Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
28-12-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de desembre de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'increment retributiu de l'1,5 per cent per a una auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2018-002452-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 1459, en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja.
  Expediente .- E-01101-2018-002571-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc enginyers/eres tècnics/tècniques industrials.
  Expediente .- E-01101-2018-004914-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000086-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de zones de socialització de gossos als barris de Torrefiel, Malva-rosa i Magúncia (dividit en 3 lots), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000171-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del subministrament i muntatge de cinc pèrgoles fotovoltaiques i cinc carregadors de vehicles elèctrics (associats a les pèrgoles), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000172-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament i instal·lació per a la 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València (dividit en 6 lots), procés de participació ciutadana 2018', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000196-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres corresponents al projecte d'intervenció arqueològica del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000202-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici que s'ha de construir al carrer de Velázquez.
  Expediente .- E-05304-2018-000086-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Inserció Socio-Laboral un local situat al carrer del Bloc dels Portuaris.
  Expediente .- E-05304-2018-000156-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Godofred Ros.
  Expediente .- E-05307-2018-000107-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
  Expediente .- E-05307-2018-000111-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment i conservació d'edificis i dependències municipals.
  Expediente .- E-01201-2018-000742-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
  Expediente .- E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el gasto corresponent a una actuació en el Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2018-000027-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle per al curs 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000287-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'auditoria de qualitat 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000196-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la congregació de las 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados'.
  Expediente .- E-02201-2018-000353-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de gener i febrer de 2019.
  Expediente .- E-02201-2018-000370-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió d'una subvenció directa a favor de la fundació Amigó.
  Expediente .- E-02250-2018-000336-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat de València en l'exercici 2018 i reconéixer l'obligació del tercer pagament.
  Expediente .- E-02501-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació del gasto de la pròrroga per a l'any 2018 del conveni de col·laboració amb la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
  Expediente .- E-02501-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2019 del conveni de col·laboració amb la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
  Expediente .- E-02501-2018-000033-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2019 del conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2018-000034-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València'.
  Expediente .- E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002318-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'adhesió al 'Conveni de col·laboració entre el Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al desenrotllament i posada en marxa de dos punts Servef mòbils a la Comunitat Valenciana'.
  Expediente .- E-02902-2018-002322-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a la finca núm. 58-59 del projecte d'expropiació per a l'execució del Parc de Capçalera.
  Expediente .- E-03103-2005-000058-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici relatiu a l'estudi i viabilitat que reculla les gestions necessàries per a programar la urbanització integral del barri de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- E-03301-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
  Expediente .- E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
  Expediente .- E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
 • 0038.-MOCIÓ de suport de l'Ajuntament de València a la ciutat d'Hebron-Palestina.
  Expediente .- O-C1517-2018-000369-00 - Aprovat
 • 0038.-PRECS I PREGUNTES
 • 0039(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 13857.
  Expediente .- E-01305-2016-000099-00 - Aprovat
 • 0040(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00113 2015 35509.
  Expediente .- E-01305-2015-000519-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un inspector de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000172-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa prorrogar l'autorització demanial a Aumsa sobre la porció de domini públic ocupada per l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer de material d'il·luminació per a l'exposició del Tio Pep al Teatre El Musical per a la celebració de la Setmana de la Mobilitat 2018.
  Expediente .- E-01801-2018-002973-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
  Expediente .- E-01801-2018-004687-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Baloncesto Teodoro Llorente Abastos.
  Expediente .- E-01903-2017-000272-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el nou modificat núm. 2 del projecte d'obres de construcció de la infraestructura esportiva del Complex Esportiu Nou Moles, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000464-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
  Expediente .- E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-000968-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2018-000564-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos de publicitat de l'últim trimestre de 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000572-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada d'un gasto de publicitat de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000574-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02001-2018-001569-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reposició de llibres al CM Profesor Santiago Grisolía, dins del programa Xarxa Llibres.
  Expediente .- E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació d'un servici de transport.
  Expediente .- E-02101-2018-000489-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria per a 2018 a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València.
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2018-000157-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia Francisco Jarque 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2018-000370-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Poesia Curta 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2018-000382-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2018-000428-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E-03103-2016-000057-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestión y Desarrollo Sostenible, SL.
  Expediente .- E-03602-2018-000238-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
  Expediente .- E-05307-2018-000094-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
  Expediente .- E-05307-2018-000095-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
  Expediente .- E-05307-2018-000097-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia).
  Expediente .- E-05307-2018-000099-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
  Expediente .- E-05307-2018-000118-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
  Expediente .- E-05307-2018-000119-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-2915, de 28 de novembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-004847-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 3029, en el Servici de Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- E-01101-2018-005051-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2018-004153-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat banda ajudant direcció (p. mov.), referència núm. 1159, en lloc d'arxiver copista.
  Expediente .- E-01101-2018-004323-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament al primer Pla contra l'exclusió financera a la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02310-2018-000450-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació i l'abonament de la subvenció derivada del conveni marc de col·laboració firmat amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València.
  Expediente .- E-02401-2017-003151-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la realització de festivals i circuits escènics 2019.
  Expediente .- E-01905-2018-000546-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes artístics d'especial interés 2019.
  Expediente .- E-01905-2018-000547-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere 2019.
  Expediente .- E-02230-2018-000097-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la I edició dels Premis als tres millors treballs fi de màster en gènere i polítiques d'igualtat.
  Expediente .- E-02230-2018-000105-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
  Expediente .- E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de sanció a l'Ajuntament de València derivada de la Resolució de la Direcció General de Treball i Benestar Social de 3 d'agost de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-000915-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de publicitat per a informar la ciutadania sobre la consulta d'inversions en barris, edició 2108.
  Expediente .- E-02301-2018-000811-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2018.
  Expediente .- E-02901-2018-001128-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02901-2018-002107-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a les activitats de la 'Cátedra Tierra Ciudadana'.
  Expediente .- E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generada per ingressos.
  Expediente .- E-03102-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ 'in voce' de l'alcalde president sobre la disparà de focs artificials que el Consorcio Valencia 2007 realitzarà a l'esplanada de graderies situada a la zona de Marina Nord de la Marina de València el propvinent 31 de desembre.
  Aprovat
(Informació publicada: 12/28/2018 02:23:12 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI