Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-07-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE JULIO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 22/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000265-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 24/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000264-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 38/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000270-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 42/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000266-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 44/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000267-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 48/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000268-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 51/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000273-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 54/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000269-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2018.
  Expediente .- E-04302-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el segon trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00408-2018-000543-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2018 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-01101-2017-000608-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quaranta places d'agent Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de les retribucions del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 528, en el Servici de Planejament.
  Expediente .- E-01101-2018-000848-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'inspecció obres i servicis, referència núm. 7442, en lloc d'Inspecció Obres i Servicis (MD).
  Expediente .- E-01101-2018-001368-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions relatives a la borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
  Expediente .- E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-002118-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 8961, en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2018-002214-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de bomber/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 4116.
  Expediente .- E-01101-2018-002253-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de bomber/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 2897.
  Expediente .- E-01101-2018-002284-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 8794.
  Expediente .- E-01101-2018-002066-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 722, en el Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01101-2018-002423-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
  Expediente .- E-01101-2018-002593-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de juny de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-002413-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2018-002534-00 - Aprovat
 • 0026.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol'.
  Expediente .- E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0027.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de bar-cafeteria del Cementeri General de València.
  Expediente .- E-04101-2018-000019-00 - Aprovat
 • 0028.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la gestió integral de 60 places per al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000065-00 - Aprovat
 • 0029.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de l'EMT i del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de transport urbà de l'Eixample, Algirós, Rascanya, Pobles de l'Oest i Pobles del Sud (dividit en 2 lots), seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000134-00 - Aprovat
 • 0030.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció del carril bici a la marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta, seleccionat a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000178-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2018-000032-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05302-2018-000254-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al passeig de les Facultats.
  Expediente .- E-05302-2018-000255-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.E3.19.061 com a centre municipal d'activitats per a persones majors, alcaldia de barri i universitat popular de 'la Torre' situat al carrer de Benidoleig, i 1.S3.19.001 com a parcel·la per a xarxa viària situada al carrer del Castell de Cullera.
  Expediente .- E-05303-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal interpose les accions judicials oportunes per a la recuperació de la propietat municipal indegudament ocupada pel tancat d'un immoble situat al carrer d'Isabel de Villena.
  Expediente .- E-05307-2016-000030-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
  Expediente .- E-05307-2018-000060-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una pròrroga del termini de presentació de la documentació requerida en relació amb la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València.
  Expediente .- E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible d'informàtica del passat mes d'abril.
  Expediente .- E-01201-2018-000408-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible d'informàtica durant els dies compresos entre el 10 i el 14 del proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-01201-2018-000382-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material d'impremta i impresos.
  Expediente .- E-01201-2018-000415-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals de correu ordinari (lot 1) i de correu certificat (lot 2).
  Expediente .- E-01201-2018-000461-00 - Aprovat
 • 0042.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2016 27987.
  Expediente .- E-01305-2016-000399-00 - Aprovat
 • 0043.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
  Expediente .- E-01601-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0044.-BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València de l'any 2018.
  Expediente .- E-01601-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament definitiu d'anualitats del contracte de servicis de control de l'execució i coordinador de seguretat i salut del contracte de senyalització i abalisament al terme municipal de València.
  Expediente .- E-01801-2016-001126-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Atlético del Turia.
  Expediente .- E-01903-2017-000156-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Natación Olympic Dom Bosco.
  Expediente .- E-01903-2017-000185-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Kárate Abastos Valencia.
  Expediente .- E-01903-2017-000187-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Valencia Féminas Club de Fútbol.
  Expediente .- E-01903-2017-000208-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sófbol La Isla.
  Expediente .- E-01903-2017-000263-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Rubgy Club Valencia.
  Expediente .- E-01903-2017-000264-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unión Deportiva Fonteta.
  Expediente .- E-01903-2017-000291-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el 'Projecte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Centre Esportiu-Cultural la Petxina'.
  Expediente .- E-01903-2018-000190-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a diverses comissions falleres per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
  Expediente .- E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir els premis de la XXI edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-000399-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el reajustament d'anualitats corresponents al projecte d'obres de supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E-02000-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E-02000-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament del primer trimestre de 2018 de la gestió de l'exposició i manteniment del 'Museu de l'Arròs de la ciutat de València'.
  Expediente .- E-02001-2016-000247-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al concert d'inauguració del Refugi Antiaeri del carrer dels Serrans.
  Expediente .- E-02001-2018-000682-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la renúncia a una subvenció concedida en el pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de l'obra de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de la Reina, núm. 117, per a nou centre municipal de servicis socials al Cabanyal, finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02201-2016-000498-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de juliol i agost de 2018.
  Expediente .- E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
  Expediente .- E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2018-000309-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2018-000310-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Farmacéuticos Mundi d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 15 del proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2018 per pertinença al Fons Valencià per la Solidaritat.
  Expediente .- E-02250-2018-000023-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la inauguració de l'equipament social denominat 'Espai Intercultural'.
  Expediente .- E-02250-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar l'acta número 20 de la Comissió Tècnica de Seguiment del conveni signat amb l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) per a l'execució d'infraestructures de millora a les instal·lacions municipals de sanejament i depuració.
  Expediente .- E-02701-2017-000480-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto addicional destinat als servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans de 2018.
  Expediente .- E-02801-2018-000807-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2018-000240-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual de participació en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) corresponent a l'any 2018.
  Expediente .- E-02902-2018-000443-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de les obres d'habilitació d'un immoble municipal situat als carrers de Guillem de Castro-d'Espartero com a centre d'ocupació, formació i emprenedoria.
  Expediente .- E-02902-2018-001245-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts de València.
  Expediente .- E-03001-2018-000199-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte de repavimentació del carrer de les Tres Forques, al carrer de l'Arxiduc Carles i l'avinguda de les Tres Creus, i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
  Expediente .- E-03401-2018-000260-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici de la plaça de la Mare de Déu del Castell.
  Expediente .- E-03910-2017-000756-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DE VIVENDA. Dóna compte de la cessió d'un local de negoci municipal situat al carrer de Quart.
  Expediente .- E-05302-2018-000263-00 - Quedar assabentat
 • 0085.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres d'urbanització 'Els horts de la Rambleta'.
  Expediente .- E-04001-2017-000043-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis municipals referit a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-04301-2018-000122-00 - Aprovat
 • 0086.-PRECS I PREGUNTES
 • 0087(E).-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2018.
  Expediente .- E-00601-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0088(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 461/17, interposat contra la imposició d'una sanció disciplinària de suspensió d'ocupació i sou per infracció disciplinària greu.
  Expediente .- E-00501-2018-000272-00 - Aprovat
 • 0089(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2018.
  Expediente .- E-04906-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar una subvenció nominativa a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00202-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte basat en l'Acord Marc per al subministrament de gas natural de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E-01201-2018-000455-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos veterinaris.
  Expediente .- E-01401-2018-002876-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000187-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club de Futbol Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- E-01903-2017-000163-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reinici de l'execució de les obres de rehabilitació de la nova agència de lectura al barri de la Trinitat.
  Expediente .- E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instructor/a-expert/a per a la realització dels projectes i programes referits a les Àrees d'Educació Ambiental, Consum Responsable i Activitats Educatives Innovadores.
  Expediente .- E-02101-2016-000573-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del xec escolar per al curs 2018/2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la instrucció relativa a la implantació a l'Ajuntament de València de pressupostos municipals amb enfocament de gènere.
  Expediente .- E-02230-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per CERAI de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els proppassats dies 16 al 31 de maig i 1 al 15 de juny.
  Expediente .- E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 16 al 30 del proppassat mes de juny.
  Expediente .- E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a l'ampliació i millora del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers i de paper i cartó 2018.
  Expediente .- E-02801-2018-000830-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a la millora del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers mitjançant el foment de la participació d'establiments del sector HORECA (Hostaleria, Restauració i Catering).
  Expediente .- E-02801-2018-000831-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació de l'estudi de detall de l'Hospital Quirón.
  Expediente .- E-03001-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de rehabilitació de l'edifici conegut com 'el Casinet'.
  Expediente .- E-03201-2009-000063-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-04001-2018-000519-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2018-000035-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-04909-2018-000367-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI FINANCER. Proposa adjudicar el procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades al refinançament de préstecs vigents i/o per a la seua modificació.
  Expediente .- E-05201-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a oficial de bombers/eres, plaça en propietat.
  Expediente .- E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a suboficial de bombers/eres, plaça en propietat.
  Expediente .- E-01101-2014-001322-00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial de servicis per al Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2018-002226-00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2018-002360-00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra el llistat definitiu de la convocatòria de trenta places de tècnic/a gestió d'Administració general.
  Expediente .- E-01101-2018-002437-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació dels membres del tribunal de la convocatòria de quaranta places d'agent Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre un expedient de diligències prèvies.
  Expediente .- E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
 • 0122(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València per a la utilització de domini públic portuari situat a l'Àrea Est del barri de Natzaret (Àrea Sud de la zona de servici del Port de València).
  Expediente .- E-03001-2017-000045-00 - Aprovat
(Informació publicada: 07/20/2018 01:34:44 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI