Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

067-SU-2016

Objecte : Contractació del subministrament de fabricació d'insígnies de recompenses falleres 2017 i 2018
Núm. expedient: 067-SU-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 58.515,60.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 11/02/2016
Data publicació perfil del contractant: 11/16/2016
Adjudicatari: Eurocebrián, S.L.
Import adjudicació: Percentatge del 4% de baixa sobre tots i cadascun dels preus unitaris

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 11/19/2016
Adjudicatari: Eurocebrian, S.L.
Import adjudicació: Porcentaje del 4%de baja sobre todos y cada uno de los precios unitarios

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es