Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

037-SER-2017

Objecte : CONTRACTE PER AL MANTENIMENT INFORMÀTIC D'EQUIPS I DISPOSITIUS INFORMÀTICS DE L' O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA ".
Núm. expedient: 037-SER-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS, IVA INCLÒS (33.275,00€) ANUALS .

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 05/24/2017
Fi termini proposicions: 06/06/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 06/30/2017
Data fi de termini: 07/14/2016
Oferta més avantatjosa: ACERTO INFORMÁTICA S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/11/2017
Data publicació perfil del contractant: 09/13/2017
Adjudicatari: ACERTO INFORMÁTICA, S.L.
Import adjudicació: VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS D'EURO

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 09/22/2017
Adjudicatari: ACERTO INFORMÁTICA, S.L.
Import adjudicació: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: OFICINA ADMINISTRATIVA/DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL O.A.M. (PASEO DE LA ALAMEDA Nº:30, VALENCIA- 46023).

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es