Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-02-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 21 i 29 de gener, i 5 i 12 de febrer de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la ineficàcia de l'acord plenari d'aprovació i adjudicació del PAI de la UE del PRI en l'ambit A.5-2 Camí Reial.
  Expediente .- E-03001-2007-000530-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la resolució per mutu acord del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d' Execució Única del Sector M-5 'Drassanes-Grau'.
  Expediente .- E-03001-2007-000326-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar l'Estudi de Detall de l'Illa Terciària delimitada pels carrers d'Emili Baró, Dolors Marqués i Cercle de Belles Arts.
  Expediente .- E-03001-2014-000084-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ, estimatòria del recurs 1/1036/06 interposat per Salvem Tabacalera contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament la modificació del Pla General de València, en l'àmbit delimitat pels carrers Amadeu de Savoia, Misser Mascó, Naturalista Arévalo Baca i Naturalista Rafael Cisternes, d'una part i Navarro Reverter, General Navarro Sangrán i passeig de la Ciutadella, d'una altra; així com contra acord municipal pel qual es va aprovar el conveni urbanístic que afectava l'àmbit objecte de regulació.
  Expediente .- E-00501-2006-000415-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2015.
  Expediente .- E-00407-2015-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000006-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord adoptat per l'Assemblea de l'Emshi en sessió celebrada el 3 de desembre del 2015.
  Expediente .- E-02701-2015-000703-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa modificar la composició del Consell Local de Comerç.
  Expediente .- E-02901-2015-001314-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0014.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000471-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0016.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposta relativa a 'l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible'.
  Expediente .- O-C1503-2016-000016-00 - Aprovat
 • 0017.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la creació d'una comissió d'investigació amb la finalitat de determinar les possibles responsabilitats polítiques que s'hagen pogut cometre en el consistori pels membres del Grup Municipal Popular investigats pel cas conegut com 'Operació Taula'.
  Expediente .- O-C1503-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0018.-COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte del balanç anual de suggeriments i queixes tramitades per l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions durant l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00911-2016-000043-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0019.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre celebració oficial del Dia de la Diversitat Cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre espai públic en l'Eixample i Extramurs.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el manteniment dels col·legis públics municipals de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0022.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'organització de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la programació de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del servici públic de retirada de vehícles de la via pública en el terme de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre edició de llibres en el Servici de Publicacions.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre obres de rehabilitació de les alqueries del carrer d'Olba.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre acció social del personal funcionari.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre bestretes de nòmina al personal funcionari.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre jornades Transforma, Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Unitat Mòbil d'Informació Nocturna.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre proposta d'àrees d'influència en la ciutat de València a l'efecte d'admissió de l'alumnat per al curs escolar 2016-2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obertura de les instal·lacions escolars per a ús veïnal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de Beisbol en el tram VI del llit del riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre recursos oferits per l'Ajuntament de València per a acollida de persones refugiades.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre creació d'un equip d'Igualtat per a la implantació de les polítiques d'igualtat i detecció de situacions de violència masclista.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre ajudes concedides a persones afectades per un procés de desdonament per a evitar la pèrdua de la vivenda habitual.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre projecte socioeducatiu de la Universitat Popular per a dones en situació de vulnerabilitat social.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre programa 'Coordenadas' de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre deficiències en el col·legi Fernando de los Ríos.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000034-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre contractació laboral de persones amb diversitat psíquica i física.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de la festa de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre concerts en la Fira de Juliol.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els museus municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els horaris dels locals en festius.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falla municipal de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforços dels servicis de Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre creació de places de Policia Local i Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre finançament de l'aparcament de la plaça de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre grup de treball entre la Regidoria de Protecció Ciutadana i el Servici d'Activitats.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la figura del 'mediador entre Falles i veïns'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre línies d'EMT a municipis de l'horta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre títols d'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'existència de pla de reutilització de bicicletes abandonades en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mapa escolar aprovat en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000034-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre contractacions en la Fundació Inndea.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000034-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'activitat 'Adopta una planta'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de les regidories d'Agricultura de València i de Catarroja.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aus protegides mortes en l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte 'Caça solidaria'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aplicació per a mòbil sobre cultius.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de la zona de Gaspar Aguilar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre maquinàries de reciclatge d'envasos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de reciclatge en mercats municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de Policia Local d'arreplega d'excrements de gossos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre vehicles elèctrics en la Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors en l'avinguda de Maria Cristina.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de conscienciació de reciclatge en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre horari de poda.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pont de les Flors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reubicació de portatestos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes d'inversions en barris.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre accés de gossos a les platges de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre beques 'la meua primera experiència laboral'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la 36a edició de Fitur.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre convenis amb el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències en l'àmbit del PEPRI de Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obres en l'antiga Farinera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ocupació il·legal de cases en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEPRI de la Muralla.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI 'Pla de Reforma Interior Camí Real'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre cessió de terreny per a centre hipic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre servici de manteniment d'edificis e instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre presentació de nous autobusos de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futur del solar del carrer de Rubén Darío.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat de tram del carrer de Sant Vicent.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futur dels solars en el barri de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat del projecte del Parc Lineal de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat de les voreres en el carrer de la Carda.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pla per a la recuperació de la muralla musulmana.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre discontinuïtats en els carrils bici a València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre terminis de modificació del carril bici de la ronda interior.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de protecció de l'entorn del Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre cessió de sòls per al Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre foment dels intercanviadors de transport.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre concreció d'usos definitius en la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la comissió tècnica d'apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre millora de les condicions de conversió en zona per a vianants de l'entorn de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
 • 0105.-PRECS I PREGUNTES
 • 0106.-Prec formulat pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el parc Manuel Granero.
  Quedar assabentat
 • 0107.-Pregunta formulada pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb l'activitat fallera.
  Contestada
 • 0108.-Prec formulat pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre determinades afirmacions en el transcurs del debat polític.
  Quedar assabentat
 • 0109.-Prec formulat pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació InnDEA.
  Quedar assabentat
 • 0110(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ratificar l'acord adoptat pel Consell Escolar Municipal de València i sol·licitar que es declare no lectiu en el calendari escolar el 15 de març de 2016.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI