21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-10-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE OCTUBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de setembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Junta Major de la Setmana Santa Marinera corresponent a la subvenció concedida en l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00201-2014-000004-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 197/15, interposat contra desestimació de reclamació per la qual sol·licitava l'anul·lació de la compensació efectuada en matèria de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2015-000096-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 249/14, sobre desestimació d'una sol·licitud de gaudi de dies addicionals de vacacions i lliure disposició per antiguitat.
  Expediente .- E-00501-2014-000251-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del recurs tramitat pel Procediment de Drets Fonamentals núm. 183/14, interposat contra la vulneració de drets per la transmissió de sorolls ocasionats per una activitat de túnel d'autollavat.
  Expediente .- E-00501-2014-000183-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 144/15, interposat contra orde de cessament d'activitat d'allotjament turístic.
  Expediente .- E-00501-2015-000097-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa la liquidació definitiva del Fons de Compensació 2013.
  Expediente .- E-04302-2015-000029-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) d'agost 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000324-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'esta corporació.
  Expediente .- E-01002-2015-000339-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte corresponent al pla d'ocupació 'Emcorp I 2015 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01101-2015-000916-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte corresponent al pla d'ocupació 'Emcorp II 2015 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01101-2015-000917-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte corresponent al pla d'ocupació 'Emcorp III 2015 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01101-2015-000918-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 5024, en l'Àrea de Desenvolupament Humà.
  Expediente .- E-01101-2015-000963-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 6307, en l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
  Expediente .- E-01101-2015-001057-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar la disponibilitat de crèdit per incapacitat temporal dels mesos de maig i juny de 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-001101-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar la disponibilitat de crèdit per diversos motius dels mesos de juny a desembre de 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-001108-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a mestre/a d'educació infantil en el lloc de treball referència núm. 1359.
  Expediente .- E-01101-2015-001118-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a mestre/a d'educació infantil en el lloc de treball referència núm. 1414.
  Expediente .- E-01101-2015-001119-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a mestre/a d'educació infantil en el lloc de treball referència núm. 1499.
  Expediente .- E-01101-2015-001120-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a mestre/a d'educació infantil en el lloc de treball referència núm. 5929.
  Expediente .- E-01101-2015-001121-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a mestre/a de llengua estrangera (anglés) en el lloc de treball referència núm. 1402.
  Expediente .- E-01101-2015-001114-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a mestre/a de llengua estrangera (anglés) en el lloc de treball referència núm. 1403.
  Expediente .- E-01101-2015-001124-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04101-2014-000025-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte d'arrendament de l'immoble municipal situat al carrer de l'Arquitecte Mora, núm. 2, passeig de l'Albereda, núm. 21 acc.
  Expediente .- E-04101-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar l'acord marc per al subministrament de material fungible d'informàtica i d'equips d'oficina.
  Expediente .- E-04101-2015-000056-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 857/15, per la qual s'acorda acceptar el desistiment del recurs especial en matèria de contractació interposat en el procediment per a contractar el servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores del trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el depòsit d'aigua potable de Montemayor.
  Expediente .- E-05303-2005-000241-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.A5.09.001, 1.S1.09.355 i 1.S5.09.346, regularitzar els codis 1.E2.09.002 i 1.E3.02.113 i donar d'alta set béns confrontants al Cementeri General i al Tanatori Municipal.
  Expediente .- E-05303-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa comparéixer en el procediment d'execució hipotecària núm. 1203/15 del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de València, per existir servitud municipal sobre la vivenda que s'executa.
  Expediente .- E-05303-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal a la Federació d'Associacions de Veïns de València, corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el gasto que comporta la no renúncia i, per tant, corresponent vigència durant l'exercici 2016, del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i l'entitat pública empresarial Red.es.
  Expediente .- E-00801-2009-000012-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Dóna compte de l'escissió parcial de Hewlett Packard Española, SL, en favor de Hewlett Packard Servicios España, SLU.
  Expediente .- E-00801-2015-000097-00 - Quedar assabentat
 • 0033.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de divers equipament hardware per a ampliar les cabines d'emmagatzematge NetApp municipals.
  Expediente .- E-00801-2015-000112-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa donar d'alta diversos articles nous en el contracte marc de subministrament d'impresos i formularis.
  Expediente .- E-01201-2014-000078-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la baixa en l'Inventari d'efectes no utilitzables-Vehicles.
  Expediente .- E-01201-2015-000113-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dos Rodes Rent, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-005978-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-006279-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa iniciar els tràmits necessaris per a l'abonament de servicis extraordinaris a personal de Bombers, per falta de sergents en període de vacacions.
  Expediente .- E-01501-2015-000369-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa disposar i reconéixer la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2015.
  Expediente .- E-01902-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la continuïtat de la concessió de l'explotació i manteniment de la instal·lació esportiva municipal 'Poliesportiu Orriols'.
  Expediente .- E-01903-2000-000069-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000300-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la promoció de la Fira de Juliol de 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000536-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Na Jordana, per a sufragar els gastos de la XV edició del Tirant de Lletra.
  Expediente .- E-01904-2015-000539-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2015-000096-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2015 i aprovar el nou contracte de comodat de béns mobles del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries 'González Martí'.
  Expediente .- E-02001-2008-000015-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa alliberar una quantitat de la proposta de gasto 2014/4410.
  Expediente .- E-02101-2014-000051-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació d'Ames de Casa Tyrius per a desenvolupar programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc, així com assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i social a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2012-005000-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
  Expediente .- E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-02201-2014-007949-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de setembre a desembre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2014-008051-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa donar la conformitat a la tramitació de tres convenis de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València en què es preveu aportació econòmica municipal.
  Expediente .- E-02201-2015-000119-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per al programa de targetes solidàries 'València amb Tu', d'octubre a desembre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000169-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Fundació del Secretariat Gitano per a col·laborar en el programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
  Expediente .- E-02201-2015-000329-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Fundació del Secretariat Gitano per a col·laborar en el desenvolupament del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
  Expediente .- E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació Alanna, de l'import de la factura d'agost de 2015 del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
  Expediente .- E-02201-2015-000384-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
  Expediente .- E-02201-2015-000397-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar les bases del VI Concurs de Relat Curt i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02303-2015-000149-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa incloure la clàusula de garantia que establix l'article 57.bis de la Llei 7/85 en els convenis de col·laboració firmats amb la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en diverses pedanies.
  Expediente .- E-02310-2015-000089-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2015, d'aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb Mobilitats Training Projects, SL.
  Expediente .- E-02610-2015-000506-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. R-39, de 12 de febrer de 2015, per disconformitat amb el consum d'aigua potable.
  Expediente .- E-02701-2014-000067-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades de l'exercici 2015.
  Expediente .- E-02901-2015-000129-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa convalidar la Resolució núm. VZ-306, de 17 de juliol de 2015, que va aprovar l'11é compte justificatiu del gasto d'una bestreta de caixa fixa.
  Expediente .- E-02902-2015-000079-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa abonar una quantitat corresponent a l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
  Expediente .- E-03103-2009-000082-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació de tres parcel·les amb reserva d'aprofitament situades a la partida dels Orriols.
  Expediente .- E-03103-2013-000022-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte de finalització de les obres d'urbanització del PAI 'Entrada de Sant Pau'.
  Expediente .- E-03301-2015-000140-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa declarar que no és pertinent el recurs de reposició interposat contra la resolució d'adopció de mesura cautelar de suspensió de concessió d'una llicència d'obres, per pèrdua sobrevinguda del seu objecte.
  Expediente .- E-03501-2012-000386-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una llicència per a estació base de telefonia mòbil en un centre de llavat de Benicalap.
  Expediente .- E-03501-2009-000018-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació de llicències per a una estació base de telefonia mòbil compartida en un edifici situat a l'avinguda de Pius XII.
  Expediente .- E-03501-2009-000106-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució denegatòria d'una llicència d'obres.
  Expediente .- E-03501-2014-000403-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 425-I, de 10 d'abril de 2014, de denegació de llicència d'obres.
  Expediente .- E-03501-2004-000154-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa modificar la proposta de gasto 2015/3610 corresponent a la pròrroga del contracte d'obres de demolició, reforma i reparació d'edificis de propietat privada i d'edificis de propietat municipal.
  Expediente .- E-03801-2010-000096-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes d'agost.
  Expediente .- E-04908-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0074.-MOCIÓ conjunta de les delegacions de Servicis Socials, de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de Joventut per a la Campanya d'Operació Fred per a albergar persones sense llar. Any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000417-00 - Aprovat
 • 0075.-MOCIÓ del coordinador general de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica sobre nomenament del director de la Fundació Inndea.
  Expediente .- E-C1503-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0075.-PRECS I PREGUNTES
 • 0076(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reajustament provisional de crèdit del contracte de subministrament elèctric.
  Expediente .- E-01201-2015-000227-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2015-000612-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació General de la Universitat de València, corresponent a l'addenda 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la dita entitat.
  Expediente .- E-01905-2014-000066-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2014 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01905-2014-000067-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E-01905-2015-000137-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el segon semestre de 2015.
  Expediente .- E-04103-2015-000081-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Auca Projectes Educatius.
  Expediente .- E-02501-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració d'excepcionalitat del sector Servicis Socials.
  Expediente .- E-01101-2015-001163-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en llocs de direcció de centres educatius municipals.
  Expediente .- E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a traductor de valencià.
  Expediente .- E-01101-2015-001094-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a educadora infantil.
  Expediente .- E-01101-2015-001130-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el preu públic per entrada al Teatre el Musical.
  Expediente .- E-H4969-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar el nomenament de vocals en organismes autònoms (rectificació d'error material).
  Expediente .- E-00601-2015-000071-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI