Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
28-09-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de setembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla de reforma interior als carrers del Riu Escalona, d'Octavio Vicent i de l'Illa de Sardenya, promogut pel Banc Financer i d'Estalvis. (24-9-2012).
  Expediente .- E 03001 2012 000121 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Carrer d'Àngel Tomàs García (Salesià).
  Expediente .- E 01905 2010 000153 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Plaça de Juan Artal Ortells (Alcalde de la Coronació). (24-9-2012).
  Expediente .- E 01905 2010 000170 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 797/10, interposat contra la resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2008.
  Expediente .- E 00501 2011 000046 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 410/11, interposat contra les resolucions del Jurat Tributari que desestimen reclamacions contra sancions tributàries relatives a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E 00501 2011 000604 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 802/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000019 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 330/10, sobre interessos moratoris derivats d'expropiació forçosa.
  Expediente .- E 00501 2010 000503 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 33/11, interposat contra la resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E 00501 2011 000131 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 783/11, interposat contra la resolució que va ordenar la restauració de la realitat alterada al seu estat inicial i la demolició d'obres en un pati d'illa de cases del carrer de Russafa.
  Expediente .- E 00501 2011 000544 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs núm. 76/12, sobre abonament d'interessos moratoris per expropiació forçosa.
  Expediente .- E 00501 2012 000131 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les peticions de modificació de complement específic, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 1007/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001007 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les peticions de modificació de complement específic, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 1018/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001018 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la reorganització del Servici de Contaminació Acústica.
  Expediente .- E 01101 2012 001172 00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de l'execució de les obres de 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000049 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa autoritzar la cessió del contracte de construcció del tanatori municipal i gestió del servici públic del que és titular Fomento de Construcciones y Contratas, SA, a favor de Grupo Funespaña, SA.
  Expediente .- E 04101 2012 000066 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar els servicis per a la formació dels ciutadans en l'ús de les noves tecnologies en el marc del projecte 'València Ya'.
  Expediente .- E 04101 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
  Expediente .- E 05302 2012 000379 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa convocar concurs, amb intervenció de jurat, per a la selecció del projecte que ha de regir la licitació de la concessió administrativa per a la utilització privativa de domini públic municipal amb destinació a la construcció i implantació d'un centre universitari i sanitari.
  Expediente .- E 05307 2010 000080 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar el gasto de l'obra d'adaptació en edifici municipal.
  Expediente .- E 01201 2009 000142 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 16627.
  Expediente .- E 01305 2010 000057 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 34446.
  Expediente .- E 01305 2010 000134 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 388/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2008 000227 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3855-W, de 27 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 002848 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2587-W, de 9 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 001553 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2804-W, de 18 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002687 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2805-W, de 18 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002688 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3120-W, de 29 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002832 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3375-W, de 5 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 001777 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3451-W, de 8 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 002986 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3858-W, de 27 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 002999 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 299, de 2 d'agost.
  Expediente .- E 01306 2012 002958 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 002630 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 002789 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats per a jóvens i xiquets durant l'últim trimestre de 2012, així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2012 000154 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir als clubs esportius d'alt nivell una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2011-2012.
  Expediente .- E 01903 2012 000328 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el gasto per al mantenidor, preseleccionador i jurat dels premis literaris 'Ciutat de València', XXX edició.
  Expediente .- E 01905 2012 000137 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la disposició d'un major gasto derivat de l'aplicació del nou tipus impositiu general en el pressupost del contracte de concessió d'obra pública i explotació del Centre Cultural la Rambleta.
  Expediente .- E 01905 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar l'acta del jurat qualificador de la beca 'Casa Velázquez' per al curs acadèmic 2012-2013.
  Expediente .- E 02001 2012 000123 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió i/o denegació de les ajudes de menjador de servicis socials i la resta de punts continguts a la proposta.
  Expediente .- E 02201 2012 003965 00 - Aprovat amb esmenes
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de l'Associació Sercoval, adjudicatària del contracte de la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI), corresponents a les factures de juny i juliol de 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 006884 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E 02201 2012 006902 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per a la gestió de les prestacions per acolliment familiar.
  Expediente .- E 02201 2011 009945 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria per a l'any 2012 d'ajudes a ONG per a la realització de projectes de 'Lluita contra la pobresa i exclusió social' a la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2012 006268 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual i l'increment de l'IVA derivat del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E 02201 2011 006389 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Valenciana de la Caritat per al desenvolupament del menjador social 'Santa Cruz de Tenerife'.
  Expediente .- E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis prestats amb motiu de la celebració del Festival de Catxirulos.
  Expediente .- E 02306 2012 000836 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar les noves tarifes arredonides del Tanatori-crematori 'Ciutat de València'.
  Expediente .- E 02802 2012 000383 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa autoritzar la posada en funcionament de l'activitat del forn crematori annex al Tanatori municipal.
  Expediente .- E 02801 2003 002417 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa modificar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en matèria de suport a Pimes comercials que exercixen la seua activitat a l'àmbit de Ciutat Vella, del Marítim, barris de Benimaclet, d'Orriols, de Campanar, avinguda del Port, barri de Patraix i mercats municipals.
  Expediente .- E 02901 2011 001425 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Sanchis Clima, SL.
  Expediente .- E 02902 2011 000600 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Atenzo.
  Expediente .- E 02902 2011 000608 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la renúncia a percebre una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000153 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de renovació d'enllumenat públic inclòs en el Pla de Nuclis 2012, referit a la pedania de la Torre.
  Expediente .- E 03303 2012 000163 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa autoritzar les propostes de gasto per al contracte de manteniment de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 04101 2012 000063 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 388-I, de 23 de març de 2012, relativa a la denegació de la llicència sol·licitada per a la legalització de l'estació base de telefonia mòbil situada en un edifici de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 03501 2005 001125 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa declarar la no admissió del recurs d'alçada interposat contra un informe de telecomunicacions referent a l'estació base de telefonia mòbil situada en un edifici del carrer del Rei Saud.
  Expediente .- E 03501 2010 000182 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2012 000723 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Edimark, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
  Expediente .- E H4980 2012 500998 00 - Aprovat
 • 0060(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Lesionats Medul·lars i Grans Minusvàlids Físics de la Comunitat Valenciana (Aspaym).
  Expediente .- E 00201 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar l'execució de l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 001001 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització horària dels llocs de treball referències núms. 5853, 8439, 376, 415, 3386, 3633, 8187 i 8190.
  Expediente .- E 01101 2012 001240 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 40.
  Expediente .- E 01101 2012 001539 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al lloc de treball referència núm. 1753.
  Expediente .- E 01101 2012 001504 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar extingit el procediment amb arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una funcionària.
  Expediente .- E 01101 2010 000621 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un oficial i a un agent de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 29/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000029 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un oficial i a un agent de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 41/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el preu públic del curs de monitor de temps lliure infantil i juvenil a realitzar en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2012 000155 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases del concurs públic del cartell anunciador del 'XXI Fòrum Universitari Joan Lluís Vives' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2012 000183 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració de la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2012 000563 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible en part la retenció de crèdit destinat als gastos de la festivitat del Corpus Christi 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000402 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Reial Acadèmia de Medicina.
  Expediente .- E 01905 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
  Expediente .- E 01905 2012 000032 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E 01905 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de subvencions de l'exercici de 2011.
  Expediente .- E 01905 2012 000135 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Marítim de València.
  Expediente .- E 01905 2012 000140 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i les biblioteques municipals.
  Expediente .- E 01905 2012 000139 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa excloure del procés selectiu de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central les persones que no s'ajusten a les bases.
  Expediente .- E 01905 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa cedir a precari a l'Associació de Pares i Familiars per a la Lluita contra la Drogodependència Avant-Acció Social l'ús d'un local municipal situat al carrer de les Arts Gràfiques.
  Expediente .- E 02201 2012 007153 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la disponibilitat parcial de la reserva de crèdit del contracte de prestació del servici de seguiment i control de l'avifauna urbana i prevenció de la grip aviària al terme municipal de València i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 02401 2011 001726 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució. núm. 42-R, de 27 d'octubre de 2011.
  Expediente .- E 02701 2011 000432 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa donar la conformitat al programa Qwasar amb la finalitat de sol·licitar finançament a càrrec del programa Life+2013, projecte 'Planta de proves a escala industrial de tractament amb membranes'.
  Expediente .- E 02701 2012 000480 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa no prorrogar el contracte de prestació del servici d'alienació del paper i cartó obtinguts per mitjà d'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E 02801 2012 000767 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa declarar prescrita l'obligació de l'Associació de Venedors del Mercat Central d'aportar una quantitat per a la realització de les obres de reforma de pescateria.
  Expediente .- E 02901 2011 000943 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al Nord del carrer de Ramón Porta Carrasco i a l'Est del carrer de Ricardo Micó (partida de Tendetes).
  Expediente .- E 03103 2005 000161 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Buen Retiro.
  Expediente .- E 03103 2009 000075 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a les certificacions d'actualització de preus de l'any 2011 de diversos projectes.
  Expediente .- E 03401 2012 000230 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa donar conformitat a l'aplicació transitòria dels paràmetres tècnics per a la instal·lació dels equips que conformen la tecnologia LTE (xarxa de dades en mobilitat de quarta generació) i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 03501 2012 000355 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del passeig de Neptú-Marítim'.
  Expediente .- E 04001 2012 000218 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora d'espais mediambientals al jardí de Santiago Suárez 'Santi'.
  Expediente .- E 04001 2012 000220 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del carrer d'Oset-Beat Juan Grande'.
  Expediente .- E 04001 2012 000222 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora d'espais mediambientals al jardí de l'avinguda Constitució amb el carrer de l'Alcúdia dels Crespins'.
  Expediente .- E 04001 2012 000254 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'espais mediambientals jocs infantils DM 4 Campanar'.
  Expediente .- E 04001 2012 000256 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures, conservació, protecció i millora d'espais mediambientals jocs infantils DM 7 i DM 12'.
  Expediente .- E 04001 2012 000257 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres que s'indiquen a continuación, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'espais mediambientals jocs infantils DM 1, 2 i 9'.
  Expediente .- E 04001 2012 000258 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures per adquisició de material per al programa d'ajuda al bany del discapacitat.
  Expediente .- E 02410 2012 000056 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa estimar les al·legacions i aprovar la justificació parcial d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0098(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, en concepte d'increment de l'aportació municipal.
  Expediente .- E 02902 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0099(E).-MOCIÓ de l'Alcaldia-Presidència.- Proposa reconéixer el treball dels agents de la Policia Local que han realitzat labors d'escorta als membres de la corporació.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI