Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
28-06-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de juny de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa adaptar la fitxa de característiques de l'actuació aïllada A4-1B del text refós del PRI de l'àmbit A.4-1 'Actuació urbanística Parc Central,' a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. (24-6-2013).
  Expediente .- E 03001 2004 000428 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Plaça del Santíssim Crist de Natzaret.
  Expediente .- E 01905 2011 000179 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Carrer de Vicenta Rodrigo Arce (mestra). (24-6-2013).
  Expediente .- E 01905 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0005.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una obra escultòrica per a la seua incorporació als fons artístics municipals. (24-6-2013).
  Expediente .- E 02001 2013 000169 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 813/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000550 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 172/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000233 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Ministeri de Defensa en concepte de compensació de costos de Seguretat Social, corresponent a empleats municipals, reservistes voluntaris.
  Expediente .- E 01101 2012 001800 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 2310.
  Expediente .- E 01101 2013 000940 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa alçar la suspensió de l'expedient de contractació per a contractar la prestació del servici públic d'inhumació, exhumació, manteniment associat a ambdós servicis, vigilància i admissió i servicis complementaris del Cementeri General i cementeris municipals del Cabanyal, de Campanar, del Grau, de Benimàmet, de Massarrojos i del Palmar.
  Expediente .- E 04101 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre i declarar extingida la concessió atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2004, per a prestar el servici de bar i lavabos públics ubicats en el parc de Capçalera.
  Expediente .- E 05302 2004 000172 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies a les vivendes adjudicades en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan i adjudicar-les als/les integrants de la llista d'espera.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 301/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000301 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 311/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000311 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 1356/94.
  Expediente .- E 05301 1994 001356 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de La Otra Cristina Serrano, SL.
  Expediente .- E 00202 2013 000145 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de subministrament de gas natural.
  Expediente .- E 01201 2013 000130 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar gasto del contracte de subministrament d'impresos.
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 182179.
  Expediente .- E 01305 2010 000676 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 104815.
  Expediente .- E 01305 2011 000463 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 5743.
  Expediente .- E 01305 2012 000135 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 43349-01.
  Expediente .- E 01305 2012 000194 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 9029.
  Expediente .- E 01305 2012 000053 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4964-W, de 12 de setembre de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 004105 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2535-W, de 6 de maig de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 001430 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor de Serpista, SA.
  Expediente .- E 01501 2013 000206 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6569-H, de 27 de setembre de 2012, sobre cànon.
  Expediente .- E 01801 2011 001967 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 27-T, de 24 de gener de 2013, d'imposició de penalitat.
  Expediente .- E 01801 2010 004455 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar la Resolució núm. 2236-H, de 31 d'octubre de 2011, sobre cànon i actualització de fiança.
  Expediente .- E 01801 2011 001968 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'ONG Jarit Associació Civil.
  Expediente .- E 01902 2013 000120 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a gastos derivats de la celebració de les festivitats de Sant Antoni i Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E 01904 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació econòmica en virtut de l'addenda 2013 al conveni firmat amb la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01904 2013 000229 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fulton, SA.
  Expediente .- E 01905 2013 000086 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar i disposar l'increment del gasto derivat de l'IPC del cànon d'explotació del centre cultural de la Rambleta en l'exercici 2013.
  Expediente .- E 01905 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el veredicte de la comissió qualificadora de la beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2013 000020 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02001 2013 000145 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2013 005135 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre de dia Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E 02201 2013 003064 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb Metges del Món, per al desenvolupament del programa 'Bus solidari'.
  Expediente .- E 02201 2011 001361 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E 02201 2012 004444 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte del servici públic d'inhumació, exhumació i manteniment dels cementeris General i perifèrics.
  Expediente .- E 02802 2013 000315 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de crèdit a favor de les entitats següents: FCC Construcción, SA.
  Expediente .- E 03107 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de crèdit a favor de les entitats següents: Industrias Mecantex, SA.
  Expediente .- E 03107 2013 000009 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E 03303 2013 000137 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions.
  Expediente .- E 03501 2013 000164 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 192-I, de 22 de febrer de 2013, relativa a la denegació d'una llicència per a estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 03501 1995 001132 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de diverses Campanyes municipals d'ajudes a la vivenda en conjunts històrics protegits i Russafa, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de Puerto Rico.
  Expediente .- E 03910 2013 000009 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de diverses Campanyes municipals d'ajudes a la vivenda en conjunts històrics protegits i Russafa, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de Sueca.
  Expediente .- E 03910 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de diverses Campanyes municipals d'ajudes a la vivenda en conjunts històrics protegits i Russafa, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de Garcilaso.
  Expediente .- E 03910 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal a les iniciatives empresarials 'València Emprén 2012'.
  Expediente .- E 00202 2012 000202 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000149 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000064 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la tercera pròrroga del termini d'execució de les obres de la 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local', finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01401 2013 000156 00 - Aprovat
 • 0054(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar l'autorització del gasto destinat a finançar diversos servicis amb motiu del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2013.
  Expediente .- E 01601 2013 000023 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització del concurs del logotip anunciador 'Puja el to contra el racisme', les bases i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2013 000160 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del Servici.
  Expediente .- E 01902 2013 000167 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de març de 2013.
  Expediente .- E 01902 2010 000120 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01904 2013 000444 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. y Seguridad, SA.
  Expediente .- E 02001 2013 000171 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria de xec escolar per al curs 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 000243 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa encarregar a Aumsa, la gestió de les actuacions necessàries per a dur a terme les obres de rehabilitació integral del mercat del Grau.
  Expediente .- E 02901 2013 000718 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria dels projectes formatius dels tallers d'ocupació que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: 'Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
  Expediente .- E 02902 2013 000135 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria dels projectes formatius dels tallers d'ocupació que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: 'Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València'.
  Expediente .- E 02902 2013 000136 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria dels projectes formatius dels tallers d'ocupació que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: 'Promoció turística VCL 2013'.
  Expediente .- E 02902 2013 000149 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local sobre ajudes a la consolidació empresarial.
  Expediente .- E 02902 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra resolució aprovatòria de liquidació en el projecte de reparcel·lació 'Sòl urbà Benicalap Nord'.
  Expediente .- E 03102 2011 000021 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa interposar recurs contenciós administratiu contra l'acord del Jurat Provincial d'Expropiacions de 29 de gener de 2013.
  Expediente .- E 03103 1999 000206 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració relatiu a un immoble situat al camí de Montcada.
  Expediente .- E 03103 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació 'la Caixa', per al foment de la cultura.
  Expediente .- E 04001 2013 000478 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de 'Construcció de l'alcaldia pedània, centre municipal d'activitats per a persones majors, universitat popular, centre sanitari i altres servicis a Castellar-l'Oliverar', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2013 000085 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa reconéixer l'obligació de gastos inclosa en l'expedient E 02610 2013 445.
  Expediente .- E 02610 2013 000445 00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa que els proveïdors i contractistes de l'Ajuntament presenten les factures que emeten, exclusivament i directament en el Registre de Factures integrat en el Registre General de l'Ajuntament i la resta de punts continguts en la proposta.
  Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2013 000038 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció al lloc de treball referència núm. 7144.
  Expediente .- E 01002 2013 000146 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI