Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
14-06-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 de Castelló, desestimatòria del Recurs PA núm. 508/12, interposat contra sanció prevista en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2012 000479 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 362/11, interposat contra resolució per la qual es va requerir el pagament d'uns treballs realitzats al carrer de Sueca.
  Expediente .- E 00501 2011 000378 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 78/12, sobre suspensió del procediment de concessió de llicència de derrocament d'un edifici situat als carrers de Josep Benlliure i del Progrés.
  Expediente .- E 00501 2012 000141 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 630/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000657 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 804/11.
  Expediente .- E 00501 2012 000031 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 161/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000303 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 245/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000353 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 502/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000553 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació interposada contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 508/10, en matèria d'utilització de dies de lliure disposició.
  Expediente .- E 00501 2010 000702 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra sancions previstes en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica: Recurs PA núm. 196/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000230 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra sancions previstes en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica: Recurs PA núm. 520/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000528 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció al lloc de treball referència núm. 1294.
  Expediente .- E 01002 2013 000130 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici d'elaboració de la segona fase del pla de mobilitat de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000115 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici d'atenció a urgències socials i suport i col·laboració en emergències en la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000030 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 299/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000299 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 306/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000306 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 60/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000060 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2013/121, de diverses factures de 2013.
  Expediente .- E 01201 2013 000121 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 125554.
  Expediente .- E 01305 2010 000444 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 70226.
  Expediente .- E 01305 2012 000276 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 270/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2007 000544 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 155/10.
  Expediente .- E 01305 2007 000111 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 44/12.
  Expediente .- E 01305 2007 000617 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 604/11.
  Expediente .- E 01305 2009 000106 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 7413-W, de 18 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 01306 2012 007325 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 1662-W, de 15 de març de 2013.
  Expediente .- E 01306 2013 000763 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1557-W, de 12 de març de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 000342 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament d'un vehicle tipus furgó amb transport.
  Expediente .- E 01501 2013 000196 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa suspendre l'execució del contracte d'obres d'Infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat en la xarxa d'itineraris ciclistes en la ciutat de València', emmarcat en el pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01801 2010 000808 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Empark Aparcamientos y Servicios, SA, i ratificar la Resolució núm. 831-T, de 5 de desembre de 2012, d'imposició de penalitat.
  Expediente .- E 01801 2010 002829 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar inicialment la liquidació del contracte per a l'execució de les obres del poliesportiu de Quatre Carreres (Ciutat del Rugbi) i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01903 2013 000285 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb el Col·legi de l'Art Major de la Seda, regulador de la cessió d'ús de l'edifici seu del Museu de l'Art Major de la Seda.
  Expediente .- E 02001 2012 000302 00 - Retirat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses per la prestació del servici de monitors de menjador en els col·legis municipals.
  Expediente .- E 02101 2013 001105 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la primera i segona revisions de la tarifa per servicis complementaris relativa als contractes per a la gestió del servici públic municipal d'escoles infantils de titularitat municipal.
  Expediente .- E 02101 2012 001121 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per a la modificació de l'autorització per canvi de titularitat del centre privat d'educació infantil denominat 'Gent Menuda'.
  Expediente .- E 02101 2012 000870 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al finançament de gastos de personal derivats del funcionament dels servicis d'atenció a persones en situació de dependència en l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 000189 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació de servicis d'atenció i suport al 'Punt de Trobada Familiar' de València.
  Expediente .- E 02201 2008 002717 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria 2012 de projectes de 'Lluita contra la pobresa i exclusió social en la ciutat de València'.
  Expediente .- E 02201 2012 006268 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA del pressupost d'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra de 'Construcció de l'alcaldia pedània, centre municipal d'activitats per a persones majors, universitat popular, centre sanitari i altres servicis a Castellar-l'Oliverar', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02310 2013 000147 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Fent de Tot, SL.
  Expediente .- E 02901 2013 000595 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Verdejo Segura, SL.
  Expediente .- E 02901 2013 000596 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa declarar creada l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial de l'Ajuntament de València i sol·licitar la incorporació a la Xarxa AFIC.
  Expediente .- E 02901 2013 000690 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2013, de no admissió d'acció de nul·litat.
  Expediente .- E 02901 2005 000746 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Ramón de Castro.
  Expediente .- E 03103 2010 000061 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 193-I, de 22 de febrer de 2013, sobre denegació de llicència de legalització d'obres.
  Expediente .- E 03501 2004 001689 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000215 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000242 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000136 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la col·laboració municipal i autoritzar el funcionament de la Fira d'Atraccions de Juliol 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000338 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir el XV Concurs Internacional de Piano 'José Roca'.
  Expediente .- E 02101 2013 001120 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer i liquidar l'obligació a favor de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria, en concepte de quota 2013.
  Expediente .- E 02701 2013 000232 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària corresponent al contracte del servici de dependències fúnebres.
  Expediente .- E 02802 2013 000279 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte de 'Demolició de la coberta i reurbanització del passatge del Doctor Serra'.
  Expediente .- E 03301 2012 000086 00 - Aprovat
 • 0055(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de MasGente en Valencia, SL.
  Expediente .- E 04103 2012 000048 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 208/13.
  Expediente .- E 03801 2013 000208 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 209/13.
  Expediente .- E 03801 2013 000209 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2013 000114 00 - Aprovat
 • 0059(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la convocatòria efectuada per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la realització de nou accions formatives durant l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000130 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI