Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-04-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria abril (Exp 8/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 33 al 41, 597-G al 762-G, 75-S al 114-S, 1481-H al 2255-H, 230-P al 295-P, 1303-Ñ al 1602-Ñ, 252-U al 300-U, 173-C al 264-C, 64-M al 66-M, 237-T al 315-T, 8-K al 12-K, 232-X al 279-X, 144-O al 200-O, 57-B al 72-B, 1536-W al 2125-W, 14-R al 51-R, 71-A al 89-A, 120-J al 137-J, 17-D al 27-D, 4-F al 6-F, 196-L al 306-L, 14-E al 47-E, 361-I al 433-I i 242-Q al 255-Q, corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril del 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16 i 23 de març de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'estudi de mesuraments d'espais sensibles sobre estacions base de telefonia mòbil emés per l'Institut Ítaca per a la campanya 2011. (23/04/2012)
  Expediente .- E 03501 2011 000533 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Reordenació parcel·la dotacional Palau de Congressos. (23/04/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000264 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Universitat Politècnica de València (Modificació núm. 5). (23/04/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000129 00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs 1/359/08 interposat pel Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana contra aprovació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica; tenint en compte que per Sentència del Tribunal Suprem s'ha declarat que no pertoca el recurs de cassació seguit pel recurrent. (24/04/2012)
  Expediente .- E 00501 2008 000520 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2011. (24/04/2012)
  Expediente .- E 00408 2012 000157 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de la Tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2012. (24/04/2012)
  Expediente .- E 04301 2012 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al primer trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals previst en l'art. 4 i 5 de la Llei 15/2010, 5 de juliol. (24/04/2012)
  Expediente .- E 04906 2012 000005 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligacions de 2012. (24/04/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0012.-MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la relació d'arbres i palmeres monumentals de la ciutat de València i trametre-la a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. (23/04/2012)
  Expediente .- E 04001 2011 000216 00 - Aprovat
 • 0013.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal corresponent a l'any 2011. (23/04/2012)
  Expediente .- E 70002 2012 000079 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Dóna compte de la modificació del règim de sessions d'esta Comissió. (21/03/2012)
  Quedar assabentat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre acusació particular contra gestors i causants del forat provocat en Emarsa.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre exigència del pagament de l'impost sobre bens immobles a l'Església Catòlica.
  Rebutjat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre la creació d'una Comissió Anticrisi.
  Rebutjat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista sobre el deute de la Generalitat.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre viabilitat i futur de RTVV.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre consignació pressupostària per a contracte-programa en els Pressuposts Generals de l'Estat.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Renda Garantida de Ciutadania.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el canvi de denominació del carrer de José Antonio, a la pedania de Mauella (Poblats del Nord).
  Expediente .- E 00606 2012 000009 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Grup Compromís sobre placa commemorativa de la tortura i mort de Margarida Borràs, en ocasió del 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
  Rebutjat
 • 0024.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'Oficina d'Objectes Perduts.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre visites guiades a la Llotja de València.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'Any Sanchis Guarner, Teodor Llorente i Francisco Lozano.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre rotonda a Benimàmet.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre manteniment de pistoles i accessoris de la Policia Local.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre pistoles Tàsser.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre fanal enfront de les Torres dels Serrans.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre neteja i seguretat de solars al Cabanyal-Canyamelar.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre manteniment de parcs i jardins.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre neteja de carrers any 2012.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat en oficines d'atenció al públic.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat en biblioteques municipals.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat en museus municipals.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre semàfors dotats de dispositius acústics.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, en relació amb un solar del carrer de Ruaya.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre locals llogats per l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre troballa de restes arqueològiques a la plaça de Viriat.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre zona blava de l'antic Hospital La Fe.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre sancions a ciclistes per circular de forma incorrecta.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nous projectes.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajuts municipals a les iniciatives empresarials.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre compliment de convenis amb el Ministeri d'Habitatge.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació d'exempcions i bonificacions fiscals.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre programa de mesures judicials en medi obert.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre senyalització en el Pont de Fusta.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el sopar de la Nit del Foc.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el sopar de la Nit de la Cremà.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre despeses del Premi de Fórmula 1 durant l'any 2011.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre salari de càrrecs de l'EMT.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el túnel de la Gran Via de Germanies.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la crema de vehicles i contenidors.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre llocs buits als mercats municipals.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre remodelació del mercat del Grau.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre neteja i recollida de residus als mercats extraordinaris.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre administració electrònica en l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Agència de Col·locació per a fomentar l'ocupació a València.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre cessió de l'edifici de la Mostra.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre passatgers de creuers a València.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre dades estadístiques de turisme i visitants a la ciutat de València.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre convocatòria d'oposicions de tècnics lingüístics.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre devolució en concepte 'Aportació adjudicació aparcaments'.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pel Fons de Cooperació Municipal.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per la concessió d'instal·lacions esportives.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per la 'Participació Ingressos Bruts'.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Ingressos pel concepte 'Aprov. Especial Dom. Pub. Telefonia Mòbil'.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Televisió Municipal de València.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el mur del Jardí de Montfort.
  Contestada
 • 0072.-PRECS I PREGUNTES.- Prec subscrit pel vicealcalde, Sr. Grau, per a que les mocions que presenten els Grups de l'oposició es referisquen a assumptes de competència municipal.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI