13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de juny de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en les diverses delegacions.
  Expediente .- E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar el nomenament d'instructors en el Servici Central del Procediment Sancionador.
  Expediente .- E-00400-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació i revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que va desestimar el Recurs PO núm. 862/09 interposat contra resolució del Jurat Tributari desestimatòria de la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2010-000099-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 207/09, interposat contra el requeriment de pagament del preu just d'una expropiació com a agent urbanitzador del PAI ‘Moncayo’.
  Expediente .- E-00501-2009-000188-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 371/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2010-000448-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 244/14, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000261-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 380/14, interposat contra la desestimació del pagament d'interessos de demora derivats de factures del contracte de prestació del servici de gestió integral de la residència i centre de dia ‘La nostra casa-Vall de la Ballestera’.
  Expediente .- E-00501-2015-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 59/11, interposat contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2011-000168-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 115/15, interposat contra l'aprovació del programa d'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
  Expediente .- E-00501-2015-000070-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 6910.
  Expediente .- E-01101-2014-001138-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la correcció d'un error material.
  Expediente .- E-01101-2015-000353-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació del barem retributiu del lloc de treball referència núm. 873.
  Expediente .- E-01101-2015-000440-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 6488.
  Expediente .- E-01101-2015-000314-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 3568.
  Expediente .- E-01101-2015-000615-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Gabinet d’Alcaldia.
  Expediente .- E-01101-2015-000761-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Gabinet d’Alcaldia.
  Expediente .- E-01101-2015-000762-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en la Delegació de Bombers, Policia i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2015-000787-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
  Expediente .- E-01101-2015-000763-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
  Expediente .- E-01101-2015-000767-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
  Expediente .- E-01101-2015-000771-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’, Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-01101-2015-000776-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
  Expediente .- E-01101-2015-000780-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
  Expediente .- E-01101-2015-000783-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
  Expediente .- E-01101-2015-000785-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000728-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000729-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000730-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000731-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000732-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la renúncia a un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000747-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis ‘Rei Jaume I’ relativa a l'aportació de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000061-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures d'electricitat de gener-març 2015.
  Expediente .- E-01201-2015-000103-00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 40117.
  Expediente .- E-01305-2014-000178-00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00101 2014 1466.
  Expediente .- E-01305-2014-000214-00 - Aprovat
 • 0036.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 60697.
  Expediente .- E-01305-2014-000265-00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00102 2009 7317.
  Expediente .- E-01305-2009-000552-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa renunciar a la realització del contracte de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores del trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
  Expediente .- E-01306-2015-003569-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de la factura corresponent a novembre de 2014 pels servicis de retirada de vehicles de la via pública i depositats més de dos mesos (retirats setembre 2014) en tràmit o eliminats.
  Expediente .- E-01401-2015-003783-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cafeterías Zuriaga, SL.
  Expediente .- E-01501-2015-000205-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2719-H, de 22 d’abril de 2015, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2015 per la concessió administrativa de l'aparcament públic de vehicles situat a l'avinguda de les Tres Creus.
  Expediente .- E-01801-2014-003736-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l’activitat ‘València Idea 2015’ i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2015-000164-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Gas Natural Cegas, SA.
  Expediente .- E-01902-2015-000146-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana per al festival de la ‘Cançó de Nadal’.
  Expediente .- E-01904-2015-000475-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Megafonía Torres, SL.
  Expediente .- E-01905-2015-000095-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo per al curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000400-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de transport per als centres ocupacionals municipals Isabel de Villena i Juan de Garay fins a la formalització del nou contracte.
  Expediente .- E-02201-2011-002277-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2012-004444-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació d'Ames de Casa Tyrius, relativa al conveni de col·laboració per a desenvolupar programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc, així com assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i social a persones immigrants. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2012-005000-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació dels pagaments corresponents al període inicial del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar servicis d'intermediació hipotecària.
  Expediente .- E-02201-2013-006892-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar reformulacions de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social. Convocatòria 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa tornar a la Conselleria de Benestar Social part de la subvenció concedida per a la gestió de les prestacions econòmiques individualitzades d'acolliment familiar, simple o permanent, en família extensa de l'any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
  Expediente .- E-02201-2014-004943-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés.
  Expediente .- E-02201-2015-000241-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril del 2015, pel qual s'obri el procediment per a l'adjudicació de l'autorització d'explotació de quatre quioscos-bar amb terrassa.
  Expediente .- E-04101-2015-000069-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària 2015 ‘Neteja i dragatge de séquies'.
  Expediente .- E-02701-2015-000232-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient d'actualització de preus, any 2014, per a obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions d'abastiment d'aigua.
  Expediente .- E-02701-2015-000265-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa reconéixer l'obligació corresponent a la certificació de gener de 2015 de les obres de restitució del col·lector dels carrers d'Eugènia Viñes i del Doctor Lluch, tram carrer de la Mare de Déu del Sufragi.
  Expediente .- E-02701-2015-000313-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar el crèdit autoritzat i disposat en concepte de retenció addicional del 10%.
  Expediente .- E-02701-2014-000337-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa autoritzar i disposar gastos per a l'atenció dels programes de servicis de neteja viària i arreplegada de residus urbans.
  Expediente .- E-02801-2015-000483-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Estudio Numérico, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-000777-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Sedaví, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-000783-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Marí Montañana, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-000865-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa facultar el regidor delegat de Formació i Ocupació per a tots aquells tràmits, gestions i expedició de documents que resulten necessaris per al tràmit dels projectes Emcorp 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000247-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa facultar el regidor delegat de Formació i Ocupació per a tots aquells tràmits, gestions i expedició de documents que resulten necessaris per al tràmit dels projectes ‘Salari Jove’ 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000248-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de juny 2015 per la totalitat dels treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de voreres als carrers de Sagunt i de Pepita.
  Expediente .- E-03301-2014-000112-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la 24a modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponents al programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució núm. 1 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’.
  Expediente .- E-03301-2015-000086-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la 25a modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponents al programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució núm. 2 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’.
  Expediente .- E-03301-2015-000087-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de juny 2015 pels treballs pendents de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres de repavimentació de la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2015-000163-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 20a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0070.-PRECS I PREGUNTES
 • 0071(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària greu.
  Expediente .- E-01404-2015-000063-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0075(E).-MOCIÓ del primer tinent d'alcalde.- Proposa el nomenament de coordinador general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
  Expediente .- E-C1502-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde.- Proposa el nomenament de coordinador general de l'Àrea de de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
  Expediente .- E-C1509-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0077(E).-MOCIÓ del quart tinent d'alcalde.- Proposa autoritzar l'Assessoria Jurídica Municipal perquè desistisca de la interposició de recursos d'apel·lació referents a reducció de jornada sense deducció de retribucions.
  Expediente .- E-C1505-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0078(E).-ALCALDIA.- Proposa el nomenament de vocal en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-00601-2015-000068-00 - Aprovat
 • 0079(E).-ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representant en Mercavalència.
  Expediente .- E-00601-2015-000073-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI