Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-02-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de gener de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara no pertinent el recurs de cassació per a unificació de doctrina interposat per l'advocat de l'Estat contra la Sentència estimatòria del Recurs PO núm. 2/814/06, interposat per l'Ajuntament contra sanció per publicitat en domini maritimoterrestre, amb imposició a l'Administració General de l'Estat de les costes causades en la cassació.
  Expediente .- E 00501 2006 000233 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 91/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000146 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 1109/10, sobre passe a segona activitat.
  Expediente .- E 00501 2011 000157 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 237/11, interposat contra imposició de sanció per infracció greu de l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària, per venda de pots de cervesa sense autorització.
  Expediente .- E 00501 2011 000279 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 11, en el Juí Verbal núm. 205/10, que va desestimar, amb imposició de costes, la demanda interposada sobre acció declarativa de domini de tram de séquia inclòs en la reparcel·lació de la unitat d'execució de Forn d'Alcedo, tenint en compte que el recurs d'apel·lació seguit pels recurrents s'ha desestimat, amb imposició de costes.
  Expediente .- E 00501 2010 000244 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara la caducitat del recurs PO núm. 138/11, interposat contra concessió de llicència d'obres.
  Expediente .- E 00501 2011 000259 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la inadmissió del recurs PO núm. 786/08 interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Camí Fondo del Grau', tenint en compte que la Sala de València ha desestimat el recurs d'apel·lació seguit pels recurrents.
  Expediente .- E 00501 2009 000030 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 834/07, que declara conforme a Dret la Resolució que va decretar el tancament de la subestació elèctrica de Patraix i anul·la els acords de la Junta de Govern Local i del Ple que, entre altres punts, ratificaven el tancament.
  Expediente .- E 00501 2007 000392 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 1546/09, interposat contra imposició de sengles sancions de suspensió d'ocupació i sou.
  Expediente .- E 00501 2010 000023 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del recurs contenciós administratiu PA núm. 420/10, interposat contra orde de demolició d'obres a la plaça d'Alfons el Magnànim.
  Expediente .- E 00501 2010 000483 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia d'una tècnica auxiliar i contractar-ne un altre en el seu lloc amb destinació al programa Emcorp 2011 València I-Servicis d'utilitat col·lectiva: 'Regidoria d'Urbanisme, Vivenda i Qualitat Urbana'.
  Expediente .- E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2012.
  Expediente .- E 01101 2011 002232 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local, de 30 d'abril i 18 de juny de 2010, pels quals es van adscriure a la Delegació d'Ocupació i Projectes Emprenedors diversos locals de propietat municipal situats al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05304 2010 000057 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns diversos codis per trobar-se inclusos totalment o parcialment a l'àmbit de la reparcel·lació de la UE-1 de la ZAL del Port de València, i es dóna d'alta les restes no aportades a la reparcel·lació, procedents d'antics camins i séquies, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3 i S5-Sòl per a via pública i espai lliure, les parcel·les ubicades vora la ZAL, entre els camins del Canal i del Valladar.
  Expediente .- E 05303 2011 000036 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Ubilibet, SL, corresponent als servicis prestats en concepte de renovació de registres del nom de dominis d'Internet de titularitat de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 00801 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de manteniment d'edificis municipals.
  Expediente .- E 01201 2007 000080 01 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2009 000091.
  Expediente .- E 01305 2009 000049 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 33071.
  Expediente .- E 01305 2009 000141 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 066989.
  Expediente .- E 01305 2009 000260 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 006520.
  Expediente .- E 01305 2009 000355 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2009 7754.
  Expediente .- E 01305 2009 000593 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00104 2009 6466.
  Expediente .- E 01305 2009 000612 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 194578.
  Expediente .- E 01305 2009 000818 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 56460.
  Expediente .- E 01305 2010 000207 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 9059.
  Expediente .- E 01305 2010 000257 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 28426.
  Expediente .- E 01305 2011 000128 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2008 138999.
  Expediente .- E 01305 2008 000503 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 112-W, de 29 de juny de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 000985 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l'activitat 'València Crea 2012', així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2012 000006 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar un gasto addicional per atendre la pròrroga del conveni de comanda de gestió del Museu de l'Arròs, subscrit amb la Universitat Politècnica de València, y convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2011, relatiu a la dita pròrroga.
  Expediente .- E 01904 2002 001037 06 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases del Concurs d'Esbossos de Falles de l'Ajuntament (Gran i Infantil) per a l'any 2013, així com el gasto plurianual.
  Expediente .- E 01904 2012 000168 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la renúncia d'un beneficiari de la Beca 'Carmen i Severo Ochoa', en la seua modalitat d'Iniciació a la investigació.
  Expediente .- E 02101 2011 000990 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, d'11 de novembre de 2011, relatiu al xec univex 2011/2012.
  Expediente .- E 02101 2012 000161 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa adscriure a la Delegació d'Educació i a la Delegació de Joventut, el Centre de Joventut, Universitat Popular i Museu de l'Horta en l'Antic Balneari Mar Blau a Natzaret.
  Expediente .- E 03202 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local d'11 de febrer i de 15 de juliol de 2011 i aprovar la primera i segona revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
  Expediente .- E 03303 2011 000172 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 614-U, de 29 de març de 2011, per la qual es va concedir un modificat de llicència per a legalització d'obres al carrer de la Caritat.
  Expediente .- E 03502 2007 000080 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1205-U, de 8 de juny de 2010, per la qual es va acordar tindre per desistida la sol·licitant d'una llicència d'obres de construcció d'edifici a la plaça dels Porxets i al carrer dels Aluders.
  Expediente .- E 03502 2006 000303 00 - Aprovat
 • 0039.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la quinta modificació de crèdits per transferència del sector pressupostari de Promoció d'Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a l'Estratègia Estatal d'Innovació (e2i), aprovada per acord del Consell de Ministres de 2 de juliol de 2010.
  Expediente .- E 00202 2012 000011 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desistir del contracte firmat amb un alumne/treballador adscrit al taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
  Expediente .- E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria i el gasto per a les activitats de les Falles de València 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases del XIV Concurs de Falles Innovadores i Experimentals 2012, així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2012 000200 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el projecte modificat del projecte de 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2011'.
  Expediente .- E 02701 2011 000760 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte de 'Millora de la xarxa de clavegueram en els barris 2011'.
  Expediente .- E 02701 2011 000211 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la inclusió d'una nova unitat d'obra en el quadre de preus del projecte 'Renovació i adequació al reglament vigent de la subestació elèctrica transformadora de 66 Kv. en la planta potabilitzadora de la Presa a Manises'.
  Expediente .- E 02701 2010 000567 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 2 de desembre de 2011, sobre denegació de subvenció.
  Expediente .- E 03910 2011 000067 00 - Aprovat
 • 0048(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Esports i Gestió Delegada Marina Reial Joan Carles I.- Proposa acceptar la donació d'un catamarà efectuada per Team Alinghi, SA.
  Expediente .- E 01903 2012 000040 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte del primer expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0050(E).-PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR.- Proposa aprovar el nomenament de vocal del Consell Rector del Consell Agrari Municipal.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI