Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-07-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions extraordinàries de 13 de juny i 8 de juliol de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'abril de 2015 i el 15 de juliol de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 10, 17, 24 i 30 d'abril; 8, 15, 22 i 29 de maig; 26 de juny, i 3 i 10 de juliol de 2015, i en sessions extraordinàries de 10 i 24 de juny de 2015. Tot això a l'efecte del que que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions sobre nomenament de presidències i vicepresidències en els organismes autònoms municipals, i dels acords de la Junta de Govern Local pels quals es nomenen vocals en estos organismes.
  Expediente .- E-00601-2015-000077-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions sobre nomenament d'alcaldes i alcaldesses de barri.
  Expediente .- E-00601-2015-000067-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució i composició de la Junta Local de Protecció Civil.
  Expediente .- E-00401-2015-000031-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'Acord de Junta de Govern Local i de la Resolució sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos i l'adscripció de l'entitat a una àrea de govern.
  Expediente .- E-00401-2015-000036-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'Acord de Junta de Govern Local sobre proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00401-2015-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ALCALDIA.- Dóna compte dels Acords de Junta de Govern Local sobre proposta de designació de membres dels consells d'administració de diverses empreses participades, en representació de l'accionista Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00601-2015-000072-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ALCALDIA.- Dóna compte dels Acords de la Junta de Govern Local sobre designació de representants de l'Ajuntament de València en diversos organismes i sobre els membres que han estat designats pels grups polítics municipals en la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018.
  Expediente .- E-00601-2015-000075-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia sobre nomenaments de representants en diversos organismes.
  Expediente .- E-00601-2015-000094-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ALCALDIA.- Proposa nomenar consellers i conselleres del Consell Social de la Ciutat, a proposta dels grups polítics municipals.
  Expediente .- E-00601-2015-000086-00 - Aprovat
 • 0013.-ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució, composició i règim de sessions de les Comissions de Ple.
  Expediente .- E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del Pla Parcial NPR-9 Massarrojos Nord.(27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2014-000054-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa sometre a informació pública l'Estudi d'Integració Paisatgística i el seu Pla de Participació Pública, integrant de la Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea, en l'àmbit de la Unitat d'Execució número 1. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla de Reforma Interior Alqueria de la Ponsa-Fuster. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2013-000058-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu Pere Cabanes. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2014-000104-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General per a l'àmbit delimitat pels carrers del Pintor Gasent, d'Ángel Villena i del Bomber Ramon Duart. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2011-000229-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Eduardo Dato. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03003-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa declarar la ineficàcia de l'acord plenari d'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Ausiàs March. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2002-000700-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 sobre derogació del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar i altres qüestions relatives a este barri. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2015-000131-00 - Quedar assabentat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa desistir del procediment incoat per a la tramitació del document d'adaptació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, així com instar a la Generalitat a què aprove la derogació parcial de l'esmentat PEPRI i unes normes urbanístiques transitòries d'urgència. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03001-2015-000131-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa desestimar el recurs de reposició contra l'Acord de resolució del Programa d'Actuació Integrada Moncayo. (27/07/2015)
  Expediente .- E-03003-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0024.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa la adhesió a l'Associació Xarxa de Ciutats per la Bicicleta per a promoure el desenvolupament de la mobilitat sostenible. (27/07/2015)
  Expediente .- E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
 • 0025.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 sobre la creació de l'Agencia Municipal per a la Bicicleta. (27/07/2015)
  Expediente .- E-01801-2015-001933-00 - Quedar assabentat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs contenciós administratiu PO 1/63/2010 interposat contra aprovació definitiva del Pla Especial modificatiu del PGOU de València, amb expedient d'homologació per al desenvolupament de la ZAL del Port, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem, amb imposició de costes a les parts recurrents. (27/07/2015)
  Expediente .- E-00501-2010-000407-00 - Quedar assabentat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponents al primer i segon trimestres de 2015. (27/07/2015)
  Expediente .- E-00407-2015-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0028.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2014 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector administracions públiques. (27/07/2015)
  Expediente .- E-05201-2015-000015-00 - Quedar assabentat
 • 0029.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar el Pla de Reducció del Deute 2015-2019. (27/07/2015)
  Expediente .- E-05201-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2015. (27/07/2015)
  Expediente .- E-04302-2015-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0031.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, exercici 2015. (27/07/2015)
  Expediente .- E-H4969-2015-500002-00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals. (27/07/2015)
  Expediente .- E-04906-2015-000022-00 - Quedar assabentat
 • 0033.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI de 29 d'abril del 2015, que aprova la modificació del Pla d'inversions en plantes potabilitzadores 2015. (27/07/2015)
  Expediente .- E-02701-2014-000337-00 - Quedar assabentat
 • 0034.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicials de crèdits i obligacions 2015. (27/07/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0035.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PO 68/2012 interposat contra aprovació definitiva de l'Homologació Sectorial Modificativa i Pla Interior de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (27/07/2015)
  Expediente .- E-00501-2012-000235-00 - Quedar assabentat
 • 0036.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Giuseppe Grezzi en relació amb la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 7, que va estimar –amb imposició de costes a l'Ajuntament- el recurs seguit pel Procediment per a la Protecció de Drets Fonamentals núm. 205/2013 contra Acord plenari de 26 d'Abril del 2013, que declara nul de ple dret. (27/07/2015)
  Expediente .- E-00501-2013-000210-00 - Quedar assabentat
 • 0037.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs 1/70/2012 interposat contra desestimació de sol·licituds de nul·litat de ple dret de les normes urbanístiques corresponents al PEPRI del barri del Carme. (27/07/2015)
  Expediente .- E-00501-2012-000196-00 - Quedar assabentat
 • 0038.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2015. (27/07/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0039.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a temps parcial. (27/07/2015)
  Expediente .- E-01002-2015-000072-00 - Aprovat
 • 0040.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de realització del període d'embarcament necessari per a la titulació de patró costaner polivalent o patró portuari. (27/07/2015)
  Expediente .- E-01002-2015-000263-00 - Aprovat
 • 0041.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la ciutat de València al Sr. Carles Dolç Soriano. (Pendent de dictamen 30/07/2015)
  Expediente .- E-01905-2015-000107-00 - Aprovat
 • 0042.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a la Sra. Alejandra Soler Gilabert. (Pendent de dictamen 30/07/2015)
  Expediente .- E-01905-2015-000108-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0043.-Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups municipals Compromís, Socialista i València en Comú, Srs. Fuset, Calabuig i Peris, de suport a la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor de la Processó Cívica del Nou d'Octubre de València.
  Expediente .- O-89COM-2015-000092-00 - Aprovat
 • 0044.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la reducció de la càrrega tributària en els comerços del Cabanyal i el Canyamelar, antic PEPRI.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0045.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, a fi de promoure un pacte autonòmic per l'educació amb l'objecte de fomentar-ne la millora i la introducció del model plurilingüe en els col·legis públics de la comunitat valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000005-00 - Rebutjat
 • 0046.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'estratègia de la Marca València sobre els visitants professionals.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0047.-Moció subscrita conjuntament pel portaveu i la regidora del Grup Popular, Sr. Novo i Sra. Bernal, sobre la paralització de la licitació del projecte de derrocament de l'Hospital la Fe.
  Expediente .- E-89POP-2015-000037-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre reubicació de famílies del Cabanyal en risc d'exclusió social.
  Expediente .- E-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta suscrita por la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre trasllat de treballadors socials i iniciatives de mediació intercultural al Cabanyal.
  Expediente .- E-89POP-2015-000005-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre canvi de nomenclàtor dels carrers de la ciutat de València.
  Expediente .- E-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda de llotges on line per a la Batalla de Flors 2015
  Expediente .- E-89POP-2015-000009-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de la Regidoria de Festes i Cultura Popular.
  Expediente .- E-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre agents destinats a la custòdia de l'accés a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-89POP-2015-000013-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre proposta de fitar una zona a la ciutat per a la pràctica de la botellada.
  Expediente .- E-89POP-2015-000006-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la nova edició del València Open 500.
  Expediente .- E-89POP-2015-000015-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obertura del poliesportiu de la Fontsanta.
  Expediente .- E-89POP-2015-000010-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre urbanització directa del sector de Quatre Carreres.
  Expediente .- E-89POP-2015-000011-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un rodatge pornogàfic a les Torres dels Serrans.
  Expediente .- E-89POP-2015-000018-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre soterrament de contenidors.
  Expediente .- E-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Nit de Sant Joan.
  Expediente .- E-89POP-2015-000016-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre proliferació de plagues.
  Expediente .- E-89POP-2015-000035-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç de la neteja al Cabanyal.
  Expediente .- E-89POP-2015-000017-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç de la recollida d'efectes al Cabanyal.
  Expediente .- E-89POP-2015-000019-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millores a la zona 3.
  Expediente .- E-89POP-2015-000022-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'increment de la neteja al Cabanyal.
  Expediente .- E-89POP-2015-000024-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- E-89POP-2015-000028-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts escolars.
  Expediente .- E-89POP-2015-000032-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'abandó d'animals.
  Expediente .- E-89POP-2015-000033-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les platges per a gossos.
  Expediente .- E-89POP-2015-000034-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obres de renovació d'infraestructures de diversos carrers en fase de contractació.
  Expediente .- E-89POP-2015-000007-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'obres de renovació d'infraestructures al carrer de Pizarro.
  Expediente .- E-89POP-2015-000003-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre bancs destrossats a la plaça del Patriarca.
  Expediente .- E-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre ajudes SEED València Emprén.
  Expediente .- E-89POP-2015-000031-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre modificació del Reglament de Participació Ciutadana per a introduir les previsions de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
  Expediente .- E-89POP-2015-000023-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre designació d'alcaldes i alcaldesses de barri.
  Expediente .- E-89POP-2015-000014-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre nomenament de coordinadors generals.
  Expediente .- E-89POP-2015-000030-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de la ronda interior.
  Expediente .- E-89POP-2015-000029-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte Carril Bici 2015.
  Expediente .- E-89POP-2015-000021-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular sobre la instal·lació de dispositius informatius de velocitat.
  Expediente .- E-89POP-2015-000020-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Pla de Mobilitat de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-89POP-2015-000027-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'expedient E C1505 2015 1 00.
  Expediente .- E-89POP-2015-000004-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre procediment de subministrament i previsió d'estalvi energètic.
  Expediente .- E-89POP-2015-000025-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Oficina de Mobilitat.
  Expediente .- E-89POP-2015-000036-00 - Contestada
 • 0083.-PRECS I PREGUNTES
 • 0084.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre ajudes per a llibres escolars.
  Contestada
 • 0085.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les zones de gran afluència turística.
  Contestada
 • 0086.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la zona 30.
  Contestada
 • DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0087(E).-Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals, Srs. Novo, Fuset, Giner, Calabuig i Peris, sobre la concesió de la Medalla d'Oro de la Ciutat de València al Mercat Central.
  Expediente .- E-89POP-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0088(E).-Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals, Srs. Novo, Fuset, Giner, Calabuig i Peris, sobre la concesió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València en reconeixement del conjunt de persones que directament o indirectament han desenvolupat la seua labor en la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0089(E).-ALCALDIA.- Proposa modificar el règim de sessions del Ple per a les dels mesos de setembre i octubre de 2015.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI