Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-01-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria enero (Exp 1/2013)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1349 al 1358, 895-X al 915-X, 7171-W al 7574-W, 13-V, 911-U al 923-U, 834-T al 863-T, 354-S al 376-S, 317-R al 347-R, 454-Q i 455-Q, 1226-P al 1378-P, 560-O al 628-O, 47-N al 64-N, 1012-L al 1070-L, 76-K al 83-K, 1364-I al 1392-I, 9719-H al 10261-H, 2408-G al 2439-G, 171-E al 181-E, 112-D al 114-D, 968-C al 999-C, 229-B al 235-B, 299-A al 305-A y 5120-Ñ al 5276-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 i el 31 de desembre de 2012. Així mateix, dóna compte de les Resolucions núm. 1-X al 20-X, 1-W al 250-W, 1-U al 11-U, 1-T al 26-T, 1-S al 11-S, 1-Q y 2-Q, 1-P al 11-P, 1-O al 15-O, 1-N al 6-N, 1-L al 23-L, 1-K al 5-K, 1-J al 7-J, 1-I al 56-I, 1-H al 539-H, 1-G al 80-G, 1-E y 2-E, 1-D, 1-C al 32-C, 1-B y 2-B y 1-Ñ al 93-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 i el 15 de gener de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de desembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 16 de novembre de 2012, per la qual s'aprova definitivament la Modificació puntual d'instruments de planejament municipal dotacions públiques de titularitat autonòmica del PGOU i PEPRI Universitat-Sant Francesc, Seu-Xerea i Mercat. (21/01/2013)
  Expediente .- E 03502 2012 000012 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació puntual d'alineacions en l'illa de cases delimitada pels carrers de Castan Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús.
  Expediente .- E 03001 2011 000180 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla de Reforma Interior en els carrers del Riu Escalona, d'Octavi Vicent i de l'Illa de Sardenya, promoguda pel Banc Financer i d'Estalvis. (21/01/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000121 00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (21/01/2013)
  Expediente .- E 04906 2013 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2013. (21/01/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (21/01/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0010.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, sobre acord per a crear una comissió no permanent per a estudiar les responsabilitats polítiques del cas Emarsa.
  Rebutjat
 • 0011.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre deutes de la Generalitat en concepte d'ajudes a vivenda.
  Rebutjat
 • 0012.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grupo EUPV, Sr. Sanchis, sobre l'elaboració d'un pla de pacificació del trànsit i millora de la qualitat de vida urbana.
  Expediente .- E 00606 2013 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0013.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre regulació de l'enllumenat exterior, l'eficiència energètica i la prevenció de la contaminació lumínica en la ciutat de València.
  Rebutjat
 • 0014.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, la Sra. Dolz i el Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre ampliació del parc de Benicalap.
  Rebutjat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, de rebuig al nou ERO en l'empresa FCC, SA, encarregada de la neteja viària de la zona Nord.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, pel nostre comerç mediterrani i de ciutat
  Rebutjat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els grups polítics municipals sobre polítiques de prevenció de la discriminació i la intolerància.
  Expediente .- E 00606 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0018.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre despeses originades en el Fòrum València Summit 2004.
  Contestada
 • 0019.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre responsabilitats polítiques en el cas Nóos.
  Contestada
 • 0020.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre contenidors de roba usada a la via pública.
  Contestada
 • 0021.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre anul·lació d'autorització de subministrament d'aigua atorgada a la Cooperativa Les Llosetes.
  Contestada
 • 0022.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pedanies i Policia Local.
  Contestada
 • 0023.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els Pressupostos 2013 de la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0024.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Conveni Ajuntament-Creu Roja. Programa de Teleassistència.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre recursos teleassistència.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la ciutat digital.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el transport públic el Palmar-València.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre obres del Centre de Majors de Montolivet.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre expedients de responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació de la permuta i expropiació de la Ceramo.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre les obres de la línia T2 de Metrovalència.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de la Cros.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre convenis subscrits amb la Creu Roja.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre execució de projectes finançats amb càrrec al Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis del País Valencià.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la subestació elèctrica en el col·legi públic Ciutat de l'Artista Faller.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre ampliació del Parador Lluís Vives, del Saler.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre constitució de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obres i activitats.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grupo Socialista, sobre terrenys per a la construcció del nou col·legi Fernando de los Ríos.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents de trànsit.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre destrucció de mobiliari urbà.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre crema de vehicles.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'antiga Fàbrica Farinera Llevantina.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Fundació VEO.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes d'ocupació 2012.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre providències de constrenyiment.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre import de denúncies anul·lades.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre Meses de Solidaritat 2013.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres del poliesportiu de Nou Moles.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre cartells de obres finalitzades.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre butlletí digital de biblioteques municipals.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre comissió de seguiment del Pacte Local per la Innovació de València.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre deute del Servef amb l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre escultura al Pla del Real.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el foment del desenvolupament de la innovació empresarial i institucional.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pacte per la Innovació.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Pla de Xoc contra la desocupació per al 2013.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, relativa a informació sobre l'execució del Pla de revisió dels edificis destinats a centres docents en València i pressupost.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre censos d'empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ampliació dels Carrers 30.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre eliminació d'aparcaments en doble fila.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el Consorci Copa Amèrica 2007.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI