18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
17-11-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de novembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla parcial 'Benicalap Nord, illa de cases 13.2'.
  Expediente .- E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 739/08, sobre caducitat d'una llicència de pub.
  Expediente .- E-00501-2008-000607-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 396/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2010-000577-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 639/11, interposat contra resolució que deixa sense efecte una llicència provisional per a l'activitat d'emmagatzemament de contenidors i ordena el seu cessament.
  Expediente .- E-00501-2011-000561-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 399/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000309-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 43/17, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000307-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- E-00408-2017-000660-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2017.
  Expediente .- O-01101-2016-000424-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'increment en les retribucions de l'1 % i la regularització de les aplicacions pressupostàries dels agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-01101-2017-000608-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de dos professores de llenguatge musical.
  Expediente .- E-01101-2017-001748-00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de 'Renovació de clavegueram al barri de Torrefiel a la ciutat de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del servici de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils del parc mòbil de l'Ajuntament de València, dividit en tres lots.
  Expediente .- E-04101-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció d'un immoble situat a la plaça de la Mare de Déu a la Delegació d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-05304-2017-000106-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer del Progrés.
  Expediente .- E-05305-2016-000112-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2017, en el sentit d'autoritzar l'ocupació temporal d'una parcel·la municipal per a reubicar a l'alumnat del CEIP 'Santo Ángel de la Guarda', mentres duren les obres de l'esmentat centre escolar.
  Expediente .- E-05307-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
  Expediente .- E-05307-2017-000077-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures d'electricitat i d'assegurances de vehicles.
  Expediente .- E-01201-2017-000608-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material d'oficina.
  Expediente .- E-01201-2017-000613-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa la reprogramació de la reserva de crèdit per a atendre les obligacions derivades del contracte de lloguer de vehicles patrulla de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2016-003026-00 - Aprovat
 • 0022.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar destinat al gasto relatiu al concert de Nadal de la Banda Municipal de València.
  Expediente .- E-01601-2017-000041-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obres per a la instal·lació de sis elevadors en aparcaments públics.
  Expediente .- E-01801-2016-003998-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000474-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de l'associació Red Ciudades AVE, en concepte de quota anual.
  Expediente .- E-01909-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la creació de la Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn, Càtedra Modeval.
  Expediente .- E-01909-2017-000040-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXV edició.
  Expediente .- E-02000-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació El Arca de Noé per al finançament d'un projecte de suport a la integració socioeducativa de menors en situació de risc social al barri de Natzaret.
  Expediente .- E-02101-2016-000468-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un conveni de cooperació educativa entre el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' i l'Orquestra de Cambra i Cor Eutherpe.
  Expediente .- E-02101-2017-000413-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament parcial efectuat en relació al primer pagament de l'aportació municipal al conveni específic de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la Investigació Social Local.
  Expediente .- E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol per al desenvolupament d'un programa d'atenció social i formació de la població.
  Expediente .- E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Natania.
  Expediente .- E-02201-2017-000314-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar i reconéixer el gasto del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2017-000177-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar desert el Concurs de Fotografia 2017 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2017-000183-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE SANITAT. Proposa ratificar les actuacions amb vista a la subscripció d'un Protocol general d'actuació amb l'Ajuntament de Torrent per a la implantació d'un refugi d'animals.
  Expediente .- E-02401-2017-002802-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02701-2017-000487-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte de prestació del servici de conservació i manteniment de fonts ornamentals.
  Expediente .- E-02701-2017-000536-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000376-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per desistida a una interessada per l'incompliment de les obligacions establides en les bases reguladores de la cessió d'ús temporal dels despatxos/locals ubicats en el Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria 'Petxina'.
  Expediente .- E-02902-2016-000175-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres 'Renovació d'infraestructures del carrer d'Eivissa'.
  Expediente .- E-03301-2017-000159-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte denominat 'Obres de reurbanització del carrer de la Murta, 1a fase' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
  Expediente .- E-03301-2017-000257-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte denominat 'Obres de millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en diversos carrers de la ciutat de València' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
  Expediente .- E-03301-2017-000274-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte de construcció d'un hivernacle en els Vivers Municipals del Saler.
  Expediente .- E-03602-2016-000120-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions realitzades en un immoble situat al carrer del General Almirante.
  Expediente .- E-03801-2017-000624-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer de Sant Pere.
  Expediente .- E-03910-2017-000673-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Vidal de Canelles.
  Expediente .- E-03910-2017-000672-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Reina.
  Expediente .- E-03910-2017-000674-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici de l'avinguda de la Mediterrània.
  Expediente .- E-03910-2017-000676-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer dels Àngels.
  Expediente .- E-03910-2017-000677-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2017-000679-00 - Aprovat
 • 0052.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre neteja de la ciutat i arreplegada de residus sòlids.
  Expediente .- E-04103-2017-000077-00 - Aprovat
 • 0053.-MOCIÓ de la regidora delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Sanitària Solidària.
  Expediente .- E-02250-2017-000193-00 - Aprovat
 • 0053.-PRECS I PREGUNTES
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
  Expediente .- E-01404-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000104-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió didàctica i dinamització cultural dels museus dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E-02001-2013-000007-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
  Expediente .- E-02101-2016-000474-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés públic i social d'una subvenció a favor de l'Associació Institut Joan Lluís Vives.
  Expediente .- E-02101-2017-000083-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de novembre i desembre de 2017.
  Expediente .- E-02201-2016-000502-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa actualitzar el 'Protocol d'actuació en situacions de violència contra les dones a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-02201-2011-000671-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el canvi de denominació del Centre Municipal de la Dona-CMIO com Espai Dones i Igualtat.
  Expediente .- E-02230-2017-000072-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació i la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme' 2016-2017.
  Expediente .- E-02227-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació i la justificació de la subvenció concedida a l'associació La Casa Grande per al desenvolupament del projecte 'Carpeta Educativa: tots a una per la diversitat' durant el curs 2016-2017.
  Expediente .- E-02227-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
  Expediente .- E-03910-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
  Expediente .- E-05302-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc subalterns/es per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2017-001370-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació i interí de trenta-dos tècnics/ques mitjans/anes de treball social.
  Expediente .- E-01101-2017-001644-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Persones Majors.
  Expediente .- E-01101-2017-001758-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup València en Comú.
  Expediente .- E-01101-2017-001804-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques de la convocatòria de dos llocs de cap de servici (TD) pel procediment de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2017-001823-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de les prestacions econòmiques per protecció de menors en risc 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000341-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per la Coeducació del País Valencià.
  Expediente .- E-02230-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de València-UCE.
  Expediente .- E-02230-2016-000042-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions per l'execució del Projecte 50/50 i autoritzar el gasto de gestió anticipada.
  Expediente .- E-08001-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratius/ives.
  Expediente .- E-01101-2017-001747-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions de la convocatòria d'Acció Social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
  Expediente .- E-01101-2017-001797-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI