2011-09-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-09-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de juliol de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats Contenciosos-Administratius, desestimatòries dels recursos que s'indica: Recurs PA núm. 140/10, sobre sanció per infracció de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2010 000274 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats Contenciosos-Administratius, desestimatòries dels recursos que s'indica: Recurs PO núm. 178/10, interposat contra concessió de llicència ambiental de café-bar amb ambientació musical en un local situat en el carrer de Ceramista Ros.
Expediente: E 00501 2010 000218 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats Contenciosos-Administratius, desestimatòries dels recursos que s'indica: Recurs PA núm. 780/10, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra procediment de constrenyiment per impagament de multa per infracció de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2011 000023 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat Contenciós- Administratiu núm. 4, que declara acabat el recurs contenciós-administratiu PO núm. 594/10, sobre desestimació del recurs de reposició interposat contra Resolució sobre actuació d'emergència en el recinte industrial ubicat en el carrer de Font En Corts, en matèria de disciplina urbanística.
Expediente: E 00501 2010 000635 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 23, que estima la demanda seguida en el Juí Verbal de Desdonament núm. 517/11 i declara extingit, per venciment del termini, el contracte d'arrendament d'un immoble situat en carrer Mestre Gozalbo.
Expediente: E 00501 2011 000244 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 6599.
Expediente: E 01101 2011 001400 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1417.
Expediente: E 01101 2011 001401 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 7451.
Expediente: E 01101 2011 001402 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 8508.
Expediente: E 01101 2011 001403 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1164.
Expediente: E 01101 2011 001404 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1375.
Expediente: E 01101 2011 001405 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1360.
Expediente: E 01101 2011 001406 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1366.
Expediente: E 01101 2011 001407 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1398.
Expediente: E 01101 2011 001408 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica: Referència núm. 1506.
Expediente: E 01101 2011 001409 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud relativa a lloc de treball.
Expediente: E 01101 2011 001532 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte i rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 29 de juliol del 2011, tot això relatiu al Programa 'OPEA 2011'.
Expediente: E 01101 2011 001343 00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment a Memora Servicios Funerarios, SLU, per a constituir la fiança definitiva relativa al procediment obert per a contractar la prestació del servici d'arreplega de cadàvers sol·licitat per l'autoritat judicial i el seu trasllat a l'Institut de Medicina Legal.
Expediente: E 04101 2010 000237 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E 04101 2010 000297 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONIO.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.11.405 i regularitzar el codi 1.S3.11.578, per causar alta a l'Epígraf I-Béns Immobles, en les Relacions E3-Edificis i locals públics i E4-Edificis i instal·lacions afectes a infraestructures, dos edificis ubicats en els carrers Casas Lanuza i Doctor Lluch.
Expediente: E 05303 2008 000056 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, les parcel·les municipals situades en els emplaçaments següents: Carrer de Gravador Enguídanos, s/n.
Expediente: E 05305 2009 000002 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, les parcel·les municipals situades en els emplaçaments següents: Carrer de Xocainet, s/n.
Expediente: E 05305 2011 000017 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la venda per contigüitat d'una parcel·la municipal situada en l'avinguda de Doctor Ruiz i Comes.
Expediente: E 05305 2003 000005 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar els immobles adquirits per Aumsa per al desenvolupament del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E 05305 2011 000046 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat Contenciòs-Administratiu nº. 5 en el Procediment Ordinari nº. 000521/2009, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2008 000442 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades d'incidents ocorreguts en els emplaçaments següents: Carrer de Sant Vicent.
Expediente: E 01305 2009 000710 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades d'incidents ocorreguts en els emplaçaments següents: Carrer de la Marina Baixa.
Expediente: E 01305 2008 000528 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades d'incidents ocorreguts en els emplaçaments següents: Carrer de la Marina Baixa.
Expediente: E 01305 2008 000575 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades d'incidents ocorreguts en els emplaçaments següents: Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E 01305 2008 000701 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2011 que s'indica, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1444-W, de 6 d'abril.
Expediente: E 01306 2010 006921 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2011 que s'indica, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 144-W, de 29 de juny.
Expediente: E 01306 2011 002255 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2176-W, de 18 de maig de 2011, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 000527 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2011 que s'indica, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1756-W, de 18 d'abril.
Expediente: E 01306 2011 001188 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2011 que s'indica, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1938-W, de 3 de maig.
Expediente: E 01306 2011 000576 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dos Rodes Rent, SL, corresponent al lloguer de vehicles C-12 per a la Policia Local durant els mesos de gener a maig.
Expediente: E 01401 2011 000147 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dervec Gestió Integral de l'Hàbitat, SL, en concepte de prestació del servici d'informació i assessorament per a jóvens relatiu a l'accés a vivendes de lloguer o en propietat i la gestió d'Hipoteca Jove.
Expediente: E 01902 2011 000197 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte del servici d'informació i assessorament per a jóvens, relatiu a l'accés a vivendes de lloguer o en propietat, i la gestió de la Hipoteca Jove, adjudicat a Dervec Gestió Integral de l'Hàbitat, SL.
Expediente: E 01902 2008 000211 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les pretensions formulades en relació amb els expedients que s'indiquen: Expediente núm. 269/11.
Expediente: E 01903 2011 000269 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les pretensions formulades en relació amb els expedients que s'indiquen: Expedient núm. 279/11.
Expediente: E 01903 2011 000279 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar els convenis a subscriure amb les entitats que se citen, per a avalar els préstecs destinats a l'adquisició i, si és el cas, adequació dels seus casals fallers, així com autoritzar el gasto corresponent: Associació Cultural Falla Càdis-Els Centelles.
Expediente: E 01904 2011 000407 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar els convenis a subscriure amb les entitats que se citen, per a avalar els préstecs destinats a l'adquisició i, si és el cas, adequació dels seus casals fallers, així com autoritzar el gasto corresponent: Associació Cultural Falla Visitació-Oriola.
Expediente: E 01904 2011 000420 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa convocar i aprovar les bases i el gasto de dos beques per a la catalogació i informatització dels diversos fons antics i moderns de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2011 000104 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el gasto per al mantenidor, preseleccionador i jurat dels Premis Literaris 'Ciutat de València', en la seua XXIX edició.
Expediente: E 01905 2011 000139 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial, destinada al Pla de Nuclis 2011, i aprovar la corresponent Modificació de Crèdits.
Expediente: E 02310 2010 000163 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Creu Roja Espanyola, en concepte de prestació dels servicis de salvament, socorrisme i assistència sanitària durant els mesos d'abril i maig en les platges de València.
Expediente: E 02410 2011 000031 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el contracte de llicència d'ús de la marca 'Q' de qualitat turística de les platges de la Malva-rosa i del Cabanyal.
Expediente: E 02410 2011 000063 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la modificació de diversos articles dels Estatuts del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02901 2011 000811 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar el procediment d'execució forçosa per al cobrament d'unes quantitats impagades corresponents a la quinta quota d'urbanització de la reparcel·lació de la Unitat d'Execució Única del PRIM 'Camí de Montcada'.
Expediente: E 03102 2010 000016 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar els projectes de liquidació i les respectives certificacions de les obres que se citen, finançades a càrrec del Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana: 'Noves infraestructures d'enllumenat públic en l'avinguda de Peset Aleixandre'.
Expediente: E 03303 2009 000137 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar els projectes de liquidació i les respectives certificacions de les obres que se citen, finançades a càrrec del Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana: 'Noves infraestructures d'enllumenat públic en l'avinguda de Primat Reig'.
Expediente: E 03303 2009 000138 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar els projectes de liquidació i les respectives certificacions de les obres que se citen, finançades a càrrec del Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana: 'Noves infraestructures d'enllumenat públic en l'avinguda de Campanar'.
Expediente: E 03303 2009 000139 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar els projectes de liquidació i les respectives certificacions de les obres que se citen, finançades a càrrec del Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora del consum de les instal·lacions d'enllumenat públic'.
Expediente: E 03303 2009 000148 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa concedir els premis del 'Primer concurs per l'Albufera 2011', dins del Projecte Life Seducció Ambiental 'Campanya de conscienciació sobre els valors naturals de la Xarxa Natura 2000 en el Parc Natural de l'Albufera'.
Expediente: E 03602 2011 000008 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura, Rehabilitació i Gestió, SL, corresponent a una intervenció en l'avinguda Primat Reig i a actuacions d'emergència realitzades en el mes de febrer.
Expediente: E 03801 2011 000469 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, destinada al Projecte 'HERA', i aprovar la corresponent Modificació de Crèdits.
Expediente: E 01401 2011 000051 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E 01904 2011 000459 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als convenis de col·laboració subscrits amb les entitats següents: Lo Rat Penat.
Expediente: E 01904 2011 000410 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als convenis de col·laboració subscrits amb les entitats següents: Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E 01904 2011 000379 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als convenis de col·laboració subscrits amb les entitats següents: Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01904 2011 000412 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, en concepte de treballs realitzats en distints espais expositius de la xarxa museística municipal, control d'exposicions i subministrament de premsa diària per a biblioteques municipals.
Expediente: E 01905 2011 000118 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la renúncia formulada i designar nou adjudicatari de la Beca d'Inventari i Catalogació dels Fons de l'Arxiu Municipal 2010.
Expediente: E 02001 2010 000177 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa ratificar el recurs de reposició interposat contra la resolució núm. 343/2011, adoptada pel president de l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics.
Expediente: E 02701 2009 000970 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió dels premis de la convocatòria del X Certamen de Narrativa Breu.
Expediente: E 02201 2011 000688 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades als escrits de sol·licitud presentats per Hierros Cazorla, SL.
Expediente: E 02201 2011 004166 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 15 de juliol del 2011, amb relació al conveni amb l'Associació de Malalts d'Alzheimer de València.
Expediente: E 02201 2010 001270 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del mes de maig a favor de Seruviasa, SL, en concepte de places en centres gerontològics privats.
Expediente: E 02201 2011 005750 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el Projecte Escola Laboral per a Jóvens 'Ocupacció Jove VLC 2011'.
Expediente: E 02902 2011 000401 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar la factura de Secopsa Servicios, SA, pels treballs de substitució de climatitzadora en la planta baixa del Servici d'Ocupació.
Expediente: E 02902 2011 000433 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Mobipark, SL, corresponent al disseny i fabricació de la cartelleria per la senyalització de l'arbratge.
Expediente: E 04001 2011 000343 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Talher, SA, corresponents als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant els mesos de l'any 2011 que se citen: Maig.
Expediente: E 04001 2011 000493 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Talher, SA, corresponents als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant els mesos de l'any 2011 que se citen: Juny.
Expediente: E 04001 2011 000610 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error detectat en l'acord de la Junta de Govern Local, de 24 de juny de 2011, corresponent al servici per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudis de coordinació de seguretat i salut i direcció d'obra del futur Museu de Bombers.
Expediente: E 04101 2010 000295 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal que integra el Programa d'actuacions mediambientals 'Epamer 2011'.
Expediente: E 01101 2011 001320 00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ Impulsora del tinent d'alcalde delegat, coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar, en la pròxima nòmina del mes de setembre, una quantitat en concepte de productivitat.
Expediente: E 00615 2011 000039 00 - Aprovat