13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
13-03-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de febrer de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 472/14, interposat contra imposició de sanció en matèria de llicència ambiental.
  Expediente .- E-00501-2015-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PO núm. 101/14, sobre una autorització per a zona de focs amb ocasió de les festes falleres 2014.
  Expediente .- E-00501-2014-000100-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa als subfactors específics N i F de gener de 2015 i de juliol a desembre de 2014.
  Expediente .- E-01002-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de cinc llocs de treball de Direcció de Centres Docents Públics.
  Expediente .- E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria d'un lloc de treball de Direcció de Secció adjunta a Direcció de Servici (TD) amb categoria d'enginyer/a de camins.
  Expediente .- E-01101-2015-000150-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de dos llocs de treball de Direcció Secció adjunta Direcció de Servici (TD) amb categoria d'arquitecte/a.
  Expediente .- E-01101-2015-000152-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de tres llocs de treball de Direcció de Secció (TD) amb categoria de psicòleg/psicòloga.
  Expediente .- E-01101-2015-000264-00 - Aprovat
 • 0009.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat de València, dividit en dos lots.
  Expediente .- E-04101-2013-000135-00 - Aprovat
 • 0010.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar i requerir la prestació del servici de manteniment i evolució de l'aplicatiu ‘SIGT València’.
  Expediente .- E-04101-2014-000160-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la gestió del servici públic per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2013-000102-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la rectificació d'errors en el plec de clàusules administratives que regixen la concessió del servici públic de dos escoletes.
  Expediente .- E-04101-2014-000065-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar el subministrament de gas natural per a l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2014-000079-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
  Expediente .- E-00801-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la rectificació d'un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener del 2015.
  Expediente .- E-01201-2011-000142-00 - Aprovat
 • 0016.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 3015.
  Expediente .- E-01305-2013-000212-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 471/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000241-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 124-W, de 13 de gener de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005654-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5203-W, de 22 de desembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-005041-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa prorrogar el contracte d'alienació de ferralla dels vehicles retirats de la via pública i depositats en els magatzems municipals.
  Expediente .- E-01402-2010-000052-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la composició del jurat per a la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, 15a edició.
  Expediente .- E-01903-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000387-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Iluminaciones Ximénez, SA.
  Expediente .- E-01904-2015-000440-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a diversos museus municipals en el marc de la convocatòria d'ajudes per a museus, col·leccions museogràfiques i béns mobles.
  Expediente .- E-02001-2014-000197-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar unes factures presentades per Prosegur España, SL.
  Expediente .- E-02001-2015-000132-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de la XX Campanya ‘Per una ciutat en convivència’.
  Expediente .- E-02101-2015-000140-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a favor de Transvía Tours, SL, de la factura de desembre de 2014 del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors.
  Expediente .- E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a favor de Servicios de Teleasistencia, SA, de la factura de desembre de 2014 del contracte de prestació del servici de teleassistència de l’Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2012-008513-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar reformulacions de projectes d'acció social, convocatòria 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar reformulacions de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, convocatòria 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-02201-2014-007990-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Instal·lació de vàlvules reguladores xarxa arterial IV’.
  Expediente .- E-02701-2014-000080-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Renovació canonades arterials ronda Trànsits. Canonada interconnexió DN 400 a l'avinguda de Pérez Galdós-carrer de Sant Josep de Calassanç’.
  Expediente .- E-02701-2014-000101-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Canonada arterial d'aigua potable DN 450 per camí de Montcada d'interconnexió entre arterials Ronda Nord i Peset Aleixandre’.
  Expediente .- E-02701-2014-000220-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la programació anual per al 2015 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2014-000479-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del Mercat Central per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02901-2014-001635-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura emesa en concepte d'assistència tècnica per a la formació ‘La meua primera experiència laboral’.
  Expediente .- E-02902-2014-000424-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal).
  Expediente .- E-03301-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres d'adequació de la urbanització als carrers del Gorgos i de Vinaròs.
  Expediente .- E-03301-2015-000043-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres de repavimentació de la calçada del carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació núm. 1, relativa als treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de la urbanització als carrers de la Florista, de Salvador Cerveró, del Gorgos i de Vinaròs.
  Expediente .- E-03301-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 469-O, de 24 de setembre de 2014, sobre denegació d'instal·lació de quiosc de premsa a la via pública.
  Expediente .- E-03701-2004-000668-00 - Aprovat
 • 0043.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a quatre insercions de publicitat en la revista ‘La Gran Via de la Gran Via'.
  Expediente .- E-04103-2014-000034-00 - Aprovat
 • 0044.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Graco 360, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000057-00 - Aprovat
 • 0045.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2015-000022-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI FINANCER.- Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-05201-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0046.-PRECS I PREGUNTES
 • 0047(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-00910-2015-000053-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2010-000192-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura complementària a la presentada al novembre de 2014 corresponent als servicis de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-01401-2015-000424-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent als servicis de retirada de vehicles de la via pública de desembre de 2014.
  Expediente .- E-01401-2015-000426-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació de l'ingrés finalista corresponent al PAI ‘Quatre Carreres'.
  Expediente .- E-03301-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació per a la conservació i millora de camins rurals a València i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-03401-2014-000448-00 - Aprovat
 • 0054(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Encuentro Urbano, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000018-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la liquidació provisional del contracte per a la gestió i explotació del Teatre el Musical.
  Expediente .- E-01905-2014-000138-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la liquidació de la productivitat trimestral de març 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-000219-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0059(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de març de 2015.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI