Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-09-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 SEPTIEMBRE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, del regidor Vicente Montañez Valenzuela.
  Expediente .- E-00401-2019-000122-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 26 de juliol i 6 i 13 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. Blasco Ibáñez-pl. Xúquer.
  Expediente .- E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa delimitada pels carrers de Jorge Comín, Hernández Lázaro i Evaristo Crespo Azorín, al districte de Campanar.
  Expediente .- E-03001-2018-000177-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'área edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politécnica de València).
  Expediente .- E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correció d'errors del PGOU al carrer de Lleida, 20.
  Expediente .- E-03001-2019-000097-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra l'acord plenari de 31 de gener de 2019 pel qual es va aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
  Expediente .- E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa inadmetre els recursos de reposió interposats contra l'acord plenari de 28 de febrer de 2019 que va aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
  Expediente .- E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'aplicació del criteri interpretatiu transitori per a la intervenció en el Nucli Històric Tradicional de Sant Isidre.
  Expediente .- E-03001-2017-000179-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades del Pla Parcial NPR-5 Moreres II.
  Expediente .- E-03001-2019-000218-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la dotacional situada als carrers d'Àngel de Villena, Bomber Ramón Duart i Antonio Ferrandis (València Arena).
  Expediente .- E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE Única del PRI Sector M-5 Drassanes-Grau, en règim de gestió pels propietaris.
  Expediente .- E-03003-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Reglament de l'EMT.
  Expediente .- E-01801-2018-003029-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6na Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-04301-2019-000061-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels informes anuals de la Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories, exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques, corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe del Servici Economicopressupostari relatiu a la relació de conceptes econòmics d'ingressos i despeses creades en el segon trimestre de 2019 de crèdit zero.
  Expediente .- E-05501-2019-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la imposició de la taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, i de l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0025.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0031.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2019, sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
  Expediente .- E-00401-2019-000111-00 - Quedar assabentat
 • 0033.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019 sobre nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
  Expediente .- E-00401-2019-000108-00 - Quedar assabentat
 • 0034.-ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre la proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00401-2019-000107-00 - Quedar assabentat
 • 0035.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2020.
  Expediente .- E-01904-2019-000867-00 - Aprovat
 • 0036.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2018.
  Expediente .- E-00401-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0037.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora amb dedicació a temps parcial a l'Ajuntament de Montserrat.
  Expediente .- E-01101-2019-003913-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0038.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre implantació del Districte Únic Escolar.
  Expediente .- E-89VOX-2019-000006-00 - Rebutjat
 • 0039.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la llibertat d'educació.
  Expediente .- E-89VOX-2019-000008-00 - Rebutjat
 • 0040.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre millores i adequació de vies ciclistes en l'entorn urbà de València, implantació de seguretat i estudis tècnics, i viabilitat dels itineraris.
  Expediente .- O-00401-2019-000010-00 - Retirat
 • 0041.-Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre garantir el finançament local i l'autonomia i suficiència financera de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0042.-Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, de suport al model d'autogestió del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0043.-Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre la creació d'una comissió extraordinària d'estudi sobre els vessaments incontrolats, l'estat de la xarxa de sanejament i el tancament de les platges.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Rebutjat
 • 0044.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora del Grup Ciutadans respectivament, de condemna de la discriminació i dels actes d'odi i violència per motius ideològics patits per representants de Ciutadans durant les celebracions de l'Orgull LGTBI.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000148-00 - Retirat
 • 0045.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre la declaració d'emergència climàtica
  Expediente .- O-C1903-2019-000019-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0046.-Moció subscrita conjuntament pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans sobre la regeneració i els problemes de convivència als carrers afectats dels barris del Cabanyal-el Canyanelar i adjacents.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000150-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0047.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciudadans respectivament, sobre actuacions en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000149-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0048.-Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i el Sr. Fuset, portaveus dels grups Socialista i Compromís respectivament, per un municipi lliure de tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb destinació a la prostitució, i per adherir-nos a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i Xiquetes destinades a la Prostitució.
  Expediente .- O-C1901-2019-000067-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0049.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000138-00 - Contestada
 • 0050.-Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la pujada d'impostos.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de la PIAE en l'OAM Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el parc de vehicles de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la fallida del sistema de comunicacions del Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les barreres arquitectòniques en els edificis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el personal formador en dolçaina de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el contracte del servei de suport a la intervenció integral amb famílies de cens d'habitatge precari.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre contracte de serveis del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures de seguretat als centres municipals de serveis socials.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el grau de compliment de l'acord plenari de 27 de juliol de 2017 sobre ambulàncies per a urgències/emergències.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de la seguretat i el control d'aforaments per a la campanya Bonic/a Fest 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les clàusules d'incentivació contractual a la instal·lació de fibra òptica a les pedanies o pobles de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la implantació de la PIAE al sector públic local.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre desfibril·ladors a les unitats mòbils de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la caiguda d'un fanal a la zona del complex administratiu Nou d'Octubre.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes d'obres de Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics en l'exercici pressupostari 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat a 1 de setembre de 2019 pel Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis en la Delegació de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis en la Delegació de Patrimoni Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els locals cedits a precari.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un solar propietat municipal al carrer d'Antonio Suárez.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, en relació amb un col·loqui sobre la menstruació digna.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la Sentència del Jutjat núm. 5 de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per la qual s'obliga a la FDM a modificar la RLT i adequar-la a l'establit a la Llei 2/2011.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una taula de diàleg civil d'acció social.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Casal d'Esplai de Rocafort.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en monuments.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'Expojove 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les festes en les pedanies.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el soterrament de contenidors en nuclis històrics i Extramurs.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el transport d'animals del nucli zoològic de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les contractes i els contractes menors de la Regidoria de Benestar Animal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els convenis de gestió de la Regidoria d'Esports.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els programes EMPUJU i EMCUJU.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000138-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre actuacions de la Policia Local per venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el dispositiu de preemergència durant l'última DANA.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Bonic/a Fest.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'arbratge a l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la declaració d'impacte ambiental nova de l'ampliació futura del port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre sobre les conclusions i acords de la Comissió Tècnica Permanent constituïda per la Conselleria d'Agricultura i Emergència Climàtica per la contaminació a les platges.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de personal director dels col·legis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la biblioteca les Naus.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Centre de Ciberseguretat de Telefònica.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estació marítima de la Marina de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de la prolongació del túnel de la Serradora.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions urbanístiques en el barri del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució dels projectes/expedients urbanístics, actualitzat a setembre de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Punta.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'emergència i evacuació dels polígons industrials.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre un edifici d'ús terciari a la Marina de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics i l'Ordenança de Civisme en l'espai públic.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els vessaments irregulars i incontrolats a la xarxa i el tancament de platges.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge per a la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el trasllat de les estacions de servei de la pl. d'Alfons el Magnànim i carrer de Xàtiva.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Neteja Urbana nova.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el llit del Túria nou.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Match-Up.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la condonació del deute de la Marina i el Pla Estratègic.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial Natzaret Est.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les transferències per al transport metropolità.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pacte per la Violència de Genere.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els contractes menors.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans i inversions per al barri de la Fontsanta.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la taxa de taules i cadires.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000138-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte MatchUp.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes a l'emprenedoria innovadora GVA.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els encàrrecs directes a contractes.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la cloració de séquies.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Escala Reial del port de València
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre una auditoría global.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monument a Joaquín Sorolla.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques de menjador.
  Expediente .- O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
 • 0129(E).-DESPATX EXTRA
 • 0129(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000025-00 - Aprovat
 • (E)PRECS I PREGUNTES
 • 0130(E).-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Senyera.
  Quedar assabentat
 • 0131(E).-Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el concurs de teatre de la Junta Central Fallera.
  Contestada
 • 0132(E).-Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre l'acte de presentació de les Corts d'Honor de les Falleres Majors 2020.
  Contestada
 • 0133(E).-Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Presidència de la Junta de Desaigüe de la Albufera.
  Contestada
 • 0134(E).-Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la platja de Pinedo.
  Quedar assabentat
 • 0135(E).-Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un contracte relacionat amb el mapa escolar.
  A contestar en pròxima sessió
(Informació publicada: 10/01/2019 10:24:51 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI