Servicios de la web

Hall

Reclamació economicadministrativa

El Jurat Tributari

El Jurat Tributari és l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions econòmic administratives sobre els actes tributaris i la resta de de dret públic, competència de l'Ajuntament de València o de les entitats de dret públic vinculades o dependents del mateix

Composició

President: Salvador Bueno Mora
Vocal primer: José Antonio Roig Claramunt
Vocal segon: Gregorio Cebreiro Navalón
Secretari-Cap de Servici: Francisco Javier de Juan Ivars

Seu

Carrer Antiga Senda de Senent, nº 8, planta 5ª (Edific AUMSA), 46023 València
Telèfon: 96 352 54 78
Secretaria: ext. 7172, 7171
Fax: 96 389 50 19
e-mail: juradotributario@valencia.es

Competències

 • CONEIXEMENT I RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMIC-ADMINISTRATIVES interposades contra els actes dictats en matèria de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs, així com contra els actes de gestió recaptatòria dels restants ingressos de dret públic, que siguen de competència de l'Excm. Ajuntament de València o d'entitats de dret públic dependents o vinculades al mateix
 • EMISSIÓ DE DICTÀMENS sobre els projectes d'ordenances fiscals d'este Ajuntament
 • ELABORACIÓ D'ESTUDIS I PROPOSTES TRIBUTÀRIES que li siguen sol·licitats pel ple, l'alcaldessa; la Junta de Govern Local o pel titular de l'Àrea d'Hisenda

Actes recurribles

Són recurribles els actes següents:

 • Els que provisional o definitivament reconeguen o deneguen un dret o declaren una obligació o un deure
 • Els de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l'assumpte o posen terme al procediment

En particular, les persones legitimades podran interposar reclamació contra els actes que a continuació es relacionen:

 • Liquidacions de tributs municipals (impostos, taxes i contribucions especials) tant si són provisionals com definitives
 • Resolucions, expresses o presumptes, d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació tributària
 • Actes que deneguen o reconeguen exempcions o bonificacions tributàries
 • Actes que imposen sancions tributàries
 • Actes de comprovació de valor de rendes, productes, béns, drets i gastos, així com els actes de fixació de valors, rendiments i bases, quan la normativa tributària ho establisca
 • Actes dictats en el procediment de recaptació, tant si tenen com a objecte liquidacions tributàries com qualssevol altres ingressos que es recapten per via de constrenyiment
 • Actes que resolguen els procediments de devolució d'ingressos indeguts de dret públic, tant tributaris com no tributaris
 • Actes que resolguen procediments de rectificació d'errors materials, aritmètics o de fet en matèria de tributs locals
 • Les resolucions dels recursos de reposició que s'hagen presentat en relació amb les matèries abans relacionades
 • Les actuacions i omissions derivades de les relacions entre el substitut i el contribuent

Actes no recurribles

 • Els que donen lloc a reclamació en via administrativa prèvia a la judicial, civil o laboral, o posen fi a la dita via
 • Els actes d'imposició de sancions no tributàries, (com per exemple les multes de trànsit)
 • Els dictats en virtut d'una llei que els excloga de la reclamació econòmica administrativa

Normativa municipal

Reglament Orgànic del Jurat Tributari municipal, aprovat definitivament per acord del Ple de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València de 29 de desembre de 2006, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 10 de gener de 2007, entrant en vigor el dia 11 de gener de 2007.

Ha sigut parcialment modificat mitjançant un acord plenari de 30 de juny de 2012, sent publicada l’aprovació definitiva de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de 22 de desembre de 2012, entrant en vigor el dia 23 de desembre de 2012.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI