Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

050-SER-2017

Objecte : CONTRACTE DELS SERVICIS D´AFINACIÓ DELS INSTRUMENTS DE TECLAT DE L´ORQUESTRA DE VALÈNCIA.
Núm. expedient: 050-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: IMPORT TOTAL ANUAL MÁXIMO DE CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO, IVA INCLÒS.

Dates

Enviament al butlletí: 05/24/2017
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 06/19/2017
Fi termini proposicions: 07/04/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 07/18/2017 09:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 07/19/2017
Data fi de termini: 08/02/2017
Oferta més avantatjosa: CLEMENTE PIANOS, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/11/2017
Data publicació perfil del contractant: 09/13/2017
Adjudicatari: CLEMENTE PIANOS, S.L..
Import adjudicació: CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (MÀXIM ANUAL).

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 09/21/2017
Adjudicatari: CLEMENTE PIANOS, S.L..
Import adjudicació: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (MÁXIMO ANUAL).

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina Administrativa/Departamento de Escenario del O.A.M. "Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia" (Paseo de la Alameda, Núm.: 30- Valencia (46023)

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es