Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
24-04-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de març de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13 i 27 de març i 1 d'abril de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa acordar que no tindrà lloc la sessió plenària ordinària del propvinent mes de maig de 2015, prevista segons el règim de sessions per al dia 29 del dit mes.
  Aprovat
 • 0005.-ALCALDIA.- Proposa addicionar un nou projecte a l'acord de delegació de competències entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València, en el marc del Pla Confiança.
  Expediente .- E-00601-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Fundació València Bàsquet 2000, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a la creació d'una escola de basquetbol i construcció de les seues instal·lacions. (20/04/2014)
  Expediente .- E-03A01-2013-000008-00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa iniciar procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU als carrers del Pintor Gasset, d'Angel de Villena i del bomber Ramón Duart.(23/02/2015) (núm.exp.E-03001-2011-000229-00)
  Expediente .- E-03001-2011-000229-00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Desarrollo Urbano de Patraix, SA, contra l'acord plenari de 26 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la liquidació del contracte corresponent al PAI PRR-9 Patraix. (20/04/2014)
  Expediente .- E-03001-2013-000184-00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre per mutu acord l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Única de la Modificació del PGOU de l'Estadi Llevant, UD, a la mercantil Valencia Natura Park, SL. (20/04/2014)
  Expediente .- E-03003-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als Grups Polítics Municipals, a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2014. (21/04/2014)
  Expediente .- E-00407-2015-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al primer trimestre de 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals. (21/04/2014)
  Expediente .- E-04906-2015-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2014. (21/04/2014)
  Expediente .- E-00408-2015-000201-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2015. (21/04/2014)
  Expediente .- E-05501-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2015. (21/04/2014)
  Expediente .- E-05501-2015-000023-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Ciutadana. (22/04/2014)
  Expediente .- E-00910-2015-000053-00 - Aprovat
 • 0016.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament de València en la línia específica orientada al desenvolupament d'Smart Cities and Communities, convocatòria SCC-01-2015, dins del marc del programa Horitzó 2020, que promou el desenvolupament de solucions que integren energia, transport i sectors TIC per a ciutats i comunitats intel·ligents a través de projectes far amb demostració a gran escala. (22/04/2014)
  Expediente .- E-00801-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0017.-MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar inicialment la nova Ordenança Municipal de Sanejament. (20/04/2014)
  Expediente .- E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
 • 0018.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa retirar la Medalla d'Or de la Ciutat a Francisco Franco Bahamonde.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000134-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital.
  Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
 • MOCIONS.-
 • 0020.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Estrela, la Sra. Castillo i el Sr. Sanchis, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivamente, sobre la situació de l'ensenyament a la ciutat de València al final del mandat 2011-2015.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000136-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el tancament de la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la construcció d'un hotel-casino a la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000074-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, regidora del Grup Compromís, sobre la situació dels serveis socials i els Centres Municipals de Serveis Socials a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89COM-2015-000088-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la creació d'una comissió d'investigació pels pagaments efectuats a l'empresa Trasgos.
  Expediente .- O-89COM-2015-000089-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Sarrià, regidor el Grup Socialista, relativa als compromisos sobre inversió del Ministeri de Foment.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000137-00 - Rebutjat
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, regidora, del Grup Compromís, sobre el patrimoni històric del barri de Patraix.
  Expediente .- O-89COM-2015-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES.-
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'existència de clàusules abusives en la contractació amb Valenbisi.
  Expediente .- O-89COM-2015-000079-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre convocatòria d'ajudes a la rehabilitació.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000111-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la gestió de l'aparcament del carrer del Mestre Gozalbo.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000112-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre ordes d'execució en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000113-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la rehabilitació de l'edifici situat a la plaça de Beneyto i Coll.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000114-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la reposició del servici d'enllumenat en l'av. de les Tres Creus.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000116-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre molèsties per soroll en la gossera de Benimàmet.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000117-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el tractament contra la plaga de la cotxinilla.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000118-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre millora de l'enjardinament dels illots situats al carrer de J.J. Dómine i a la plaça de l'Armada Espanyola.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000119-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'estat d'abandonament d'un solar a la plaça del Salvador.
  Expediente .- O-89COM-2015-000078-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la macrofesta celebrada en el multiespai de la Punta.
  Expediente .- O-89COM-2015-000077-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents en l'av. de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000122-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions a ciclistes i accidents de bicicletes.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000126-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions imposades per aparcar al carril bus.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000133-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre les partides pendents en l'estat d'execució del Pressupost de 2015 a 31 de març.
  Expediente .- E-89SOC-2015-000001-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre un enllaç que facilita la pàgina web de l'Ajuntament de València per a les persones sense ocupació.
  Expediente .- O-89COM-2015-000084-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denúncies rebudes pel mal funcionament de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89COM-2015-000085-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la instal·lació d'urinaris químics durant la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89COM-2015-000081-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'estat d'execució del Pressupost de 2015.
  Expediente .- O-89COM-2015-000083-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les retribucions percebudes pel comissari de l'exposició del Sant Grial.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000132-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2014.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000131-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2013.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000130-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2012.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000129-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2011.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000128-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2010.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000127-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2009.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000125-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2008.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000124-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2007.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000123-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, relativa a informes tècnics sobre el Teatre el Musical.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000121-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subcrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Administració sense papers.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000120-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000063-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les sancions per incompliment de l'Ordenança de Neteja Urbana.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000064-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen serveis públics.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000065-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els deutes d'empreses que gestionen seveis públics.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000066-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació de les exempcions i bonificacions fiscals.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000067-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Pla de Mobilitat Turística.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000072-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre Ocoval.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000071-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subsrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el pont de l'Assut de l'Or.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000070-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000069-00 - Contestada
 • 0065.-PRECS I PREGUNTES.-
 • 0066.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre gastos realitzats per l'alcaldessa.
  Contestada
 • 0067(E).-CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Declaració del Fòrum Civitas Network.
  Expediente .- E-01801-2015-001064-00 - Aprovat
 • 0068(E).-CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Civinet Espanya i Portugal, i la resta de punts contiguts en la proposta.
  Expediente .- E-01801-2015-001065-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI