20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-07-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de juny de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F.
  Expediente .- E 01002 2014 000393 00 - Aprovat
 • 0003.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar al·legacions i aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de l'explotació del poliesportiu municipal de Juan Antonio Samaranch.
  Expediente .- E 04101 2013 000040 00 - Aprovat
 • 0004.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els plecs i el requeriment previ a l'adjudicació del projecte d'obres complementàries del contracte d'infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat i xarxa d'itineraris ciclistes, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2014 000061 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Canonada arterial d'aigua potable DN 450 per camí de Montcada, d'interconnexió entre arterials Ronda Nord i Peset Aleixandre' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2014 000067 00 - Aprovat
 • SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents:
 • 0006.-Subministrament de 400 equips especials d'intervenció contra incendis.
  Expediente .- E 04101 2013 000137 00 - Aprovat
 • 0007.-Subscripció de quatre pòlisses d'assegurança.
  Expediente .- E 04101 2014 000014 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern d'11 de maig de 2001, pel qual es va adscriure al Servici d'Ocupació un immoble situat al carrer de Josep de Saragossa, i aprovar-ne l'adscripció al Servici d'Innovació i Projectes Emprenedors.
  Expediente .- E 05304 2014 000116 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.11.075 i donar d'alta el centre escolar 'Cavite-Illa de Hierro' i el jardí i les xarxes viàries situats al carrer de Cavite, l'avinguda dels Tarongers i el carrer d'Alcossebre.
  Expediente .- E 05301 1992 000252 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les per a xarxa viària situades als carrers de Recared, de Viana, del Torn de l'Hospital i del Triador.
  Expediente .- E 05303 2014 000072 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de la societat civil denominada 'Aparcament Primat Reig 177, Societat Civil particular de Responsabilitat Limitada', en la condició de concessionària de part de subsòl públic amb destinació a aparcament complementari al construït davall edificació privada.
  Expediente .- E 05301 1994 000545 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa prorrogar per al present any 2014 la vigència del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Premis Rei Jaume I.
  Expediente .- E 00202 2014 000061 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI), en el marc de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Dóna compte del canvi de denominació social de l'empresa Steria Ibérica, SA, que es passa a denominar Connectis Consulting Services, SA.
  Expediente .- E 00801 2014 000071 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte d'obres de restauració de vidrieres i lluerna del Pati Envidrat de la casa consistorial.
  Expediente .- E 01201 2009 000149 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servici de neteja d'edificis municipals.
  Expediente .- E 01201 2012 000016 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
 • 0017.-Registre núm. 00111 2009 20650-01.
  Expediente .- E 01305 2009 000629 00 - Aprovat
 • 0018.-Registre núm. 00110 2012 143000.
  Expediente .- E 01305 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0019.-Registre núm. 00110 2013 80725.
  Expediente .- E 01305 2013 000283 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 80253.
  Expediente .- E 01305 2013 000279 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0021.-Resolució núm. 1725-W, de 2 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2013 007197 00 - Aprovat
 • 0022.-Resolució núm. 2691-W, de 26 de maig.
  Expediente .- E 01306 2014 001019 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 928-W, de 17 de febrer de 2014, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01307 2013 000865 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar les clàusules de l'acord de col·laboració a subscriure amb l'Institut Tecnològic de l'Energia per a la col·laboració i cooperació en l'establiment conjunt de projectes europeus des de la seua preparació fins al seu desenvolupament.
  Expediente .- E 01401 2014 000160 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa acceptar la propietat d'un vehicle autobomba Magirus amb destinació al Museu de Bombers.
  Expediente .- E 01501 2014 000009 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat la contractació del subministrament d'una cabina backup.
  Expediente .- E 01501 2014 000146 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'estudi de viabilitat per a la construcció i posterior explotació d'un aparcament públic de vehicles al subsòl del carrer de Menéndez y Pelayo (tram comprés entre els carrers de Gascó Oliag i del Doctor Gómez Ferrer).
  Expediente .- E 01801 2013 001942 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra diversos acords de la Junta de Govern Local, en matèria d'imposició de penalitats.
  Expediente .- E 01801 2013 002963 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida el 2013 a la Fundació General de la Universitat de València.
  Expediente .- E 01905 2013 000127 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo per al curs 2014/2015.
  Expediente .- E 02101 2014 000553 01 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria de xec escolar per al curs 2014/2015.
  Expediente .- E 02101 2014 000051 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Espanyola per al finançament del centre de paràlisi cerebral infantil.
  Expediente .- E 02101 2014 000313 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna, de la factura del proppassat mes de maig del contracte de servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2014 005395 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2010 009538 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació corresponent als fons lliurats per l'Ajuntament en virtut del conveni firmat amb l'Institut Secular Obreres de la Creu.
  Expediente .- E 02201 2011 005421 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el major gasto per a l'atenció de les prestacions econòmiques per acolliment familiar durant l'any 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 001383 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per al servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2011 001360 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a la finca núm. 27 del projecte d'expropiació per a l'execució del Parc de Capçalera.
  Expediente .- E 03103 2005 000034 00 - Aprovat
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar els expedients d'expropiació i aprovar els fulls d'estimació de l'Administració relatives a una parcel·la i diversos immobles situats en els emplaçaments següents:
 • 0039.-Coves Carolines.
  Expediente .- E 03103 2011 000004 00 - Aprovat
 • 0040.-Carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E 03103 2011 000035 00 - Aprovat
 • 0041.-Carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E 03103 2011 000036 00 - Aprovat
 • 0042.-Carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E 03103 2011 000037 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2014, pel qual es desestima la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'un tram de la séquia braç principal de Petra.
  Expediente .- E 03103 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la iniciació d'expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
  Expediente .- E 03103 2014 000003 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat 'Adequació de l'entorn de la plaça de Tavernes de la Valldigna'.
  Expediente .- E 03301 2014 000077 00 - Aprovat
 • 0046.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publicaciones de Moda y Diseño, SL, per insercions de publicitat.
  Expediente .- E 04103 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0047.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa entendre les actuacions de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2013, referents a una adjudicació a l'empresa Materias Primas Grasas, SL, amb l'empresa Grupo Editorial Prensa Festiva, SL.
  Expediente .- E 04103 2013 000105 00 - Aprovat
 • 0048.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
  Expediente .- E 04103 2014 000068 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
  Expediente .- E H4980 2014 500572 00 - Aprovat
 • 0050(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 358/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000311 00 - Quedar assabentat
 • 0051(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 451/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2014 000043 00 - Quedar assabentat
 • 0052(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 684/12, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000548 00 - Aprovat
 • 0053(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 61/12, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2008 al 2010.
  Expediente .- E 00501 2012 000126 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa l'arxivament dels expedients disciplinaris incoats a un oficial i tres agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents:
 • 0054(E).-Expedient núm. 264/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000264 00 - Aprovat
 • 0055(E).-Expedient núm. 85/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000085 00 - Aprovat
 • 0056(E).-Expedient núm. 216/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000216 00 - Aprovat
 • 0057(E).-Expedient núm. 35/14.
  Expediente .- E 01401 2014 000035 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar la sol·licitud d'alçament de la mesura cautelar de suspensió de funcions formulada per un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2005 003094 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un oficial de la Policia Local responsable d'una infracció lleu.
  Expediente .- E 01401 2014 000059 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents:
 • 0060(E).-Expedient núm. 166/14.
  Expediente .- E 01401 2014 000166 00 - Aprovat
 • 0061(E).-Expedient núm. 167/14.
  Expediente .- E 01401 2014 000167 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa autoritzar Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL, adjudicatària del contracte per a la prestació del servici d'educació ambiental, per a la substitució de l'aval depositat com a garantia definitiva, emés per l'extingida entitat bancària Caixanova, per un nou aval emés per l'entitat bancària IberCaja.
  Expediente .- E 01902 2014 000179 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa donar la conformitat a la proposta de subvenció formulada respecte a l'entitat Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E 01902 2014 000017 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa accedir al manteniment integral, per a un període de tres anys, del centre de majors de Benicalap (Jubioci) i dels centres socials de Nou Moles i de Patraix.
  Expediente .- E 02201 2014 004785 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió del preu aplicable amb caràcter provisional en la segona anualitat de la contracta d'alienació del paper i cartó obtinguts per mitjà d'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E 02801 2014 000435 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a la reparació del col·lector que discorre pel carrer del Rosari, encreuament amb l'avinguda del Mediterrani.
  Expediente .- E 02701 2014 000327 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació:
 • 0067(E).-Resolució núm. 197-X, de 14 de març.
  Expediente .- E 02901 2013 001189 00 - Aprovat
 • 0068(E).-Resolució núm. 384-X, de 12 de maig.
  Expediente .- E 02901 2014 000310 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E 02901 2014 000063 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de l'edifici del Casinet, inclòs en l'àmbit de la Declaració de Bé d'Interés Cultural (BIC) del Cabanyal-el Canyamelar, i entendre suspesa la posterior licitació i execució de les obres de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E 03201 2009 000063 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa adoptar la mesura cautelar de suspensió del procediment expropiatori de dos parcel·les situades als carrers del Rosari i de l'Emparament.
  Expediente .- E 03103 2011 000068 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir l'acord del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francesc Tàrrega.
  Expediente .- E 03103 2010 000064 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions.
  Expediente .- E 03501 2013 000636 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 388-I, d'1 d'abril de 2014, i concedir llicència per a estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 03501 2007 000600 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació 'la Caixa' per a l'exposició Màgia o Ciència?
  Expediente .- E 04001 2014 000237 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis per a l'exercici 2014.
  Expediente .- E H4969 2014 500007 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la participació en el Programa de Creació d'Empreses 2014.
  Expediente .- E 00202 2014 000238 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Fray 7 Imagen Global, SL, corresponent al disseny, confecció i realització del tapís floral commemoratiu de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000457 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el projecte modificat de l'obra 'Construcció infraestructura esportiva complex esportiu Nou Moles'.
  Expediente .- E 01903 2014 000300 00 - Aprovat
 • (E)GABINET D'ALCALDIA.- Proposa donar la conformitat a les propostes de subvenció formulades respecte a les entitats següents:
 • 0080(E).-Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E 00201 2014 000011 00 - Aprovat
 • 0081(E).-Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E 00201 2014 000004 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI