Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-11-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de novembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el text refós del projecte de reparcel·lació del programa d'actuació aïllada als carrers de la Corretgeria, núm. 11 i 13, i de la Tapineria, núm. 6, 28 i 30. (17-11-2015).
  Expediente .- E-03502-2007-000222-00 - Aprovat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editorial Aranzadi, SA.
  Expediente .- E-00400-2015-000026-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 360/14, interposat contra desestimació de la sol·licitud d'increment de tarifes de l'aparcament públic situat al carrer del Professor Doctor Severo Ochoa.
  Expediente .- E-00501-2015-000126-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 330/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000125-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 132/15, d'imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2015-000120-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 335/14, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000124-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-VICEINTERVENCIÓ. Dóna compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes: “Auditoria operativa sobre el servici de retirada de vehicles en els ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants”.
  Expediente .- E-05101-2015-000008-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5630.
  Expediente .- E-01002-2015-000367-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2015-000775-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la rectificació d'un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2015, sobre trasllat de lloc de treball.
  Expediente .- E-01101-2015-001148-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal i la transformació de lloc de personal subaltern, referència núm. 6259, en “No inclosos en unitats orgàniques”, Grup Municipal Ciutadans.
  Expediente .- E-01101-2015-001249-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de Coordinació Tècnica Mitjana (TD), en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció Coordinació de Servicis Socials Generals, referència núm. 3757.
  Expediente .- E-01101-2015-001263-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en el lloc de Coordinació Tècnica Mitjana (TD), referència núm. 8521, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció Coordinació de Servicis Socials Especialitzats.
  Expediente .- E-01101-2015-001266-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal laboral en el Grup Municipal Ciutadans.
  Expediente .- E-01101-2015-001272-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí referència núm. 5838.
  Expediente .- E-01101-2015-001282-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord d'adjudicació de les obres de “Renovació d'infraestructures del carrer de Sant Vicent en la ciutat de València”, finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000151-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00202-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de diverses factures emeses per Eltec It Service, SL.
  Expediente .- E-00801-2015-000133-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alterar la qualificació jurídica de dos vehicles municipals.
  Expediente .- E-01201-2015-000222-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000268-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses per Servicio Técnico Carlet, SL, i Miblex, SL.
  Expediente .- E-01201-2015-000302-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 97577.
  Expediente .- E-01305-2014-000389-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 529/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000292-00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 17/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000045-00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 278/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000171-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-01501-2015-000392-00 - Retirat
 • 0028.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
  Expediente .- E-01601-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0029.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar destinat al gasto relatiu al concert de Nadal de la Banda Municipal de València.
  Expediente .- E-01601-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000046-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Reial Federació Espanyola de Voleibol.
  Expediente .- E-01903-2015-000055-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Pilota Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000067-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Clece, SA.
  Expediente .- E-01904-2014-000413-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim per acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015 i reconéixer l'obligació de pagament de l'ajuda.
  Expediente .- E-01904-2015-000420-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
  Expediente .- E-01904-2015-000421-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb el Capítol Metropolità de València.
  Expediente .- E-01904-2015-000426-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la venda “on line” de llotges per a la Batalla de Flors de 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000569-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a servicis realitzats amb motiu del Corpus Christi i de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000584-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de l'addenda 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
  Expediente .- E-01905-2014-000064-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació la Caixa per a l'organització i presentació de l'espectacle escolar “Sakapatú” al Teatre el Musical.
  Expediente .- E-02101-2015-000594-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal per a persones beneficiàries del programa d'inserció social i laboral i del Centre Municipal de la Dona.
  Expediente .- E-02201-2010-008119-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de diversos projectes de meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar reformulacions de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social. Convocatòria 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Residència Esclaves de Maria Immaculada.
  Expediente .- E-02201-2014-007994-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Natania per a la posada en funcionament d'un centre nocturn de baixa exigència per a persones sense llar en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2015-000227-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures de setembre de 2015 del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2015-000456-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats falleres.
  Expediente .- E-02303-2015-001288-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sonoidea, SA.
  Expediente .- E-02306-2015-002027-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa acceptar les subvencions concedides per la Diputació Provincial de València destinades a la realització d'inversions financerament sostenibles i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02310-2015-000160-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 86-R, de 8 d'abril de 2015, sobre l'import abonat per la reposició del subministrament d'aigua potable.
  Expediente .- E-02701-2014-000490-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02701-2015-000321-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni a subscriure amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a la instal·lació de nova senyalètica informativa i millora de mecanismes de tancament dels contenidors.
  Expediente .- E-02801-2015-001188-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2093, de 7 d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-02901-2015-000475-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa per Valora Prevención, SLU.
  Expediente .- E-02902-2015-000385-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la inserció 2015 (1r procediment).
  Expediente .- E-02902-2015-000390-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la justificació d'una transferència efectuada a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E-03001-2011-000140-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Societat Anònima Agricultors de la Vega de València corresponent a la certificació de setembre de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2015-000173-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-972, d'11 de setembre de 2015, d'impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació d'una vivenda situada al carrer de Pelai.
  Expediente .- E-03803-2014-004271-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publip's, SA.
  Expediente .- E-04103-2015-000078-00 - Aprovat
 • 0061.-MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre adaptació al planejament del barri de la Trinitat.
  Expediente .- E-C1509-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0062.-MOCIÓ del regidor delegat d'Espai Públic per a limitar les autoritzacions de terrasses d'hoteleria en determinades vies públiques de la ciutat de València.
  Expediente .- E-C1514-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0062.-PRECS I PREGUNTES
 • 0063(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa atorgar a Aumsa autorització demanial sobre la porció de domini públic ocupada per l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres de renovació de voreres i calçades en diverses pedanies, subvencionats per la Diputació de València.
  Expediente .- E-03301-2015-000219-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto de huit agents d'ocupació i desenvolupament local fins al final del present exercici.
  Expediente .- E-01101-2014-001337-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la transformació de diversos llocs de treball de la Banda Municipal.
  Expediente .- E-01101-2015-001245-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir una borsa de treball de mestres/ses d'educació física.
  Expediente .- E-01101-2015-001319-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el pla d'ocupació “Treball II Ciutat de València 2015”.
  Expediente .- E-02902-2015-000573-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Iberdrola per a garantir el consum d'electricitat i gas natural a clients del municipi de València que es troben en situació de vulnerabilitat.
  Expediente .- E-02201-2015-000519-00 - Aprovat
 • 0070(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de 25 de desembre de 2015 i d'1, 8, 15 i 22 de gener de 2016.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI