Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-03-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de març de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissió del Recurs PA núm. 431/16, interposat contra la desestimació presumpta de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2017-000073-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 371/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000085-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 414/16, interposat contra resolució del Jurat Tributari recaiguda en reclamació seguida contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2017-000074-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 243/16, interposat contra acord del Jurat Tributari recaiguda en reclamació contra denegació de devolució de taxa per retirada de vehicles.
  Expediente .- E-00501-2017-000075-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en contractació laboral temporal del personal amb destinació al projecte 'Orienta 2016 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01101-2016-001926-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves.
  Expediente .- E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2016-002012-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de lletrat/da.
  Expediente .- E-01101-2017-000387-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'atenció a urgències socials i suport i col·laboració en emergències en la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al parc mòbil de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a fi d'inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta d'unes parcel·les situades al quarter de Benimaclet i a la partida de Sant Tomàs.
  Expediente .- E-05301-2001-000423-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local 10 de juny de 2016.
  Expediente .- E-05304-2013-000022-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar al·legacions i ordenar la retirada de la tanca instal·lada en una propietat municipal destinada a espais lliures situada junt al carrer de la Vall de la Ballestera.
  Expediente .- E-05304-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de febrer derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
  Expediente .- E-05304-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents als subministraments d'electricitat, combustible i gas natural, i als servicis de telefonia mòbil i postals de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2017-000180-00 - Aprovat
 • 0018.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa acceptar la subvenció derivada del conveni de col·laboració firmat amb l'Autoritat Portuària de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-01501-2017-000066-00 - Aprovat
 • 0019.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle furgó de salvament diversos.
  Expediente .- E-01501-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a certificacions emeses per diferents conceptes.
  Expediente .- E-01801-2017-000479-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Associació contra els Abusos Sexuals en la Infància (ACASI), en concepte de reintegrament total de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del segon trimestre de 2017 del Centre Cultural La Rambleta.
  Expediente .- E-01905-2016-000255-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les ajudes convocades per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de la xarxa de biblioteques públiques municipals de València.
  Expediente .- E-01905-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura derivada de contracte menor de 2016.
  Expediente .- E-02001-2016-000913-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02001-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa accedir a la segona pròrroga dels contractes de concessió administrativa per a la gestió del servici públic municipal de sis escoles infantils de titularitat municipal.
  Expediente .- E-02101-2016-000066-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa accedir a la primera pròrroga dels contractes de concessió administrativa per a la gestió del servici públic municipal de dos escoles infantils de titularitat municipal.
  Expediente .- E-02101-2017-000053-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions presentades per diverses entitats relatives a projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament del Consell Municipal d'Acció Social.
  Expediente .- E-02201-2016-000150-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions presentades per diverses entitats relatives a projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament, convocatòria 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i el pagament de la factura corresponent a la compra d'efectes d'higiene per als usuaris del casal d'esplai de Rocafort.
  Expediente .- E-02227-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016, sobre concessió de subvencions de la convocatòria per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
  Expediente .- E-02227-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes, exercici 2016.
  Expediente .- E-02224-2016-000090-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors de les factures emeses per diversos conceptes.
  Expediente .- E-02701-2017-000131-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació de la concessió demanial de l'explotació del bar cafeteria del Cementeri General de València.
  Expediente .- E-02802-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud de retaxació d'una parcel·la situada al carrer de Palomar.
  Expediente .- E-03103-2009-000025-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar el full d'estimació de part de la propietat relativa a l'expropiació d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
  Expediente .- E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers d'Álvarez de Sotomayor, del Castell de Cullera i de Fernando Cabedo Torrents (dibuixant).
  Expediente .- E-03103-2014-000054-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4668, de 17 de novembre de 2016, sobre modificació de llicència.
  Expediente .- E-03502-2008-000252-00 - Aprovat
 • 0043.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació del Teatre El Musical corresponent al segon trimestre de 2017.
  Expediente .- E-01905-2016-000248-00 - Quedar assabentat
 • 0043.-PRECS I PREGUNTES
 • 0044(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les ajudes convocades per a l'adquisició d'equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals.
  Expediente .- E-01905-2017-000069-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar i abonar les indemnitzacions als alcaldes dels pobles de València corresponents a l'any 2017.
  Expediente .- E-02310-2017-000062-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa denegar la sol·licitud de suspensió de la Resolució núm. GO-811, de 10 de febrer de 2017, sobre cessament immediat del funcionament d'una activitat.
  Expediente .- E-03901-2016-001600-00 - Aprovat
 • 0047(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de Joventut, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000025-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Tributària en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA a realitzar fora del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04901-2017-000084-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball de tècnica superior en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- E-01101-2015-000813-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc reservat de personal tècnic mitjà en el Servici de Disciplina Urbanística.
  Expediente .- E-01101-2017-000247-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de llocs de treball 2017.
  Expediente .- E-01101-2016-000298-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI