Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
09-03-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE MARZO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que van tindre lloc els dies 2 i 6 de març de 2018, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 que va estimar parcialment el Recurs PO núm. 661/12, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-00501-2013-000083-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 dictada en el Recurs PO núm. 301/13 i declara conforme a Dret la no admissió dels recursos interposats contra les bases del concurs de projectes per a la utilització privativa de parcel·la de domini públic municipal amb destinació a la construcció de centre sanitari i universitari.
  Expediente .- E-00501-2013-000308-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima el recurs d'apel·lació seguit i confirma la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 que va estimar el Recurs PA núm. 4/15, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2018-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 dictada en el PO núm. 212/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-00501-2013-000123-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima el recurs d'apel·lació seguit i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 dictada en el PO núm. 11/13, interposat contra la concessió de termini per a abonar la quantitat deguda derivada d'errors de facturació del contracte de gestió integral del centre de dia l'Amistat.
  Expediente .- E-00501-2013-000095-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 429/12, interposat contra el no reconeixement del trencament de l'equilibri economicofinancer de la concessió d'obra pública d'un aparcament.
  Expediente .- E-00501-2012-000467-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 193/14, sobre desestimació de sol·licitud de resolució d'un contracte de concessió d'obres públiques per a construcció i explotació d'estacionament.
  Expediente .- E-00501-2014-000196-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 364/17, interposat contra desestimació de reclamació relativa a liquidacions de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2018-000067-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 70/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000070-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 470/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000064-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 261/17, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000063-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 290/17, interposat contra liquidació de recàrrec per ingrés fora de termini de l'autoliquidació de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres.
  Expediente .- E-00501-2018-000066-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 252/16, interposat contra desestimació de sol·licitud de resolució del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000348-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns el conjunt d'edificis situats als carrers d'Escalante, núm. 196, de Josep Benlliure, núm. 161 (i d'Empar Guillem, núm. 3) i 163.
  Expediente .- E-05303-2017-000224-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la per a servici públic sanitari assistencial situada al carrer de Castellonet.
  Expediente .- E-05303-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici que s'ha de construir al carrer d'Ángel Tomás García (salesià).
  Expediente .- E-05304-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici que s'ha de construir al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05304-2017-000050-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici que s'ha de construir a l'avinguda d'Ausiàs March.
  Expediente .- E-05304-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge el quiosc bar municipal situat al tram II del jardí del riu Túria, junt a la Casa de l'Aigua.
  Expediente .- E-05304-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
  Expediente .- E-05307-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2015 1980.
  Expediente .- E-01305-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0023.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingressos corresponents a la subvenció de l'Autoritat Portuària en el marc del conveni de col·laboració en matèria de prevenció i extinció.
  Expediente .- E-01501-2017-000066-00 - Aprovat
 • 0024.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa acceptar la subvenció derivada del conveni de col·laboració firmat amb l'Autoritat Portuària i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-01501-2018-000041-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa 'Activitats per a joves de la Regidoria de Joventut del 15 de març a juny de 2018'.
  Expediente .- E-01902-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01904-2017-000380-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a servicis prestats amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000547-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-01905-2018-000038-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs realitzats a l'arxiu municipal de Vara de Quart.
  Expediente .- E-02001-2017-001036-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a la seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2018-000073-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa no acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament del 'Projecte d'itineraris d'inserció sociolaboral al barri de Natzaret'.
  Expediente .- E-02201-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Domus Pacis-Casal de la Pau del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació primera i última dels treballs d'instal·lació d'un sòcol per a la protecció del fregament de cadires al CMSS Olivereta-Nou Mols.
  Expediente .- E-02201-2017-000215-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació final dels treballs relatius a la redistribució dels despatxos del centre municipal de servicis socials de Benimaclet.
  Expediente .- E-02201-2017-000218-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de març i abril de 2018.
  Expediente .- E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2018-000070-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2018-000071-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa el reintegrament de la subvenció concedida a l'associació Gayvalencia per a projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per a l'any 2016.
  Expediente .- E-02230-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'associació L'Oroneta Blanca per a projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per a l'any 2016.
  Expediente .- E-02230-2018-000025-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Entreculturas per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
  Expediente .- E-02250-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Betlems 2017 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2017-000740-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i dinamització d'una jornada d'experiència participativa.
  Expediente .- E-02301-2017-000856-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar el finançament de l'EMSHI destinat a inversions en plantes potabilitzadores i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02701-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa donar d'alta en el contracte de prestació dels servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat les papereres addicionals instal·lades en diversos barris i aprovar el major gasto.
  Expediente .- E-02801-2012-000044-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a l'acció formativa 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2017-001358-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a l'acció formativa 'Cuina inserció' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2017-001369-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'acta de la comissió de valoració de les beques 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
  Expediente .- E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual del pla especial d'infraestructures, reserva de sòl i ordenació d'usos Benimàmet-Fira València, 'Jardí de les Coves Carolines'.
  Expediente .- E-03001-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual d'ordenació detallada del PGOU de l'àmbit diferit M1 'Casa dels bous'.
  Expediente .- E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte modificat de les obras 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch, entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03401-2017-000461-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte modificat de les obras 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch, entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03401-2017-000530-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-3568, de 14 de setembre de 2016, que no admet la declaració responsable relativa a les obres d'instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-03501-2013-000148-00 - Aprovat
 • 0058.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures presentades a finals de 2017 i principis de 2018.
  Expediente .- E-04103-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa establir un nou sistema de retribució a tipus fixos en el contracte de multes de trànsit i ORA.
  Expediente .- E-04901-2018-000055-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa modificar els preus públics per la prestació del servici d'educació infantil Escoles de Pinedo.
  Expediente .- E-H4969-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0061.-MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins i vicepresidenta de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge en relació amb l'enjardinament 'Parc Urbà de Malilla'.
  Expediente .- E-70010-2018-000027-00 - Aprovat
 • 0062.-MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins i vicepresidenta de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge en relació amb l'enjardinament 'Parc Central'.
  Expediente .- E-70010-2018-000028-00 - Retirat
 • 0062.-PRECS I PREGUNTES
 • 0063(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa sol·licitar a l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, que acredite la seua titularitat i pose a disposició de l'Ajuntament de València els immobles necessaris per a l'execució d'inversions a l'entorn del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-05301-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament i servici d'entrega de notificacions administratives, documentació preimpresa, impressió i trasllat a Correus necessari per a l'enviament de notificació administrativa a estrangers.
  Expediente .- O-00910-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0065(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 182/17 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000330-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis de dinamització del treball de les meses sectorials de la mobilitat per a elaborar un document de conclusions a fi de desenvolupar la nova ordenança de mobilitat.
  Expediente .- E-01801-2017-003531-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació del contracte d'obres de supressió de rastells de carril bici en diversos carrers de la ciutat de València. Zona Nord.
  Expediente .- E-01801-2018-000223-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000105-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic d'execució de les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
  Expediente .- E-02901-2016-001748-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa l'exercici d'accions judicials contra la Resolució de la directora de l'Agencia Española de Protección de Datos de 22 de gener de 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000539-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu al comissariat de l'exposició dels Puche al Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2017-000565-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'emmarcament d'obres per a l'exposició dels Puche en el Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2017-000571-00 - Aprovat
 • 0074(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres 'Infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar connexió amb Guillem de Castro', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000111-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de març de 2018.
  Expediente .- E-01101-2016-000296-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la substitució en la contractació laboral del director del taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2017-001968-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2018-000800-00 - Aprovat
 • 0078(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa adaptar la Mesa de Contractació Permanent de l'Ajuntament de València a allò que disposa la nova Llei de Contractes del Sector Públic.
  Expediente .- E-04101-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0079(E).-MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament de València en la celebració de la Copa Davis.
  Expediente .- E-01909-2018-000035-00 - Aprovat
 • 0080(E).-ALCALDIA. Proposa el nomenament de membres del Consell d'Administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
  Expediente .- E-00601-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-05201-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local 22 de desembre de 2017.
  Expediente .- E-01801-2017-004239-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local 22 de desembre de 2017.
  Expediente .- E-01801-2017-004240-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/09/2018 02:16:23 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI