17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-01-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de gener de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el document de correcció d'errors del PRIM del sector 'Patraix'.
  Expediente .- E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0003.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'encàrrec a Aumsa d'elaboració de l'alternativa tècnica i proposició juridicoeconòmica per al desenvolupament de la UE 8 del PEPRI del barri del Mercat.
  Expediente .- E-03502-2006-000139-00 - Aprovat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública de la ciutat amb el nom de Sebastián Giner Moreno.
  Expediente .- E-02000-2015-000052-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública de la ciutat amb el nom de passatge de Valentín González Ramírez.
  Expediente .- E-02000-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0006.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editorial Aranzadi, SA.
  Expediente .- E-00400-2015-000027-00 - Aprovat
 • 0007.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cosital.
  Expediente .- E-00400-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació núm. 3454/15, interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8 que va estimar parcialment la demanda seguida contra Resolució de la Seguretat Social relativa a qualificació de la contingència que va originar una declaració d'incapacitat.
  Expediente .- E-00501-2014-000101-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 456/15, sobre orde de retirada d'un equip d'aire condicionat.
  Expediente .- E-00501-2017-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PO núm. 29/16, interposat contra la denegació de la tramitació de declaració responsable de l'obertura d'una activitat.
  Expediente .- E-00501-2016-000324-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 347/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 93/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000019-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 134/16, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 177/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 707/15, interposat contra la desestimació presumpta d'una reclamació de reconeixement de dret i quantitat.
  Expediente .- E-00501-2017-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 727/15, interposat contra la desestimació presumpta d'una reclamació de reconeixement de dret i quantitat.
  Expediente .- E-00501-2017-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 260/16, interposat contra la imposició de la mesura cautelar de suspensió de funcions.
  Expediente .- E-00501-2017-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 291/16, interposat contra denegació de reclamació d'interessos de demora.
  Expediente .- E-00501-2017-000018-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E-01101-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0020.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la renúncia formulada per Gestió Socio-Sanitaria al Mediterràni, SL, a l'adjudicació del lot núm. 1 del servici d'ajuda a domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals al terme municipal de València (dividit en 3 lots), i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa, quant al lot núm. 1, prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa convalidar la Resolució núm. CF-42, de 9 de gener de 2017, i adjudicar el contracte d'execució de les obres de 'Renovació i obra nova dels col·lectors per a millorar el funcionament hidràulic de la xarxa de sanejament actual del barri del Cabanyal-el Canyamelar'.
  Expediente .- E-04101-2015-000121-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió de diverses parcel·les situades a la partida de l'Olleria, el quarter de Patraix, la partida de la Font de Sant Lluís, el carrer de na Rovella i el quarter de Russafa.
  Expediente .- E-05301-1998-000729-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'acord de cessió d'un solar municipal situat entre els carrers dels Cadirers i dels Burguerins.
  Expediente .- E-05301-2001-000215-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar les bases reguladores del procediment per a la cessió d'ús de locals de titularitat municipal a associacions i entitats sense ànim de lucre.
  Expediente .- E-05304-2016-000170-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inforein, SA, per la prestació de servicis informàtics de manteniment dels productes de software de xarxa Novell.
  Expediente .- E-00801-2016-000208-00 - Aprovat
 • 0026.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar la convocatòria de la 131ª edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2017.
  Expediente .- E-01601-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0027.-BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València de l'any 2017.
  Expediente .- E-01601-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0028.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
  Expediente .- E-01601-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en concepte d'aportacions al seu pressupost.
  Expediente .- E-01801-2017-000084-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la selecció del projecte artístic amb què participar en la Biennal de Jóvens Artistes de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana relativa a la subvenció concedida per a l'organització de diversos esdeveniments esportius l'any 2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000058-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar els errors advertits en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2016, pel qual es van aprovar els convenis de col·laboració amb entitats privades per a la realització de la Cavalcada de Reis 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000711-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar els preus públics per als tallers de formació organitzats en el Teatre El Musical (FORMATEM).
  Expediente .- E-01905-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2016, sobre concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València.
  Expediente .- E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Alanna corresponent a la factura de desembre de 2016 del contracte de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'asociación Unió Pobles Solidaris del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2312, de 8 d'abril de 2016, sobre ocupació del domini públic mitjançant instal·lació de terrassa.
  Expediente .- E-02301-2015-000986-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa prorrogar la vigència de les mesures contingudes en els Plans d'Acció de 2010 fins a disposar dels resultats del Mapa Estratègic del Soroll a tramitar en l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02610-2016-000550-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació corresponents al segon procediment de 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000340-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa rectificar un error material advertit en l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015, pel qual es va aprovar un conveni urbanístic amb Creu Roja Espanyola per a l'adquisició de les parcel·les afectes al projecte d'obres d'urbanització del carrer del Pintor Genaro Lahuerta.
  Expediente .- E-03301-2015-000070-00 - Aprovat
 • 0040.-PRECS I PREGUNTES
 • 0041(E).-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- E-00408-2017-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0042(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la UTE Pavapark-Auplasa-Grúa de Valencia autora d'incompliments contractuals en la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat.
  Expediente .- E-01404-2016-000203-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la UTE Pavapark-Auplasa-Grúa de Valencia autora d'incompliments contractuals en la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública a la ciutat.
  Expediente .- E-01404-2016-000204-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa paralitzar la tramitació del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000250-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
  Expediente .- E-01801-2016-005379-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al segon pagament del contracte per a la realització del curs de capacitació 'Operacions auxiliars d'obra de fàbriques i coberta'.
  Expediente .- E-02201-2016-000363-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a realitzar itineraris d'inserció sociolaboral al barri de Natzaret.
  Expediente .- E-02201-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el programa 'València Activa Apunt. Formació en competències clau per a l'ocupació' per al primer semestre de l'exercici 2017 i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02902-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa formular al·legacions en relació amb el Pla d'acció territorial d'infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL).
  Expediente .- E-03001-2016-000114-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Encuentro Urbano, SL, corresponent a la factura de desembre de 2016 de la campanya de conscienciació ciutadana sobre l'estalvi energètic.
  Expediente .- O-08001-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Servinform, SA, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals en desembre de 2016.
  Expediente .- O-H4980-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de designació del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'intendent/a de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000301-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de designació del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 'València Activa Treball II 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-001490-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions deixades de percebre i altres drets administratius.
  Expediente .- E-01101-2016-001967-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat mensual 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un bomber d'este Ajuntament i un bomber del Consorci de Bombers de la Província de Cadis.
  Expediente .- E-01101-2016-001262-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2017-000108-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI