Valencià Valencià Castellano Castellano

A - INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ    

  • Identificació dels ens depenents, participats i als quals pertanga l'entitat, incloent els enllaços a les seues pàgines web.
  • Qualsevol document de planificació de l'organisme/entitat que continga objectius a aconseguir, activitats, mitjans i temps. Grau de compliment i Resultats
  • Relacions de llocs de treball, planificació de personal  
        
  • Processos de selecció i provisió de llocs de treball
  • Persones que formen part dels òrgans de representació del personal
  • Competències i funcions que exerceixen