Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

097-SER-2016

Objecte : Contractació del servei d'intermediació a través de centraleta telefònica i distribució de serveis de transport en vehicles de menys de 9 places i conductors per als vehicles oficials de Junta Central Fallera
Núm. expedient: 097-SER-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 66.000,00.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/18/2017
Data fi de termini: 01/30/2017
Oferta més avantatjosa: Radio Taxi, S.A.U.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/23/2017
Data publicació perfil del contractant: 01/26/2017
Adjudicatari: Radio Taxi, S.A.U.
Import adjudicació: Lot 1: Porcentaje del 3% de baixa aplicable a les tarifes establides en l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars; Lot 2: Percentatge del 3% de baixa aplicable a les tarifes establides en l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 01/27/2017
Adjudicatari: Compañía de Radio Taxi, S.A.U.
Import adjudicació: Lote 1: Porcentaje del 3% de baja aplicable a las tarifas establecidas en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Lote 2: Porcentaje del 3% de baja aplicable a las tarifas establecidas en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es