expediente: E 00501 2007 000494 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm 92/09.
Expediente: E 00501 2009 000232 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm 130/09.
Expediente: E 00501 2009 000344 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la sentència ferma, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara inadmissible el recurs PA núm. 987/09, interposat contra la desestimació d'una petició d'abonament de triennis.
Expediente: E 00501 2009 000416 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i, una vegada siga ferma, complir la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del recurs PO núm. 22/09, interposat contra desestimació del recurs de reposició presentat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació corresponent a la unitat d'execució 'Camí Fondo del Grau'.
Expediente: E 00501 2009 000076 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3722.
Expediente: E 01101 2011 000950 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3126.
Expediente: E 01101 2011 001782 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de l'extinta Comissió de Govern, de 18 de maig de 2001.
Expediente: E 01101 2001 000842 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de la Junta de Govern Local, de 16 de juny de 2006.
Expediente: E 01101 2006 001908 00 - Aprovat
0011 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment i classificació previs a l'adjudicació dels contractes que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Renovació d'infraestructura viària i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent en l'avinguda de Blasco Ibáñez (banda esquerra)'.
Expediente: E 04101 2011 000020 00 - Aprovat
0012 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment i classificació previs a l'adjudicació dels contractes que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora i ampliació de la Biblioteca Pública Municipal Martí Gadea'.
Expediente: E 04101 2011 000037 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Construcció de l'alcaldia pedània, centre municipal d'activitats per a persones majors, universitat popular, centre sanitari i altres servicis a Castellar-l'Oliverar', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000017 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 16 de setembre de 2011, pel qual es va modificar el contracte de subministrament de vehicles de lloguer per a la corporació municipal.
Expediente: E 04101 2011 000151 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar l'adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre, perquè distribuïsquen els mateixos a persones en situació de precarietat econòmica, per mitjà de centres de distribució i menjadors socials, i convocar procediment obert per a l'adjudicació de la dita contractació.
Expediente: E 04101 2011 000143 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'arreplegada de cadàvers sol·licitat per l'autoritat judicial i el trasllat d'estos a l'Institut de Medicina Legal.
Expediente: E 04101 2010 000237 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error contingut en la Resolució núm. 471, de 5 d'agost de 2011, per la qual es va adjudicar el contracte d'obres d'infraestructura i equipament de fred industrial en el mercat d'Algirós, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2010 000203 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa subrogar a la interessada en el contracte d'accés diferit a la propietat d'una vivenda situada en la plaça de Salvador Allende i atorgar-li escriptura pública de venda.
Expediente: E 05302 2009 000050 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació E3-Edificis i locals públics, l'edifici 'Naturia': Centre d'Interpretació del Túria', situat en el tram II del jardí del Túria, vora el pont de Campanar.
Expediente: E 05303 2009 000205 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.11.160, dos naus per a servici públic, situades al carrer de Joan Verdeguer, núms. 16, 18 i 20, per a la seua rehabilitació i habilitació per la seua adequació com a 'Centre de recursos per a jóvens'.
Expediente: E 05303 2010 000177 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes per a la concessió de les instal·lacions i servicis dels quioscos-bar municipals ubicats en els següents trams del jardí del Túria: Tram III.
Expediente: E 05301 1997 000737 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes per a la concessió de les instal·lacions i servicis dels quioscos-bar municipals ubicats en els següents trams del jardí del Túria: Tram IV-V.
Expediente: E 05301 1997 000737 02 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00114 2009 127.
Expediente: E 01305 2009 000105 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2009 4790.
Expediente: E 01305 2009 000413 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 127209.
Expediente: E 01305 2009 000450 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 38977.
Expediente: E 01305 2009 000124 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 2288.
Expediente: E 01305 2010 000064 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 47382.
Expediente: E 01305 2008 000203 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2009 056084.
Expediente: E 01305 2009 000193 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 512-W, de 15 de febrer de 2008, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2007 005184 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2212-W, de 18 de maig de 2011, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 001636 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1086-W, de 7 de setembre de 2011, en matèria d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 002968 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per la concessionària de diversos aparcaments públics de vehicles ubicats en el subsòl, contra les resolucions de 2 de juny de 2011 que s'indiquen a continuació, per les quals es fixen els respectius cànons a ingressar durant l'exercici 2011: Resolució núm. 5036-H.
Expediente: E 01801 2011 001970 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per la concessionària de diversos aparcaments públics de vehicles ubicats en el subsòl, contra les resolucions de 2 de juny de 2011 que s'indiquen a continuació, per les quals es fixen els respectius cànons a ingressar durant l'exercici 2011: Resolució núm. 5042-H.
Expediente: E 01801 2011 001977 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per la concessionària de diversos aparcaments públics de vehicles ubicats en el subsòl, contra les resolucions de 2 de juny de 2011 que s'indiquen a continuació, per les quals es fixen els respectius cànons a ingressar durant l'exercici 2011: Resolució núm. 5043-H.
Expediente: E 01801 2011 001978 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat per la concessionària de l'aparcament públic de vehicles situat en el subsòl de la plaça del Professor Tierno Galván, respecte a la fórmula d'actualització del preu de les places tipus A.
Expediente: E 01801 2008 001976 00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 13 de maig de 2011, relatiu al xec escolar curs 2011/2012.
Expediente: E 02101 2011 001610 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa alliberar una quantitat de la proposta de gasto 2010/05371, de manera que puga ser incorporada a l'aplicació pressupostària EE280 32500 22103.
Expediente: E 02101 2007 000568 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar les revisions definitives de preus de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat, corresponents als exercicis següents: Exercici 2008.
Expediente: E 02801 2010 000469 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar les revisions definitives de preus de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat, corresponents als exercicis següents: Exercici 2009.
Expediente: E 02801 2011 000447 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar el 'Projecte d'obres complementàries d'emergència del projecte d'apuntalament estructural i bastida en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta' i encarregar a Aumsa la gestió de totes les actuacions tècniques i jurídiques que siguen necessàries per a dur a terme l'execució de les esmentades obres.
Expediente: E 03201 2011 000038 00 - Aprovat
0042 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de subministrament d'uniformitat.
Expediente: E 01201 2008 000037 00 - Aprovat
0043 - MOCIÓ conjunta del primer i quint tinent d'alcalde per a proposar la unificació dels contractes de manteniment dels béns immobles de l'Ajuntament.
Expediente: E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000145 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la pròrroga per a l'anualitat 2012 del conveni de comanda de gestió del Museu de l'Arròs, subscrit amb la Universitat Politècnica.
Expediente: E 01904 2002 001037 06 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al subministrament de vestuari i complements per a la festivitat del Corpus Christi 2011.
Expediente: E 01904 2011 000534 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Il·luminacions Just, SL, relativa a la il·luminació i decoració ornamental amb motiu d'actes festius.
Expediente: E 01904 2011 000503 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1341-P, de 10 de juny de 2011, per la qual s'ordena el cessament i retirada d'elements no emparats en la llicència de funcionament/obertura i s'adopta la mesura de policia de suspensió de la mencionada llicència respecte d'un local situat en el carrer del Palleter.
Expediente: E 03901 2011 000204 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació Alanna, de l'import de la factura de maig de 2011 del contracte del servici de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E 02201 2011 007342 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto del contracte de servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E 02201 2010 005959 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3188.
Expediente: E 01101 2011 001415 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8061.
Expediente: E 01101 2011 001612 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc de treball referència núm. 5633.
Expediente: E 01101 2011 001776 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la contractació de tres treballadors/es i contractar tres treballadors/es, tot això relatiu al programa Emcorp 2011 VLC I: 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
Expediente: E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat en relació amb el contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA.
Expediente: E 04101 2010 000297 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre, per mutu acord de les parts, el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior explotació d'un aparcament subterrani en el subsòl dels carrers de Tomás de Montañana i Lebón.
Expediente: E 04101 2006 000047 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres de 'Millora del consum energètic en el parc de la Rambleta', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2010 000058 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits, que té com objecte finançar les beques i el xec independència del projecte escola laboral per a jóvens 'Ocupacció Jove VLC 2011'.
Expediente: E 02902 2011 000535 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar i reconéixer l'obligació, en concepte d'Ajuda municipal a la Consolidació empresarial, València Emprén 2011.
Expediente: E 02902 2011 000520 00 - Aprovat
0060 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el programa convocat per la Direcció General 'Empreses i Indústria' de la Comissió Europea, amb el projecte 'Erasmus per a jóvens emprenedors'.
Expediente: E 02902 2011 000589 00 - Aprovat
0061 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa sol·licitar a l'Institut de Crèdit Oficial la inclusió en la Línia Financera Entitats Locals 2011, per a la cancel·lació d'obligacions pendents de pagament amb empreses i autònoms.
Expediente: E 05201 2011 000026 00 - Aprovat
0062 - ALCALDIA.- Dóna compte dels seus decrets de designació dels portadors de la Reial Senyera i dels quatre cordons, per a la celebració de la festivitat del Dia Nou d'Octubre.
Aprovat