Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-07-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 29 de juny de 2017 i extraordinàries i urgents de 12 i 24 de juliol de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 23 i 30 de juny i de 7 i 14 de juliol de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2017.
  Expediente .- E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2016 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Públiques.
  Expediente .- E-00407-2017-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el 2n trimestre de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000031-00 - Aprovat
 • 0010.- DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del PGOU relativa a la ximenera situada en el carrer de Xeraco núm. 13.
  Expediente .- E-03001-2016-000123-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
  Expediente .- E-03001-2015-000180-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades relativa a l'article 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector Patraix.
  Expediente .- E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'illa situada en l'avinguda dels Germans Maristes, cantó amb el carrer del General Urrutia.
  Expediente .- E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada pels carrers del Miniaturista Meseguer i de Rafael Tenes Escrich, de Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat del Programa d'Actuació Integrada del Sector SUP T-4 Benimaclet i resoldre el Conveni Urbanístic subscrit amb la mercantil URBEM, SA.
  Expediente .- E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI Unitat d'Execució D del PRI de Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució del Sector de sòl urbà Avinguda Malva-rosa a favor de la Mercantil Luis Martínez Benito, SA.
  Expediente .- E-03001-2001-000204-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Poposa prorrogar el termini d'execució de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Palleter.
  Expediente .- E-03301-2006-000113-00 - Aprovat
 • 0019.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2016.
  Expediente .- E-00401-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0020.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de la publicació del Reglament de Carrera Professional Horitzontal de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00207-2016-000024-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0021.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per a renomenar una via pública amb el nom de Miguel Ángel Blanco.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000152-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la concessió del nom d'un carrer a Miguel Ángel Blanco.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moción subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos sanitaris d'urgències a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000169-00 - Aprovat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, de suport al manifest remés per la Federació de Penyes Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció conjunta subscrita pels portaveus de l'equip de govern, Sra. Gómez, Sr. Fuset i Sra. Oliver, sobre suport a les ajudes autonòmiques per a fer front al copagament farmacèutic i ortoprotèsic.
  Expediente .- O-00401-2017-000004-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0026.-Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les ajudes a les activitats de l'associació cultural Lo Rat Penat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000165-00 - Contestada
 • 0027.-Interpelació subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la infrastructura de les grades de Vivers durant la Fira de Juliol de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre centres educatius.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000141-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de la planificació de la Fundació Las Naves.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació de Joves Empresaris de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre plusvàlues.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a adoptar contra la proliferació d'apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre actuacions contra apartaments turístics il·legals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accions realitzades per la Policia en els arbres del Palau per incompliment d'ordenances.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre habitatges ocupats il·legalment.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre habitatges ocupats de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a prendre per l'Ajuntament en els seus habitatges ocupats il·legalment.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la utilització de mediadors per als habitatges ocupats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre ordes de desallotjament en habitatges ocupats il·legalment.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre palmeres del Palau com a element per a lligar instal·lacions.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre infraccions per utilitzar arbres per a lligar cables.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a prendre amb els habitatges ocupats il·legalment.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el procediment selectiu obert per a cobrir unes places de bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre planes d'emergència en el parc del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre deficiències de l'aire condicionat en el Retén de Policia Local de la Unitat de Districte 5.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a prendre davant la falta d'aire condicionat en la Unitat 5.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'aire condicionat de la furgoneta d'Atestats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses en energia elèctrica durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja dependències municipals, col.legis i mercats durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació del projecte de plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'exposició pública del Pla de la ZAL.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació de les llicències d'obra i activitats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del nou Mestalla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carrer de les Dunes. del Perellonet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un possible centre de dia en el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la moció de l'adequació de l'espai urbà delimitat pels carrers de Gayano Lluch, Domingo Gómez, Marco Merenciano i l'avinguda de Joan XXIII.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre vivendes socials al Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa d'activitats per a persones majors, curs 2016/2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2017 de la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en el carrer de la Corona.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació del Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones empadronades amb el nou procediment d'empadronament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de muntages elèctrics en l'arbrat durant la Fira de Juliol.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000162-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la destinació del local que ocupava el Banc Solidari d'Aliments.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el lloguer de terrats per a la instal·lació del sistema de detecció d'incendis Dister.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000162-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions del Parc Gulliver.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000162-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en col·legis.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al comerç.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre turismefòbia.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada del preu del sòl.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació dels projectes de les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment del CEIP Rafael Mateu Cámara.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'auditoria dels col·legis públics de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les recomanacions del Síndic de Greuges relatives al Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la possada en funcionament de les escoles infantils municipals de Massarrojos i Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria d'ajudes per al finançament d'activitats en matèria de joventut (Conveni INFOJUVE-FEMP 2017).
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió de les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la titulació per a les patrulles que no pertanyen a la Patrulla Verda i a GAMA.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la titulació per a policies de barri.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre funcions en absència de Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les entrevistes per a accedir a la Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els requisits per a accedir a la Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les noves incorporacions a la Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els policies de la Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'assumpció de funcions en cas que no existisca un equip GAMA disponible.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les entrevistes per a formar part de l'equip GAMA.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els requisits que es van exigir a l'Equip GAMA.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'orde per a participar en el procés per a formar part de l'Equip GAMA en exclusiva.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació dels contractes de gestió d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de l'Equip GAMA com a unitat amb funcions exclusiva.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de l'Equip GAMA
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre goteres en el Pavelló Esportiu Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Projecte 100 % Youth City 2015-2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes d'oci alternatiu per als joves.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les conclusions de l'edició XXV del Fòrum Universitari Joan Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els retalls de l'EMT i Metro els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les taronges caigudes per tota la ciutat i problemes que se'n deriven el carril bici.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe d'AVACU en relació amb la prohibició d'aparcar en el carril bus nocturn.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Tira de Jugar en Mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dificultats per a prestar el servici en l'EMT i el requeriment de dades respecte d'això.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions del consistori davant del compliment del RD 1/2013, de 29 de novembre, en edificis públics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servici d'EMT de la línia 25.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les obres en el Mercat del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla director de seguretat viària.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes urbanístics pressupostats per a 2017 en barris que no es van a dur a terme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la fatxada del Mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del doble sentit en Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el carril bici entre Blanqueries i els Serrans.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Pla especial per a salvar els comerços històrics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació d'un edifici al carrer dels Soguers per a vivenda pública i social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la divisió de les obres de la T-2 en fases i l'emplaçament dels futurs tallers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els semàfors de vianants intermitents en ambre en els carrers de Xiva, del Pintor Maella i del Mestre Guerrero.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la relació econòmica entre la contracta del servici de grua i l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la intervenció de la Policia Local en locals varis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Fundació de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actuacions de la Policia Local i Bombers amb motiu de la caiguda de branques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties per soroll en Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els efectius de Bombers destinats en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el 10é aniversari de l'America's Cup Valencia 2007.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions judicials en immobles de propietat municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'anunci de l'alcalde del PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre l'obertura del carrer del Doctor Oloriz.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment del Procés de Participació Participa Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el contracte per a la redacció del projecte de les obres d'ampliació del Parc de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni de l'Almoina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'empedrat en els barris del Cabanyal i de Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni accesible.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desviació de la CV-308.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ús indegut de palmeres en la Gran Fira de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur del Bloc de Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de l'ermita de Soternes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb les festes de Patraix i Sant Marcelí.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre indigents en zones diverses de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el gasto de la redacció de text refós del planejament de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la limitació d'activitats en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació dels plecs de condicions de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pla per a donar un ús provisional als solars de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'horts urbans en el solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre consolidació d'usos provisionals en el solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els solars municipals del Parc Central, Fase 1A UE A4-1.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'arribada de la T-2 a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les travessies fins al mar en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos en les naus del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Mesa de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pas inferior de vianants en la Gran Via de les Germanies.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Biciregistre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els inspectors de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el viatge del regidor de Mobilitat Sostenible a Nàpols.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre dones maltractades.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la valoració dels mèrits per a accedir a llocs de treball després de la reestructuració.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria externa de personal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de climatització del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la valoració de les actituds en l'Orde de Provisió de Destinacions.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el procés per a l'adquisició d'un nou piano de gran cua per a concerts en el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el barem de provisió de destinacions.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les negligències en el crematori de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres del carril bici de l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les retallades de línies de l'EMT durant l'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor 'A les balconades', exp. 530/17.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor del servici de manteniment de DecidimVLC, exp. 454/17.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el el contracte menor de seguiment Participa Reina, exp. 434/17.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les queixes en relació amb l'abonament Amb tu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un reconeixement d'obligació, exp. 477/17.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors mal ubicats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la font de l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja al barri de Soternes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre caigudes per falta de neteja viària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes europees als ecoparcs.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes als jóvens agricultors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'eliminació de les mals olors a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació de la utilització de tovalletes de WC.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Fuset.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'obra d'emergència del col·lector nord.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Soriano.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre obres de canonades en Pinedo i el Perellonet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Campillo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Menguzzato.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous contenidors de recollida de vidre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Tello.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Galiana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Jaramillo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Ribó.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Sarrià.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Girau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Lozano.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Vilar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Grezzi.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Oliver.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Gómez.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del SerTIC.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici d'Innovació.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació InnDEA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Castillo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el seguiment del grau d'execució de totes les mocions aprovades en comissions informatives i Ple de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el viatge de l'alcalde a Palma de Mallorca el 30 de juny de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre ajudes del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre atenció de l'alcalde als representants del Col·lectiu Resistència de Veneçolans en València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el bloqueig en la tramitació de llicències d'activitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors nous de recollida selectiva.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre llocs de venda en la CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució dels jardins en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació defensiva de la platja de la Creu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el tancament de l'accés a l'embarcador del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre plagues en el barri de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els arbres talats en el carrer de Joan LLorens.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre impostos municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de la plaça de Badajoz.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de l'arbratge i els testos en el carrer d'Armando Blanquer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en l'av. Píus XII.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de Jorge Comín.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer d'Evaristo Crespo Azorín.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer del Gravador Enguídanos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de José Andreu Alabarta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de la plaça de Josep Monforte i Tudela.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en l'av. del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de Sant Xavier.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de l'alqueria del Centre de Servicis Socials de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de la Séquia de la Cadena.
  Expediente .- O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la manca de coordinació entre Protecció Ciutadana i Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 29 de juny de 2017 per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les postes sanitàries.
  Expediente .- O-00606-2017-000006-00 - Contestada
 • 0237.-PRECS I PREGUNTES
 • 0238.-Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Policia Local de la zona zero.
  Quedar assabentat
 • 0239.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre nucli zoològic.
  Contestada
 • 0240.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Marina de València.
  Contestada
 • 0241.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un escrit de l'Associació Cultural Bernat i Baldoví.
  A contestar en pròxima sessió
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0242(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0243(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000032-00 - Aprovat
 • 0244(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 5a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0245(E).-ALCALDIA. Proposa el nomenament de consellera en el Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-00601-2015-000086-00 - Aprovat
 • (E)DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0246(E).-Declaració Institucional d'adhesió al Manifest de la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI