Processant...
Alerta
Error
Ajuda
Informació
Avís
Sol·licitud Pagament a Terminis Béns Immobles (urbans) - Rebuts en voluntària
Informació:

Si ja té els seus rebuts domiciliats, introduïsca les dades que se sol·liciten a continuació per a acollir-se al pagament a terminis dels rebuts en voluntària del Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

Pot optar per sol·licitar el pagament a terminis individualment per a cada immoble o, amb caràcter general, per a tots els seus immobles.

Si no té els seus rebuts domiciliats, podrà acollir-se al pagament a terminis alhora que sol·licita la seua domiciliació de pagament. Consulte el tràmit en Domiciliació bancària per al pagament de tributs

Condicions del pagament a terminis
Dades del titular dels rebuts
Titular dels rebuts
Document Identificació*
  •  
  • DNI/NIF
  • NIE
  • CIF
Núm. Document Identificació*
Cognoms i Nom / Raó Social*
Dades de contacte
Correu electrònic per a enviament del justificant *
Telèfon de contacte*
Dades de l'immoble
Seu Electrònica del Cadastre
Titular del rebut domiciliat:
Confirmació de la sol·licitud