Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

396-SER-2017

Objecte : Servicis de Vigilància i Seguretat, Servicis de Manteniment Preventiu i Correctiu del Subsistema de Seguretat Electrònica i Servicis Auxiliars de Gestió Cultural a prestar a l'edifici de l'Organisme Autònom Municipal “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València”.
Núm. expedient: 396-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: MÁXIMO ANUAL: SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00€).

Dates

Enviament al butlletí: 11/08/2017
Diari/Butlletí: B.O.E., D.O.U.E., Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/13/2017
Fi termini proposicions: 12/18/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 12/27/2017 10:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 01/08/2018 10:00 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/15/2018
Data fi de termini: 01/30/2018
Oferta més avantatjosa: FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD, S.L.” e “IFI SISTEMAS DE SEGURIDAD”

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 04/17/2018
Data publicació perfil del contractant: 04/17/2018
Adjudicatari: U.T.E. “FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD, S.L.” (C.I.F. Nº: B-98069735) e “IFI SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.” (C.I.F. Nº: B-97657993).
Import adjudicació: FINS A L'IMPORT MÀXIM ANUAL DE CINC-CENTS VINT-I-SET MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB HUITANTA-UN CÈNTIM D'EURO (527.934,81.-EUR) IVA inclòs.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 07/31/2018
Adjudicatari: U.T.E. “FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD, S.L.” (C.I.F. Nº: B-98069735) e “IFI SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.” (C.I.F. Nº: B-97657993).
Import adjudicació: HASTA EL IMPORTE MÁXIMO ANUAL DE QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (527.934,81.-€) IVA incluido.

Anunci d'formalització:

Suspensió

Data aprovació suspensió : 05/07/2018
Motiu/causa : Recurs Especial en Matèria de Contractació.
Data fi suspensió : 07/10/2018

Anunci de suspensió:


Plecs


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es