Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-03-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 6/2013)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 4 al 7, 67-X al 131-X, 631-W al 1280-W, 1-V al 3-V, 64-U al 156-U, 85-T al 136-T, 26-S al 80-S, 5-R al 32-R, 6-Q al 19-Q, 38-P al 216-P, 110-O al 153-O, 24-N al 52-N, 4-M al 7-M, 87-L al 179-L, 11-K al 17-K, 30-J al 61-J, 102-I al 239-I, 1079-H al 1770-H, 152-G al 345-G, 1-F i 2-F, 16-E al 35-E, 10-D al 24-D, 74-C al 165-C, 8-B al 31-B, 10-A al 23-A y 249-Ñ al 726-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 i el 28 de febrer de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 7, de 28 de febrer de 2013, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2012.
  Expediente .- E 04301 2013 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'1, 8, 15 i 22 de febrer de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el document de Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior Universitat-Sant Francesc per a la reordenació urbanística de la Plaça de Bous de València i el Document d'Integració Paisatgística que inclou. (20/03/2013)
  Expediente .- E 03502 2011 000111 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el canvi d'ús dotacional públic d'educatiu cultural escolar a xarxa viària en l'illa de cases delimitada pels carrers de Fontanars dels Alforins, Mare de Déu de la Cabeça, Vicente Clavel i la Vall d'Uixò. (20/03/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la correcció de l'error material en el Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU en el carrer de la Mascota, 5. (20/03/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència dictada per la Sala de València desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 2/1685/05, interposat contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda per la qual s'aprova definitivament l'Homologació i Pla de Reforma Interior de l'Entorn de la Piscina Olímpica de València, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem. (21/03/2013)
  Expediente .- E 00501 2006 000208 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i una vegada ferma complisca la Sentència, dictada per la Sala de València estimatòria parcial del recurs 1/196/09 interposat per Manet de Inversiones, SA contra acord plenari pel qual es va a aprovar el TR del PRI de l'àmbit A41, Actuació Parc Central, en el sentit d'establir l'excés d'aprofitament de la UAA A41B García Lorca/Alqueria de la Comtessa, que ha de ser objecte d'adquisició. (21/03/2013)
  Expediente .- E 00501 2009 000359 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i, una vegada siga ferma, complisca la Sentència dictada per la Sala de València estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 1/209/09, interposat per Compañía Valenciana de Fincas Rústicas, SL contra acord plenari que va a aprovar el TR del PRI de l'àmbit A41 Actuació Parc Central, en el sentit d'establir l'excés d'aprofitament de la UAA A41B García Lorca/Alqueria de la Comtessa, que ha de ser objecte d'adquisició. (21/03/2013)
  Expediente .- E 00501 2009 000464 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de la Intervenció General Municipal que avalua el compliment del objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto de l'Ajuntament de València i el seu sector d'Administració pública, dels Pressupostos liquidats i Comptes Anuals Consolidats de l'exercici 2012 de l'Ajuntament, dels seus organismes, ens i empreses dependents. (21/03/2013)
  Expediente .- E 05201 2013 000006 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a. relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2013. (21/03/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a. Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2013. (21/03/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0014.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ, I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar el nomenament de consellers i conselleres integrants del Consell Social de la Ciutat en virtut de les propostes efectuades. (21/03/2013)
  Expediente .- E 02301 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0015.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució d'un representant en el Consell Escolar Municipal de València (21/023/2013)
  Expediente .- E 02101 2013 000436 00 - Aprovat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compensació de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (antiga plusvàlua).
  Rebutjat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre abonament de la paga extra de Nadal de 2012.
  Expediente .- E 00606 2013 000007 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre acord per a crear una comissió no permanent per a estudiar les responsabilitats polítiques del cas Nóos.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre regressió de les platges del Sud de València.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, en representació dels grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre supressió d'obligació de l'ús del casc per a ciclistes en el nou Reglament General de Circulació.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzato, del Grup Socialista, sobre dret a les prestacions farmacèutiques de les persones discapacitades.
  Rebutjat
 • 0023.-INTERPEL·LACIONS Interpel·lació formulada pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, al Sr. vicealcalde sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
  Contestada
 • 0024.-INTERPEL·LACIONS Interpel·lació formulada pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, a la Sra. alcaldessa sobre els gastos pagats per l'empresa Emarsa.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre les dates de col·locació de les tanques de les mascletaes a la plaça de l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre suggeriments per part de l'Ajuntament a les contractes de jardineria.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre queixes del veïnat per poda nocturna.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació i cost del Banc del Temps.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Quatre Carreres.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre escola infantil a la plaça del Periodista Ros Belda.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre escola infantil en Massarrojos.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre cens i control de l'avifauna a la ciutat de València.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre sanció per tancaments il·legals en la Penyeta (el Perellonet).
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre llicències en el PEPRI del Cabanyal i el conveni vigent per a la rehabilitació de vivendes.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre incendi d'un autobús de l'EMT.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre priorització semafòrica dels autobusos de l'EMT.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre arreplegada d'estris i mobles.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre propietats municipals als barris de Torrefiel i els Orriols.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'horta de Sant Miquel dels Reis.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre l'ICIO de l'obra del Palau de les Arts.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per a l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Carta de Serveis de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre col·lecció d'armes dipositades en Vara de Quart.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Programa d'Aprenentatge Permanent Europajove.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Projecte Baròmetre Cultural Local.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre renovació de diversos dominis a favor de l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les Smart Cities.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre telèfon d'informació de museus i monuments.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre aparcament lucratiu en edifici religiós vora l'Hospital Arnau de Vilanova.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris de la Policia Local.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris realitzats per Cos de Bombers.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el trasllat de serveis financers.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre aprovació del coeficient de revisió de preus de l'any 2011 del servei de manteniment de parcs i jardins.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els aparcaments municipals.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls de trànsit en Falles.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre inseguretat al barri de la Fontsanta.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre tallers fallers en la Ciutat de l'Artista Faller.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre fullets del Museu d'Història de València.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla d'actuació preferent i coordinat per a afavorir l'ocupació 2013-2014
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre permisos d'ocupació de parades als carrers i voreres durant les Falles.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre places vacants al Cos de la Policia Local.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre places vacants al Cos de Bombers.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre canvi de comptadors d'electricitat.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre retirada de bol·lards en algunes voreres de la ciutat.
  Contestada
 • 0068.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada 'in voce' pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre els pescadors del port de València.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0069.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada 'in voce' pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fira de la Família i l'Oci.
  Contestada
 • 0070.-PRECS I PREGUNTES.- Ruego formulat 'in voce' per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les parades de venda en Falles.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI