Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

409-SU-2016

Objecte : CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L'ADQUISICIÓ D'UN PIANO GRAN CUA DE CONCERTS PER L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.
Núm. expedient: 409-SU-2016
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: MÀXIM DE CENT CINQUANTA-SET MIL TRECIENTOS EUROS (157.300,00€), IVA INCLÒS.

Dates

Enviament al butlletí: 07/07/2017
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 07/17/2017
Fi termini proposicions: 08/01/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 09/22/2017 10:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 11/10/2017 10:00 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 11/28/2017
Data fi de termini: 12/14/2017
Oferta més avantatjosa: HINVES PIANOS, S.L. (C.I.F.: B-18651901).

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 12/11/2017
Data publicació perfil del contractant: 12/11/2017
Adjudicatari: HINVES PIANOS, S.L. (C.I.F.: B-1865901).
Import adjudicació: CENT TRENTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS (130.559,00EUR), IVA INCLÒS.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 12/13/2017
Adjudicatari: HINVES PIANOS, S.L.
Import adjudicació: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (130.559,00€), IVA incluido.

Anunci d'formalització:

Plecs


Avisos


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es