Visualització de documents i fitxers multimèdia Visualització de documents i fitxers multimèdia

11 Normativa d'aplicació - Normativa de aplicación

Documents
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
Nom Mida
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 Instruccions que regixen l'adjudicació dels contractes no subjectes a regularització harmonitzada - Publicat en 16-09-2015 11:16

 Acord Consell d'Administració 19-12-2018. Deixar sense efecte les Instruccions de Contractació aprovades pel Consell d'Administració d'AUMSA, amb data 7 de juliol de 2008 i modificades pel de 23 de gener de 2012, que havien de regir en l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. - Publicat en 08-01-2019 09:01 - Veure el certificat de publicació

 Normativa 2013 per a l'adjudicació de vivendes de protecció pública, en règim d'arrendament amb opció a compra, promogudes per AUMSA en la ciutat de València - Publicat en 16-09-2015 11:10

 Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre - Publicat en 16-09-2015 09:56

 Orde HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es publiquen els lí­mits dels distints tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2014 - Publicat en 16-09-2015 10:00

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic - Publicat en 16-09-2015 10:05

 Publicació BOE A-2012-1642. Correcció d'errors del Reial Decret Legislatiu 3/2011. Llei de Contractes del Sector Públic - Publicat en 15-09-2016 09:37

 Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes - Publicat en 16-09-2015 10:08

 Llei 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015 - Publicat en 14-03-2016 10:10

 Publicació BOE. Llei 2/2016, de 4 de març, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril - Publicat en 30-03-2016 09:58

 ORDE 6-2016 AJUDES AL LLOGUER - Publicat en 25-05-2016 19:30 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. - Publicat en 05-07-2016 08:18 - Veure el certificat de publicació

 Acord 08-07-2016 suspensió PEPRI CABANYAL - Publicat en 26-07-2016 13:21 - Veure el certificat de publicació

 Pla Estatal 2013-2016 - Publicat en 27-09-2016 19:15 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic - Publicat en 27-09-2016 19:48 - Veure el certificat de publicació

 Llei 19-2013 de 9 de Desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern - Publicat en 27-09-2016 19:53 - Veure el certificat de publicació

 R.D. Legislatiu 2-2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Publicat en 28-09-2016 09:41 - Veure el certificat de publicació

 R.D. Legislatiu 1-2010, de 2 de juliol Text Refós Llei de Societats de Capital - Publicat en 28-09-2016 11:59 - Veure el certificat de publicació

 R.D. Legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre, Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors - Publicat en 28-09-2016 12:01 - Veure el certificat de publicació

 Llei Orgànica 2-2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera - Publicat en 28-09-2016 12:04 - Veure el certificat de publicació

 Llei 36-2014, de 26 e desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015 - Publicat en 30-09-2016 16:23 - Veure el certificat de publicació

 Llei Orgànica 4-2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2-2012 - Publicat en 30-09-2016 16:27 - Veure el certificat de publicació

 Llei 27-2013, de 27 d'abril, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local - Publicat en 30-09-2016 16:31 - Veure el certificat de publicació

 R.D. 1514-2007, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat - Publicat en 30-09-2016 16:35 - Veure el certificat de publicació

 Llei 9-2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic - Publicat en 30-09-2016 16:38 - Veure el certificat de publicació

 R.D. Llei 4-2013, de 2 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul de creixement i de la creació d'ocupació - Publicat en 30-09-2016 16:47 - Veure el certificat de publicació

 Llei 27-2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats - Publicat en 30-09-2016 16:57 - Veure el certificat de publicació

 Llei 37-1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit - Publicat en 30-09-2016 16:59 - Veure el certificat de publicació

 Llei 35-2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques - Publicat en 30-09-2016 17:05 - Veure el certificat de publicació

 Resolució de 28 de setembre de 2016, còmput de dies hàbils 2016 - Publicat en 03-10-2016 16:26 - Veure el certificat de publicació

 R D Legislatiu 8-2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General Seguretat Social - Publicat en 03-10-2016 16:30 - Veure el certificat de publicació

 Orde EHA 733-2010 de 25 de març per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques - Publicat en 03-10-2016 16:36 - Veure el certificat de publicació

 Llei 48-2015 de Pressupostos Generals de l'Estat 2016 - Publicat en 04-10-2016 00:00

 Llei 48-2015 de Pressupostos Generals de l'Estat 2016 - Publicat en 04-10-2016 13:53 - Veure el certificat de publicació

 R.D. Legislatiu 5-2015, de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Publicat en 04-10-2016 14:09 - Veure el certificat de publicació

 Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques - Publicat en 17-10-2016 17:54 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 29-01-16, De l'INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES, QUE MODIFICA D.A. 3ª LLEI 3-2004 - Publicat en 25-10-2016 18:31 - Veure el certificat de publicació

 ORDE HAP-2105-2012, D'1 D'OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENROTLLEN LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PREVISTES EN L.O. 2-2012, DE 27 D'ABRIL - Publicat en 25-10-2016 18:43 - Veure el certificat de publicació

 RD 596_2016 de 2 de desembre per a la modernització millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IV - Publicat en 19-12-2016 16:13 - Veure el certificat de publicació

 RD LLEI 3-2016, DE 2 DE DESEMBRE, MESURES AMBET TRIBUTARI - Publicat en 19-12-2016 16:20 - Veure el certificat de publicació

 Acord JGL 16 desembre de 2016 aprovació Guia Transparència. - Publicat en 24-01-2017 09:23 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 2-2015 DE 30 DE MARÇ DE DESINDEXACION DE L'ECONOMIA ESPANYOLA - Publicat en 27-01-2017 13:25 - Veure el certificat de publicació

 RD 55_2017, de 3 de febrer, pel qual es desenrotlla la L 2_2015, de 30 de març, de desindexación de l'economia espanyola - Publicat en 28-02-2017 17:50 - Veure el certificat de publicació

 RD 424-2017, DE 28 D'ABRIL, PEL QUE ES REGULA EL REGEMEQUEN JURÍDIC DEL CONTROL INTERN DE LES ENTITATS DEL SECTOR PUBLIQUE LOCAL - Publicat en 15-05-2017 13:14 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret 564_2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 235_2013, de 5 d'abril, procediment bàsica certificació de l'eficiència energètica dels edificis. - Publicat en 19-06-2017 18:00 - Veure el certificat de publicació

 RD 529_2017, de 26 de maig, Modif. Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit aprovat per RD 1624_1992, de 29 de desembre - Publicat en 22-06-2017 18:08 - Veure el certificat de publicació

 RD 424_2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local - Publicat en 22-06-2017 18:13 - Veure el certificat de publicació

 ORDE FOM_588_2017, DE 15 DE JUNY, MODIFICACIÓ CODI TÈCNIC DE L'EDFICACIÓ - Publicat en 26-06-2017 14:01 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 3_2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 - Publicat en 03-07-2017 08:37 - Veure el certificat de publicació

 Llei 9-2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic - Publicat en 13-11-2017 16:26 - Veure el certificat de publicació

 Correcció d'Errors - Llei de Contractació del Sector Públic - Publicat en 28-05-2018 10:11 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 1-12-17 SECRETARIA ESTAT FUNCIÓ PÚBLICA. DIES INHÀBILS 2018 - Publicat en 08-01-2018 17:46 - Veure el certificat de publicació

 ORDE HFP 1298_2017, DE 26-12 LIMITS DISTINTS TIPUS DE CONTRACTES A EFECTE DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PUBLIC. - Publicat en 08-01-2018 17:55 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 27-06-18 Secretaria General Tresor i Finançament Internacional per la qual es publica el tipus legal d'interés de demora - Publicat en 16-07-2018 13:25 - Veure el certificat de publicació

 Llei 6-2018, Pressupostos Generals de l'estat- Publicat en 17-07-2018 10:21 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 12-2018 DE 24 DE MAIG DE LA GENERALITAT DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL- Publicat en 19-07-2018 12:33 - Veure el certificat de publicació

 RD 500-1990 QUE DESENROTLLA LA LLEI 39-1988 EN MATÈRIA DE PRESSUPOSTOS- Publicat en 27-07-2018 10:14 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 25-2011, D'1 D'AGOST, DE REFORMA PARCIAL DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL- Publicat en 30-07-2018 19:02 - Veure el certificat de publicació

 DIRECTIVA 2014-24 UE, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 26-02-14 SOBRE CONTRACTACIÓ PUBLICA- Publicat en 30-07-2018 12:41 - Veure el certificat de publicació

 Llei 31-2014 de 3 de desembre per la qual es modifica la Llei de Societats- Publicat en 31-07-2018 08:40 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 5/2018, adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.- Publicat en 01-08-2018 18:11 - Veure el certificat de publicació

 Resolució 27-07-2018, Acord del Consell de Ministres, pel qual s'aprova el pla director per un treball digne 2018-2020- Publicat en 18-09-2018 13:00 - Veure el certificat de publicació

 RD 1112_2018, DE 7 DE NOV, SOBRE ACCESSIBILITAT DELS LLOCS WEB I APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MOVILS DEL SECTOR PUBLIC- Publicat en 01-10-2018 16:52 - Veure el certificat de publicació

 LLEI DE FOMENT DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL- Publicat en 16-10-2018 11:20 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 16-10-18 DIRECCIÓ GRAL TREBALL FESTES LABORALS 2019- Publicat en 23-10-2018 08:27 - Veure el certificat de publicació

 RD 17/2018 DE 08 DE NOVEMBRE PEL QUAL ES MODIFICA EL TR DE LA LLEI De l'IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS- Publicat en 14-11-2018 18:23 - Veure el certificat de publicació

 LLEI ORGÀNICA 3-2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS- Publicat en 12-12-2018 08:12 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer.- Publicat en 27-12-2018 18:09 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 22-01-19 CONGRÉS DIPUTATS DEROGACIÓ RDL 21_2018, DE 14 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE VIVENDA I LLOGUER.- Publicat en 30-01-2019 09:07 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 19-12-18 SECRETÀRIA GENERAL DEL TRESOR I FINANÇAMENT INTERNAL PER LA QUE ES PUBLICA EL TIPUS LEGAL D'INTERÉS DE DEMORA- Publicat en 14-11-2019 16:33 - Veure el certificat de publicació

 RD 1462_2018, 21 DE DESEMBRE PEL QUAL ES FIXA EL SALARI MINI INTERPROFESSIONAL PER A 2019.- Publicat en 21-1-2019 17:35 - Veure el certificat de publicació

 RD 24_2018 DE 21 DE DESEMBRE PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L'AMBIT DEL SECTOR PUBLIC.- Publicat en 21-1-2019 17:38 - Veure el certificat de publicació

 RDL 3_2019, DE 8 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS EN L'AMBIT DE LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA, LA INNOVACIÓ I LA UNIVERSITAT.- Publicat en 13-02-2019 13:45 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 1_2019, 5 FEB, de la Generalitat, de modificació de la 5_2014, de 25 JL d'Ordenació del Territori - Publicat en 21-02-2019 09:10 - Veure el certificat de publicació

 Resolució 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria De Comptes, per la qual es desenrotllen els criteris de presentació dels instruments financers - Publicat en 11-03-2019 18:45 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 6_2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens en l'ocupació i l'ocupació- Publicat en 12-03-2019 19:55 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 7_2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer- Publicat en 21-03-2019 08:29 - Veure el certificat de publicació

 BOP 14-1-12, Reglament ús no sexista del llenguatge- Publicat en 27-03-2019 13:22 - Veure el certificat de publicació

 Norma informativa sobre el DEUC- Publicat en 27-06-2019 09:11 - Veure el certificat de publicació

 Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç - Publicat en 17-09-2019 09:23 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 6_2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens en l'ocupació i l'ocupacion- Publicat en 17-09-2019 09:32 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 6_2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens en l'ocupació i l'ocupacion- Publicat en 17-09-2019 09:39 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret Llei 6_2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens en l'ocupació i l'ocupacion- Publicat en 17-09-2019 09:44 - Veure el certificat de publicació

 Llei 1_2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5_2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana- Publicat en 07-10-2019 16:13 - Veure el certificat de publicació

 Reial Decret 716-2019, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.- Publicat en 16/12/2019 13:18 - Veure el certificat de publicació

 Resolució 27_12_19, Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional per la qual es publica el tipus legal d'interés de demora.- Publicat en 10-01-2020 13:39 - Veure el certificat de publicació

 RD 732_2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el codi tècnic d'edificació- Publicat en 04-02-2020 16:39 - Veure el certificat de publicació

 RDL 3_2020 DE 4 Febrer Mesures Urgents- Publicat en 13-02-2020 16:30 - Veure el certificat de publicació

 RDL 2_2020 DE 21 Gener Mesures Urgents en Matèria de Retribucions- Publicat en 13-02-2020 16:37 - Veure el certificat de publicació

 RDL 4_2020 18 Febrer, Deroga Acomiadament Objectiu per Faltes D'Assistència al Treball- Publicat en 26-02-2020 13:12 - Veure el certificat de publicació

 RDL 9_2018, DE 3 D'AGOST, DE MESURES URGENTS PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA- Publicat en 05-10-2020 16:38 - Veure el certificat de publicació

 RDL 6_2019, D'1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS GARANTIA IGUALTAT DE TRACTE- Publicat en 05-10-2020 16:43 - Veure el certificat de publicació

 LLEI 11_2018, DE 28 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES MODIFICA EL CODI DE COMERÇ- Publicat en 05-10-2020 16:47 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIO 6_3_2019, OFICINA INDEPENDENT REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA CONTRATACIÓ INSTRUCCIÓ 1_2019- Publicat en 05-10-2020 16:51 - Veure el certificat de publicació

 RDL 8_2019, DE 8 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ SOCIAL- Publicat en 05-10-2020 16:54 - Veure el certificat de publicació

 ACORD JGL 24_05_20 ACLARACIO PLA D'HARMONITZACIÓ - Publicat en 05-10-2020 16:26 - Veure el certificat de publicació

 RESOLUCIÓ 06_03_2019 PER LA QUAL ES PUBLICA LA INSTRUCCION 1_2019, DE 28 DE FEBRER, SOBRE CONTRACTES MENORS - Publicat en 14-10-2020 18:23 - Veure el certificat de publicació

  Aprovació de la nova Normativa del Registre de Demandants i Procediment d'Adjudicació dels habitatges. Consell d'Administració del 25/10/2021. - Publicat en 04-11-2021 12:02  - Veure el certificat de publicació

 Normativa del Registre de Demandants i Procediment d'Adjudicació dels habitatges (25/10/2021) - Publicat en 04-11-2021 12:07 - Veure el certificat de publicació

 Normativa Adjudicació d'Habitatges Protegits en Règim de Lloguer, Any 2008 - Publicat en 08-11-2021 13:47 - Veure el certificat de publicació

 Normativa Adjudicació d'Habitatges Protegits en Règim de Lloguer, Any 2010 - Publicat en 08-11-2021 13:48 - Veure el certificat de publicació

 ORDRE HFP/1449/2021 DE 28 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES PUBLIQUEN ELS LIMITES DELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES - Publicat en 11-01-2022 10:12 - Veure el certificat de publicació

C.2) Guia de Transparència del Sector Públic

 Guia de Transparència - Publicat en 15-02-2017 08:28 - Veure el certificat de publicació

 Guia de Transparència per al Sector Públic Local - Publicat en 26-04-2017 11:12 - Veure el certificat de publicació

 Guia Procediment Dret a la Informació Pública - Publicat en 28-04-2017 08:30 - Veure el certificat de publicació

COVID-19

 RDL 6_2020 de 10 de març pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública

 RDL 7_20 de 12 de març pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19

 RD 463_2020 de 14 març pel qual es declara l'estat d'alarma

 RDL 8_20, de 17 de març, mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

 RD 465_2020 de 17 març pel qual es modifica RD 463_2020

 Correcció errors RDL 7_20 de 12 març

 Correcció errors RDL 8_20 de 17 març de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social COVID-19.pdf

 RDL 9_2020 de 27 de març pel qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit laboral per a pal·liar efectes COVID-19

 Resolució 25_03_20 autorizació prorroga estat d'alarma

 RD 476_2020 de 27 març pel qual es prorroga l'estat d'alarma

 RDL 10_20, de 29 de març, pel qual es regula permís retribuït recuperable COVID-19

 Resolució 25_03_20, congrés diputats, publicació acord convalidació RDL 8_20, de 17 de març

 Resolució 25 març 2020 Congrés Diputats, ordena publicació de l'Acord Convalidació del RDL 6_20

 Resolució 25 de març del Congrés Diputats per la qual s'ordena publicació acorde convalidació RDL 7_20

 RDL 11-2020 habitatges

 Resolució Compliment RDL 10-2020

 Ordre TMA 336_2020 Programes d'Ajuda Pla Estatal Habitatge 2018-202

 RDL 15_2020 de 21 d'abril de Mesures Urgents Complementàries per a Donar Suport a la Economia i L'ocupació

 RDL 16_2020 de 28 d'Abril, de Mesures Processals i Organitzatives per a Fer front al COVID-19

 RDL 17_2020, 5 de maig, mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari COVID-19

 Reial decret 514_2020, de 8 de Maig, pel qual es Prorroga l'Estat d'Alarma Declarat pel Reial decret 463_2020

 Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463_2020, de 14 de març

 Reial decret llei 19_2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries per a pal·liar els efectes del COVID-19

 Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

 DECRET 15_2020, DE 30 OCTUBRE, DEL PRESIDENT GENERALITAT MESURES COVID-19 - Publicat en 11-05-2020 09:01 - Veure certificat de publicació

 RD 926_2020, DE 25 OCTUBRE, DECLARACIO ESTAT ALARMA - Publicat en 11-05-2020 09:08 - Veure certificat de publicació

 RESOLUCIO 19_10_20 CONSELLERA SANITAT 3ª PRORROGA RESOL 17_08_20 MESURES COVID 19 - Publicat en 11-05-2020 09:33 - Veure certificat de publicació

 RESOLUCIO 24_10_20 DE LA CONSELLERA DE SANITAT MESURES ADDICIONALS COVID 19 - Publicat en 11-05-2020 09:47 - Veure certificat de publicació

 Decret 2-2021 de 24-01-2021 de Presidència de la Generalitat - Publicat en 16-02-2021 10:10 - Veure el certificat de publicació

 Resolució de 29-01-2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - Publicat en 16-02-2021 10:11 - Veure el certificat de publicació

 RDL 34_20, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic - Publicat en 18-02-2021 10:14 - Veure el certificat de publicació