20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE MARZO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de març de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'aportació econòmica als grups municipals fins a la constitució de la nova corporació segons el resultat de les pròximes eleccions municipals.
  Expediente .- E-00201-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO 5/799/2015 contra Resolució del TEAC de Recursos Contractuals que va desestimar el seu recurs contra Acord de la Mesa de Contractació que va tindre per desistida a la UTE actora del contracte de prestació de servici per a la direcció arqueològica de les obres del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta i l'Església.
  Expediente .- E-00501-2019-000062-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO 157/2015, contra acord de la Junta de Govern Local que acordava l'inici d'expedient d'expropiació d'una parcel·la i desestimar la sol·licitud d'expropiació formulada.
  Expediente .- E-00501-2019-000073-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
  Expediente .- E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'error material contingut en els punts segon i tercer de l'acord de Junta de Govern Local d'1 de març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-000072-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (DE-PH-N1-F2) en el Servici Fiscal Ingresos, referència núm. 3529.
  Expediente .- E-01101-2019-001224-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció de dos parcel·les municipals situades entre el carrer de Sant Miquel i la plaça del Músic López Chavarri.
  Expediente .- E-05304-2019-000019-00 - Retirat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Nord.
  Expediente .- E-05305-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
  Expediente .- E-00202-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
  Expediente .- E-00703-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers.
  Expediente .- E-00910-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0013.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar el gasto derivat de la compensació econòmica per la realització de servicis extraordinaris de 12 hores fora de la jornada laboral.
  Expediente .- E-01501-2019-000097-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2019-000745-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de gasto autoritzat i disposat en l'exercici 2018, a favor de Galitec Desarrollos Tecnológicos.
  Expediente .- E-01903-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de gasto autoritzat i disposat en l'exercici 2018, corresponent al contracte menor de servicis per a la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de construcció d'una instal·lació esportiva municipal IDE al barri de Jesús.
  Expediente .- E-01903-2018-000196-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E-01904-2018-001326-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Centre Instructiu Musical de Benimaclet amb motiu del segon aniversari de la Falla UNESCO de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per les persones beneficiàries d'ajudes a residències de creació, convocatòria 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000019-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de menjador i monitors del col·legi municipal Profesor Santiago Grisolía.
  Expediente .- E-02101-2018-000439-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al segon pagament del contracte de prestació del servici per a la redacció de projecte bàsic i d'execució d'obres d'habilitació del Centre de Dia Municipal per a Jóvens i Centre Municipal de Servicis Socials en nau 4 del Parc Central.
  Expediente .- E-02201-2017-000222-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019 'Col·labora'.
  Expediente .- E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'activitat exercida pels Col·legis Oficials de Treball Social, d'Educadors Socials i de Psicòlegs en el Punt de Trobada Familiar durant el mes de gener de 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) relativa al conveni de col·laboració per a donar suport al seu programa d'acolliment en famílies educadores.
  Expediente .- E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del quart trimestre del curs 2018/2019 d'art floral i jardineria per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2018-000284-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'indemnització substitutòria.
  Expediente .- E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença al Fons Valencià per la Solidaritat.
  Expediente .- E-02250-2019-000074-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Betlems 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2018-000530-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018 de la Junta de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2018-000135-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018.
  Expediente .- E-02301-2018-000628-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Planes Galería de Viajes, SL, pel servici de direcció i coordinació de la Fira d'Expojove i del Festival en Benestar Animal.
  Expediente .- E-02401-2019-000545-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució del contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de monitoratge continu de nivells acústics en comunicació amb panells informatius i de sensibilització ciutadana al barri de Russafa.
  Expediente .- E-02610-2017-000346-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de 'Centre de control de suport del telecomandament del sistema de proveïment d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a Emivasa.
  Expediente .- E-02701-2018-000355-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1356 de 13 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-02901-2018-003456-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02901-2019-000275-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Operacions bàsiques de restaurant i bar'.
  Expediente .- E-02902-2016-000978-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller d'Ocupació T'Atenem.
  Expediente .- E-02902-2016-001015-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller d'Ocupació Atenció a la Ciutadania.
  Expediente .- E-02902-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació Informació per al turisme' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 8a modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2018-000430-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018.
  Expediente .- E-02902-2018-001645-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002312-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2018.
  Expediente .- E-03105-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de 'Modificació del contracte d'obres d'Infraestructura d'Urbanització i Equipament Sociocultural a la plaça del Pilar connexió Guillem de Castro'.
  Expediente .- E-03201-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Medi XXI Gabinet de Solucions Ambientals, SL.
  Expediente .- E-03602-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0047.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures relatives al treball de difusió de publicitat realitzat l'any 2018.
  Expediente .- E-04103-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0048.-MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació artística del II Festival Internacional del Circ 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000098-00 - Aprovat
 • 0048.-PRECS I PREGUNTES
 • 0049(E).-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa donar suport al projecte del Pla director de connectivitat i comunicacions formulat per la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-00805-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes de Nadal 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001471-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del 2n trimestre de 2019 del Centre Cultural 'La Rambleta'.
  Expediente .- E-01905-2018-000575-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte del concert de Nadal 2018 al Museu d'Història de València.
  Expediente .- E-02001-2018-001563-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de menjador i monitors de les escoles infantils Solc, Gent Menuda i Quatre Carreres.
  Expediente .- E-02101-2018-000474-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar l'ingrés concedit per la Direcció General del Tresor destinat a la realització del projecte 'Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 10a modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02230-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per SETEM CV, de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor dels guanyadors del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-02301-2018-000315-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018.
  Expediente .- E-02301-2018-000499-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018.
  Expediente .- E-02301-2018-000697-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de les subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
  Expediente .- E-02501-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Diele Ediciones, SL.
  Expediente .- E-02501-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller d'Ocupació Dinamitzant la Ciutat.
  Expediente .- E-02902-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació T'atenem II' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 14a modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2018-000419-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació activitats per a la ciutadania' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 15a modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2018-000422-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació Gastronomia i Restauració' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 13a modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2018-000429-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases generals de selecció de personal a contractar temporalment per a la impartició de cursos per a la formació professional per a l'ocupació.
  Expediente .- E-02902-2018-000772-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el II Pla d'igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01101-2009-001710-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 7089.
  Expediente .- E-01101-2018-000587-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de bomber (DEB-PH-N-F), referència 6843, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2018-002273-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de cap oficina (TD), categoria TAG, referència núm. 83, en el Servici de Pobles de València, Centre Mundial de València per a l'Alimentación Urbana Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2019-001222-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a tècnic lingüista.
  Expediente .- E-01101-2019-000833-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia i Restauració'.
  Expediente .- E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'T'Atenem'.
  Expediente .- E-01101-2018-004338-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Activitats per a la Ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
  Expediente .- E-01101-2018-004793-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2019-000196-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
  Expediente .- E-01101-2018-003867-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
  Expediente .- E-01101-2018-003866-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa convocar procediment obert en règim de concurrència per a l'atorgament de les autoritzacions municipals (ús comú especial) per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
  Expediente .- E-02410-2018-000073-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Policia Local de València de la Comunitat Valenciana i el calendari de pagaments.
  Expediente .- E-01401-2019-000761-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la subrogació de la concessió demanial per a l'explotació del bar cafeteria de la Central de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01404-2016-000013-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'impressió digital.
  Expediente .- E-02001-2018-000311-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprobar l'adjudicació dels Premis València Emprén, XII edició.
  Expediente .- E-02902-2018-001644-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 8323.
  Expediente .- E-01101-2019-000247-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa mobilitat/disponibilitat, en No Inclosos en Unitats Orgàniques-Àrea de Govern Interior, referència núm. 8803.
  Expediente .- E-01101-2019-001196-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- E-01101-2019-000649-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Jardineria.
  Expediente .- E-01101-2019-000665-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
  Expediente .- E-01101-2019-000957-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
  Expediente .- E-01101-2019-000958-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Sanitat.
  Expediente .- E-01101-2019-000960-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de dèsset inspectors/es d'obres i servicis.
  Expediente .- E-01101-2019-000962-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001131-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001157-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001162-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001164-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001165-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001166-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001167-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001168-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001169-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001171-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001172-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001173-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001174-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001175-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001179-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001180-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001228-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001230-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001231-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001232-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001233-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/07/2019 03:17:11 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI