Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
21-12-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 21 DICIEMBRE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de novembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 13 de novembre i el 15 de desembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el canvi d'ús de les naus municipals 1, 2, 3 i 4 situades en el Parc Central.
  Expediente .- E-03001-2017-000199-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la Modificació Puntual del PGOU al carrer del Pintor Ricardo Verde, 9 i 11 (Centre Cívic i Cultural).
  Expediente .- E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova definitivament la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions.
  Expediente .- E-03001-2016-000224-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar la intervenció en l'entorn dels arbres monumentals situats en la plaça d'Alfons el Magnànim i el jardí de la Glorieta.
  Expediente .- E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l'Ordenança d'aparcaments.
  Expediente .- E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Vivenda per a la ciutat de València 2017-2021.
  Expediente .- E-03910-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'alcalde a atorgar poders de representació processal.
  Expediente .- E-00501-2017-000356-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost general de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals per a l'any 2018, i la plantilla de personal.
  Expediente .- E-05501-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions i aprovar definitivament la modificación de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre una reclamació i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2017-000011-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02701-2017-000600-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota d'enganxall per altes en el servei per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02701-2017-000590-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02701-2017-000599-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, adoptat en la sessió ordinària celebrada el 8 de novembre del 2017, relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2018-2022.
  Expediente .- E-02701-2017-000528-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per al 2018.
  Expediente .- E-01801-2017-003744-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa l'adhesió a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS).
  Expediente .- E-02401-2017-003132-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del defensor/a de les persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000248-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment la creació del Consell Municipal de Persones Majors i el seu Reglament.
  Expediente .- E-02224-2017-000271-00 - Aprovat
 • 0024.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança del Banc de Terres Agrícoles de València.
  Expediente .- E-70009-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0025.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil Manuel Broseta Pont, de la Universitat de València, per al curs acadèmic 2017/2018.
  Expediente .- E-01101-2017-001375-00 - Aprovat
 • 0026.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa crear el Consell Alimentari Municipal de València i aprovar inicialment el seu Reglament.
  Expediente .- E-02310-2017-000115-00 - Aprovat
 • 0027.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla d'Actuació Municipal enfront de riscos forestals de València.
  Expediente .- E-01501-2017-000501-00 - Aprovat
 • 0028.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el model nou de participació ciutadana de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000937-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular sobre la venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000103-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la retirada del Projecte de llei de l'horta de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000103-00 - Rebutjat
 • 0032.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el xec escolar universal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000103-00 - Rebutjat
 • 0033.-Moció subcrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Fábregas, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i de les Persones Migrants.
  Expediente .- O-C1517-2017-000172-00 - Aprovat
 • 0034.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la falta d'ajudes a les famílies més desafavorides a través del xec escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000272-00 - Rebutjat
 • 0035.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un grup centralitzat operatiu de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000270-00 - Rebutjat
 • 0036.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre museus accessibles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000271-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0037.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el projecte de Llei de l'Horta de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000272-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les partides del capítol 2 d'Educació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la grua municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000259-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Regidoria de Benestar Social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Regidoria d'Innovació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació del Servei d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el mercat ambulant de Nadal en un entorn BIC.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els col·laboradors socials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els actes amb motiu de la commemoració de les Falles com a Patrimoni Immaterial Mundial de la Humanitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la previsió de cara al primer aniversari de la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les atencions a les persones sense sostre en els dies de fred.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sra. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de les estacions que mesuren la qualitat de l'aire.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de neteja en les festes nadalenques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els objectius de la Unió Europea en matèria de medi ambient.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la prevenció i lluita contra el canvi climàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la superfície verda del terme municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les línies estratègiques respecte de la contaminació acústica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les línies estratègiques respecte de la contaminació atmosfèrica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la reducció de plagues en l'arbrat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació per la venda de paper i cartó recollit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'un calendari de butxaca per a promocionar i difondre les festes de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat de llicència per a la instal·lació de carpes en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic Cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les zones d'afecció arqueològica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de la Gala de la Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de les carpes en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els mercats ambulants en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de la Regidoria de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'igualtat que han de desenvolupar-se en els organismes autònoms i empreses municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal el Solc.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal la Senyera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Algirós.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal General Urrutia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Gent Menuda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal na Rovella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratüitat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Sant Pau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les actuacions del Pla Edificant a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Pardalets.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el reconeiximent a Escola Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Minipoli.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Mercat de Nadal en l'entorn de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000259-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració de la vora marítima del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ERO de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte 'Aliades en la nit' de rates penades.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el futur de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els horaris comercials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els resultats de la campanya de conscienciació sobre la neteja.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els barracons del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la quantitat arreplegada d'excrements de gossos en l'últim mes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del Col·legi Sant Àngel de la Guarda nou.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reparació de motes a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la revisió del Pla d'Usos de l'Albufera ( PRUG).
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi IES núm. 41 Peset Aleixandre (Patraix).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'asfaltat d'un viari a la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plataformes al barri de Montolivet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres del Col·legi 103.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les infraestructures locals destinades a elaborar aliments anomenades "Obradors compartits".
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el baix nivell de l'aigua a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Pràctiques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de bosses per als excrements de gossos al barri de Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de paper i cartró durant les festes de Nadal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'agranat de fulles als carrers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els expedients sancionadors a les empresas contractistes de neteja.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els embossos produïts per les tovalletes higièniques en la xàrcia de sanejament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'informe de mesures de protecció contra la contaminació lumínica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi de seguiment de la fauna a la CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de l'elaboració d'un estudi botànic i mapa a la Devesa-El Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els assentaments de persones sense sostre al barri de Montolivet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de sancions imposades per venda il·legal en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la quantitat d'articles decomissats procedents de venda il·legal en via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de material confiscat procedent de la venda il·legal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les confiscacions realitzades per venda il·legal per districtes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el destí dels articles confiscats per la venda il·legal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de reincidències dels venedors il·legals en via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a aplicar contra la venda il·legal en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'agents que es dediquen a la lluita contra la venda il·legal en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les plaques inaugurals encomanades per Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'eliminació de places d'aparcament en la Marina de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la petició de noves connexions ciclistes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, de Grup Ciutadans, sobre els immobles municipals buits o sense utilitzar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres d'ampliació de voreres als carrers d'Amparo Iturbi i de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres al carrer del Pare Viñas fins a la Ronda Nord.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'EMT i l'informe de la Sindicatura de Comptes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013 pel qual s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nové atropellament en l'avinguda de l'Oest en dos anys.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions esteses per beure en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'aparcament dissuasori a l'avinguda de Pius XII i els carrers del Metge Vicent Ferrer i de Godelleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió amb 14 associacions sobre el pla d'accés al centre de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els incompliments de l'Ordenança contra incendis al barri de la Gran Via.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la uniformitat de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta susbcrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici del Passeig Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos de trànsit en vespres de Nadal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el taller participatiu per a la nova Ordenança de circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobr el control de la venda il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els talls del trànsit a la plaça de l'Ajuntament de gener a abril de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les dependències de la Policia Local al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les millores de senyalització viària a la Font d'en Corts.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la 8a Unitat de Districte.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres amb començament previst en el primer trimestre de 2018 i la finalització de les obres començades en 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el cos de ciclistes de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Alemany.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències d'activitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics sense control, l'augment dels preus dels lloguers i les seues consequències al barri de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la proliferació de grans tendes front al comerç tradicional.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades a causa del botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els compromisos adquirits per l'Ajuntament de València amb Borbotó.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés del PEP al Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la insalubritat en la desembocadura del llit vell del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat del túnel del carrer de la Serradora.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels coberts del port.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de locals municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla d'Acció Territorial de l'Horta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la moció aprovada en juliol de 2015 per a la reducció de càrregues tributàries a comerços del Cabanyal i el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en matèria d'accessibilitat en els edificis de propietat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del solar situat en Gaspar Aguilar, 54.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els convenis entre les universitats i l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la distribució dels locals propietat de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de les propostes d'inversió.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de locals que queden lliures.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'obertura de queixa pel Síndic de Greuges pel que fa al Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre necessitats pendents en el Centre Municipal d'Activitats per a persones Majors dels Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre sobre els criteris per a l'adjudicació de locals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en la plaça d'Ávila.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre locals que abona l'Ajuntament per a associacions, organitzacions, etc.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Rafael Comenge.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els locals adjudicats durant els anys 2015, 2016 i 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada en el carrer de Luz Casanova.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les places vacants de la plantilla orgànica amb dotació ecònomica i previstes per a ocupar en el 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els proveïdors amb més de tres contractes menors adjudicats al llarg del segon i tercer trimestre del 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del capítol II i capítol IV de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses per subministrament de combustible del tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les reclamacions de millora de neteja de col·legis per al curs 2017/2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto del servici alié de prevenció de riscos laborals del tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la replantació de palmeres en el bulevard Nord.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia del tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit durant els anys 2015, 2016 i 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de les zones enjardinades en la contornada del nou estadi del València, CF.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0185.- Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment dels tarongers en l'av. de les Corts Valencianes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit que es troben vigents enguany.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de tanques en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la duració i organització de la campanya de prevenció d'accidents de trànsit Cinc sentits.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les sancions a empreses contractistes de jardineria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els sòls de seguretat en els parcs infantils.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos per a desocupats de llarga durada en l'Escola de Jardineria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les campanyes d'accidents de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la gestió dels arbres monumentals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'Estudi General de Mitjans (EGM).
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors difunts en l'OAM.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sanciones imposades per incompliment de l'Ordenança de Domini Públic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús de vehicles oficials per part del Sr. Fuset.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'assistència als museus depenents de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'accés nord al port de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conclusions de la campanya de prevenció d'accidents Cinc Sentits.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'immobles per a dotacions publiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició de l'immoble situat en la plaça de Tavernes de la Valldigna, 4.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la contractació externa dels servicis d'emissió de l'informe previ de validació de projectes i documentació tècnica que hagen de servir de base per a la sol·licitud de llicències urbanístiques o declaracions responsables.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el derrocament de les passarel·les de l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació del projecte de Centre de Dia per a Jóvens en el carrer d'Escalante i la plaça del Dr. Llorenç de la Flor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del Parc Central, 1a fase.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEC Cabanyal-Canyamelar (aparcaments en altura).
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions que s'han dut a terme durant la campanya de prevenció d'accidents Cinc Sentits.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEC Cabanyal-Canyamelar (noves vivendes).
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les pintades en el patrimoni històric valencià.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de la muralla islàmica en la UE-7.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els projectes d'interés especial municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les concessions administratives en Jardineria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recomanació del Síndic de Greuges per a la rehabilitació del xalet de Demetrio Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el lloc de treball cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació dels apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els convenis de col·laboració de les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la coordinació dels processos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adhesió de València a codis de bon govern varis.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre decidimVLC, fase de viabilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els estacionaments en la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents mortals de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cost econòmic del processos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ús del carril bici per grups determinats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió en els barris durant la primera consulta ciutadana (2016).
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió en els barris durant la segona edició dels pressupostos participatius (2017).
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la proposta de creació d'un càmping en el Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Cid / Plaça d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats en el Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'obligació d'ús del carril bici per als ciclistes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la promoció del Sant Calze com a atractiu turístic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparació de la reixa del Jardí de Vivers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un informe del Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de personal prevista per al Centre d'Adopció d'Animals.
  Expediente .- O-00606-2017-000010-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'exercici del dret d'informació dels regidors i les regidores i les recomanacions formulades pel Defensor del Poble.
  Expediente .- O-00606-2017-000010-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0240.-Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
  Quedar assabentat
 • 0241.-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del cartellista Rafael Contreras Juesas, recentment mort.
  Quedar assabentat
 • 0242.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-21.
  Contestada
 • 0243.-Prec formulat in voce pel Sr. Galiana, del Grup Compromís, sobre les intervencions ciutadanes.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0244.-Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Funcional.
  Aprovat
 • 0245.-Declaració Institucional de suport a les dones afectades pel càncer de mama i les entidades que les recolzen.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI