Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

380-O-2016

Objecte : CONTRACTE DE LES OBRES DE REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI DE L' O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Núm. expedient: 380-O-2016
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: UN MILIÓ QUATRE-CENTS DOTZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (1.412.454,53€)

Dates

Enviament al butlletí: 11/04/2016
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/09/2016
Fi termini proposicions: 12/05/2016 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 12/19/2016 11:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 01/17/2017 01:00 PM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 02/01/2017
Data fi de termini: 02/15/2017
Oferta més avantatjosa: VERDUMASIP SERVICIOS, S.L. (C.I.F.: B-96745492)

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 02/16/2017
Data publicació perfil del contractant: 02/17/2017
Adjudicatari: VERDUMASIP SERVICIOS, S.L. (C.I.F.: B-96745492).
Import adjudicació: UN MILIÓ TRES-CENTS VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS D'EURO (1.327.424,76.-€), IVA inclòs

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 02/24/2017
Adjudicatari: VERDUMASIP SERVICIOS, S.L. (CIF: B-96745492).
Import adjudicació: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.327.424,76.-€), IVA incluido.

Anunci d'formalització:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es