19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-01-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de desembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs d'apel·lació i confirma la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 699/12, interposat contra acord del Jurat Tributari que no va admetre una reclamació contra liquidació de taxa urbanística.
  Expediente .- E-00501-2012-000539-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 479/11, interposat contra la concessió d'autorització per a senyalitzar amb prohibició d'estacionament l'accés a l'aparcament públic situat al carrer de Santa Maria Micaela, subjecta al pagament de la taxa.
  Expediente .- E-00501-2011-000520-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 160/14, interposat contra la imposició de sanció per infracció greu tipificada en la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-00501-2014-000187-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 174/14, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2014-000225-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 377/14, interposat contra la imposició de sanció per infracció de la Llei 2/2006, a l'exercir l'activitat de pàrquing públic sense la preceptiva llicència ambiental.
  Expediente .- E-00501-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que té per desistits els recurrents i declara acabat el Recurs PA núm. 106/14, interposat contra la no admissió de la sol·licitud d'abonament de part proporcional de la paga extraordinària de Nadal de 2012.
  Expediente .- E-00501-2014-000173-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 471/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000556-00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 296/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000286-00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 394/13, interposat contra la desestimació de la sol·licitud d'inclusió d'un establiment dins de l'àmbit d'una zona de gran afluència turística.
  Expediente .- E-00501-2013-000349-00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 151/14, interposat contra la imposició de sanció per infracció lleu tipificada en la Llei 1/2011, que va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-00501-2014-000216-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 231-P, de 5 de març de 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-000369-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E-01101-2014-001542-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar els components de la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de Coordinació Servicis Centrals Tècnics (TD).
  Expediente .- E-01101-2014-001312-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Festes i Cultura Popular.
  Expediente .- E-01101-2014-001518-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Projectes Urbans.
  Expediente .- E-01101-2014-001519-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació.
  Expediente .- E-01101-2014-001516-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 7333.
  Expediente .- E-01101-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 5812.
  Expediente .- E-01101-2015-000021-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre de 2013.
  Expediente .- E-05303-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la baixa en l'Inventari d'efectes no utilitzables.
  Expediente .- E-01201-2014-000238-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 30579.
  Expediente .- E-01305-2013-000118-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 32953.
  Expediente .- E-01305-2013-000126-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01904-2014-000563-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01904-2014-000563-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Delegació Especial de Creu Roja Espanyola a València per a la cobertura sanitària dels actes organitzats per la Delegació de Festes i Cultura Popular i per l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-01904-2014-000722-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el suport a la iniciativa d'emissió d'un segell commemoratiu del 150 aniversari del naixement de Vicente Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-02001-2014-000294-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l’acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2014.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent a la pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Sanitat en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-02501-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa la minoració del compromís d'ingrés i el reconeixement de drets en el Pressupost d'ingressos-Subvenció programa formació per a l'ocupació-Especialitat formativa: Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
  Expediente .- E-02902-2014-000469-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP i Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03501-2014-001216-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI FINANCER.- Proposa l'adjudicació de les operacions de crèdit a curt termini, primer semestre 2015.
  Expediente .- E-05201-2014-000043-00 - Aprovat
 • 0035.-MOCIÓ del regidor delegat de Devesa-Albufera i Pedanies.- Proposa aprovar la continuïtat del servici de protecció del medi natural en la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E-03602-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0035.-PRECS I PREGUNTES
 • 0036(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 218/14, interposat contra la imposició de dos sancions disciplinàries per la comissió de sengles faltes tipificades en la LO 4/2010.
  Expediente .- E-00501-2014-000259-00 - Quedar assabentat
 • 0037(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa encarregar als Servicis Centrals Tècnics el manteniment de l'edifici multiusos situat als carrers d'Alfauir i d'Emili Baró.
  Expediente .- E-01401-2015-000303-00 - Aprovat
 • 0039(E).-MOCIÓ impulsora del vicealcalde, regidor delegat de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació.- Proposa autoritzar l'Assessoria Jurídica Municipal per a iniciar les accions jurídiques oportunes contra els Criteris d'Honoraris Professionals d'Advocats aprovats per l’ICAV.
  Expediente .- E-00501-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0040(E).-MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde, regidor delegat de Turisme.- Proposa la tramitació urgent de l'expedient de contractació del muntatge/desmuntatge de l'exposició sobre el Sant Calze a realitzar en el museu de l'Almodí.
  Expediente .- E-01909-2015-000004-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI