15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-11-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de novembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que són pertinents els recursos de cassació interposats contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en el Recurs PO núm. 4/22/13, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
  Expediente .- E-00501-2013-000079-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 322/13, interposat contra l'orde de cessament immediat del funcionament d'una ambientació musical instal·lada.
  Expediente .- E-00501-2013-000335-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 306/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000277-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 17 en el Juí Ordinari núm. 169/12 que desestima la demanda interposada en reclamació de la propietat de dos superfícies expropiades per a la construcció del camí lateral d'accés a la Casa de la Misericòrdia.
  Expediente .- E-00501-2013-000145-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01002-2015-000406-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Educació, referència núm. 8732.
  Expediente .- E-01002-2015-000434-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) d'octubre 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000417-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord d'adscripció definitiva del personal concursat de les convocatòries de trenta-set i huit llocs de cap de secció (TD) TAG.
  Expediente .- E-01101-2015-000566-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegat grup polític o habilitat, referència núm. 559, en “No inclosos en unitats orgàniques”, per a prestar servicis en la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Inserció Sociolaboral.
  Expediente .- E-01101-2015-001143-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la permuta d'auxiliars administratives en els Servicis de Societat de la Informació i Tresoreria, referències núm. 7488 i 536.
  Expediente .- E-01101-2015-001231-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 132, en el Servici de Pedanies.
  Expediente .- E-01101-2015-001316-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 489.
  Expediente .- E-01101-2015-001253-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 673.
  Expediente .- E-01101-2015-001256-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar, mitjançant un acord marc, la prestació dels servicis de telecomunicacions de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular, i classificar les proposicions prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2014-000070-00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar les obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en la ciutat de València, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2014-000150-00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar les obres d'urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer a Benimàmet, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte “Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2015-Fase II” i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-04101-2015-000140-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat de dos parcel·les municipals situades a l'avinguda de Catalunya.
  Expediente .- E-05305-2014-000078-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.10.451, regularitzar el codi 1.CM.10.032 i donar d'alta una parcel·la per a servici públic esportiu situada al carrer del Bomber Ramon Duart.
  Expediente .- E-05303-2015-000115-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada pel Col·legi d'Economistes de València en el marc de l'addenda al conveni de col·laboració per a la posada en marxa del “Xec emprenedor”.
  Expediente .- E-00202-2014-000418-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació Premis Rei Jaume I per al patrocini del Premi “Noves tecnologies”.
  Expediente .- E-00202-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el pagament del Congrés Innova València, en el marc del conveni de col·laboració firmat amb Federico Doménech, SA.
  Expediente .- E-00202-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equipament hardware divers.
  Expediente .- E-00801-2015-000132-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Capgemini España, SL.
  Expediente .- E-00801-2015-000143-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 494/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000316-00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 355/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000283-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació d'interventor per a esmenar la recepció de les obres de construcció del camp de rugbi-tram V de l'antic llit del Túria, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2011-000009-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació d'interventor per a esmenar la recepció de les obres de construcció del camp de beisbol i softbol (fase I i fase II), trams V i VI de l'antic llit del riu Túria, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2011-000010-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió d'Empreses Nàutiques.
  Expediente .- E-01903-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Falles de Secció Especial per a sufragar els gastos de la XVI edició de l'esdeveniment 'Una festa per a tots'.
  Expediente .- E-01904-2015-000599-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Dóna compte de la programació del 3r trimestre i proposa aprovar la programació del 4t trimestre de 2015 del Centre Cultural “La Rambleta”.
  Expediente .- E-01905-2014-000131-00 - Quedar assabentat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la renúncia a la beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central i declarar becat el segon suplent.
  Expediente .- E-01905-2015-000042-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del XXII Concurs “València oberta al món”.
  Expediente .- E-02101-2014-000752-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb la parròquia Sant Joan de la Ribera per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2012-005160-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. Any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament del projecte “Xarxa puja el to contra el racisme”.
  Expediente .- E-02201-2015-000492-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
  Expediente .- E-02401-2015-002700-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Socarrat Studio, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-001486-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa ratificar el reintegrament d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials “València Emprén 2010” a efectes de la seua comptabilització.
  Expediente .- E-02902-2012-000109-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2015.
  Expediente .- E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar l'eficàcia plena de l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2015, pel qual s'aprova el projecte de reparcel·lació forçosa de la fase 1 zona A “Antic Mestalla”.
  Expediente .- E-03107-2014-000020-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar, disposar, aprovar i compensar el reconeixement de l'obligació practicada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) pels servicis prestats a l'Ajuntament, en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram.
  Expediente .- E-H4962-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0044.-PRECS I PREGUNTES
 • 0045(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa ratificar la modificació dels acords de Junta de Govern Local de delegació de facultats resolutòries en el primer tinent d'alcalde.
  Expediente .- E-00601-2015-000113-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2015.
  Expediente .- E-01404-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000143-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a les certificacions de gener a octubre de 2015 del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control en la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2015-000432-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Dóna compte dels veredictes dels jurats del IX Certamen València Idea 2015.
  Expediente .- E-01902-2015-000164-00 - Quedar assabentat
 • 0050(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la cessió d'un betlem per a instal·lar-lo en el Saló de Cristalls de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01904-2015-000658-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la modificació de crèdits per generació d'ingressos per a la finalització de les obres d'urbanització del PAI “Entrada de Sant Pau”.
  Expediente .- E-03301-2015-000012-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE VICETRESORERIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes d'octubre.
  Expediente .- E-04908-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al taller d'ocupació “Devesa-Albufera 2015”.
  Expediente .- E-01101-2015-001217-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al taller d'ocupació "Promoció turística 2015".
  Expediente .- E-01101-2015-001218-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al taller d'ocupació "Adaptació de peces de roba tradicionals i recuperació de patrimoni 2015".
  Expediente .- E-01101-2015-001220-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de coordinació tècnica mitjana, referència núm. 5629, en el Servici de Jardineria, Secció de Coordinació Tècnica.
  Expediente .- E-01101-2015-001288-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 8725, en el Servici d'Educació, Secció Escolarització i Xec Escolar.
  Expediente .- E-01101-2015-001301-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 3833, en el Servici d'Innovació, Secció Administrativa d'Innovació.
  Expediente .- E-01101-2015-001341-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a tècnica d'administració general en el lloc de treball referència núm. 7605.
  Expediente .- E-01101-2015-001326-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a tècnica d'administració general en el lloc de treball referència núm. 6945.
  Expediente .- E-01101-2015-001344-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris pel personal al servici de l'Ajuntament amb motiu de les eleccions generals del pròxim dia 20 de desembre.
  Expediente .- E-01002-2015-000443-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència interna del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01201-2015-000305-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-01201-2015-000357-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa destinada a l'obtenció del certificat de professionalitat “Operacions bàsiques de cuina”.
  Expediente .- E-02902-2015-000495-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa destinada a l'obtenció del certificat de professionalitat “Operacions bàsiques de restaurant i bar”.
  Expediente .- E-02902-2015-000496-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 d'abril de 2015, en relació amb la segregació de la parcel·la de l'avinguda de Les Corts Valencianes permutada amb el València Club de Futbol per al nou estadi.
  Expediente .- E-05305-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte de prestació del servici de manteniment de fonts ornamentals.
  Expediente .- E-02701-2015-000708-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa sol·licitar a l'Institut de Vivenda, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED) l'alienació de la finca de la seua propietat situada al carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- E-03202-2009-000016-00 - Aprovat
 • 0069(E).-MOCIÓ impulsora de la tinent d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa iniciar actuacions per a l'adquisició del Centre Excursionista de València.
  Expediente .- E-01905-2015-000153-00 - Aprovat
 • 0070(E).-ALCALDIA. Proposa la designació de representant en la Fundació Premis Rei Jaume I.
  Expediente .- E-00601-2015-000075-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI