21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-02-2017
Hora:
08:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de febrer de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 302/09, interposat contra denegació d'una sol·licitud de legalització d'obres en vivienda.
  Expediente .- E-00501-2009-000322-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 168/10, interposat contra la terminació del procediment de tramitació d'iniciatives de programa d'actuació aïllada per a edificació d'un solar situat al carrer dels Horts.
  Expediente .- E-00501-2010-000270-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 102/10, interposat contra denegació de sol·licituds de tancament de l'estació depuradora d'aigües residuals de Pinedo i contra la Resolució per la qual es va tindre per desistits els recurrents de la seua reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000395-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar de servicis per al Servici de Gestió del Centre Històric.
  Expediente .- E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la instal·lació esportiva elemental 'Campanar A' situada al carrer del Dragamines.
  Expediente .- E-05303-2013-000161-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.04.002 i 1.S5.04.003, per l'execució del jardí i xarxa viària confrontant entre els carrers del Dragamines i del Gravador Enguídanos.
  Expediente .- E-05303-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Acció Cultural un local situat al carrer de Trafalgar per a biblioteca municipal.
  Expediente .- E-05304-2016-000161-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a les Delegacions de Persones Majors i de Joventut un edifici situat al carrer de Méndez Núñez per a centre municipal de persones majors i de joventut.
  Expediente .- E-05304-2016-000162-00 - Retirat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda de propietat municipal.
  Expediente .- E-05302-2017-000060-00 - Aprovat
 • 0011.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 74154.
  Expediente .- E-01305-2014-000298-00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 48432.
  Expediente .- E-01305-2015-000174-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fidelis Factu, S. Coop., per la prestació del servici de subministrament i instal·lació d'elements de decoració.
  Expediente .- E-01902-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats en relació a les subvencions concedides per a projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2017-000050-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Radio Popular, SA, per la instal·lació, muntatge i desmuntatge de la infraestructura i la prestació de servicis complementaris per als espectacles musicals realitzats als jardins de Vivers en el marc de la Fira de Juliol de 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000257-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2016-2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000552-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
  Expediente .- E-02000-2016-000084-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia.
  Expediente .- E-02000-2016-000085-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Espai de No Ficció, Nofic, DocsValència.
  Expediente .- E-02000-2016-000144-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi'.
  Expediente .- E-02101-2016-000473-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de gener del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici d'intervenció social, capacitació professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes, i inserció laboral de persones inserides en programes de servicis socials, a través de reparacions menors en vivendes.
  Expediente .- E-02201-2013-005394-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de gener del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del I Certamen de Relats 'Beatriu Civera'. Any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació i pagament de la factura corresponent a la recepció, informació i orientació dels usuaris del casal d'esplai de Rocafort durant desembre de 2016 com a conseqüència de l'operació fred.
  Expediente .- E-02227-2016-000086-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Modepran, corresponent a la factura del proppassat mes de gener per la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a l'obtenció de certificacions de Q de qualitat i de banderes blaves de les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de gener del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat col·lectius, especialitat 'Cuina', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000981-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat col·lectius, especialitat 'Operacions bàsiques de restaurant i bar', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000978-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat col·lectius, especialitat 'Activitats administratives en la relació amb el client', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000979-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar les accions formatives per a persones desocupades, modalitat col·lectius, especialitat 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-000980-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4266, de 21 d'octubre de 2016, d'autorització, disposició, reconeixement i liquidació d'interessos de demora a favor de Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03801-2014-000087-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'El Rogle Cooperativa Valenciana, corresponent a les factures de novembre i desembre de 2016 del contracte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries i de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres d'enjardinament al carrer de José María Haro, confluència amb el camí del Cabanyal.
  Expediente .- E-04001-2016-000730-00 - Aprovat
 • 0036.-PRECS I PREGUNTES
 • 0037(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Docenzis, SL, per la prestació del servici de formació corresponent a desembre de 2016.
  Expediente .- E-00202-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0039(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Abreviat núm. 61/15 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000471-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat CEU Cardenal Herrera, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2016-000122-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'abonament de la renda d'un local situat al carrer del Professor Blanco.
  Expediente .- E-02101-2016-000041-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de participació en la XXII Campanya 'Per una ciutat en convivència'.
  Expediente .- E-02101-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inforrama 2009, SLU, corresponent al subministrament de xicotet material informàtic per als centres socials.
  Expediente .- E-02201-2016-000426-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editoral Prensa Valenciana, SL, corresponent a la realització d'una campanya d'informació i difusió sobre envelliment saludable, actiu i participatiu.
  Expediente .- E-02224-2016-000078-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny del cartell i vídeo promocional de la jornada 'De l'horta a la plaça'.
  Expediente .- E-02310-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2017, relatiu a encarregar a la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció del projecte i l'execució de les obres 'Plaça del Rosari. Font i reurbanització centre plaça'.
  Expediente .- E-03910-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar un gasto complementari relatiu al contracte de prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000045-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de 'Jardí ermita de Sant Jeroni' al carrer de l'Arquitecte Rodríguez, entre els carrers del Duc de Mandas i de l'Historiador Chavret, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000132-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en els nomenaments provisionals d'auxiliars administratius/ves per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2016-001867-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenaments provisionals d'auxiliars administratius/ves per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2016-001867-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auditor/a cap (TD) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2016-001720-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral temporal d'un professor de religió.
  Expediente .- E-01101-2017-000146-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat huit places d'intendent/a principal Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000296-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un professor de banda saxòfon.
  Expediente .- E-01101-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa determinar els membres de la comissió de seguiment de Falles UNESCO.
  Expediente .- E-01904-2017-000421-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una reserva d'aprofitament procedent de l'aportació al PAI 'Ciutat de Mislata'.
  Expediente .- E-03103-2013-000059-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016, per existir un error en un titular de la parcel·la a expropiar.
  Expediente .- E-03103-2014-000055-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre tècniques de participació ciutadana i transparència.
  Expediente .- E-01101-2017-000184-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI