Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
08-02-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE FEBRERO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de febrer de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 59/18, interposat contra revocació d'una autorització concedida per a l'exercici de la venda al Passeig Marítim de València.
  Expediente .- E-00501-2019-000040-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que acorda l'arxiu del Recurs PA núm. 271/17, interposat contra la declaració de caducitat de la renovació d'una llicència concedida per a estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-00501-2019-000041-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 10, aprovatori de l'avinença aconseguida amb la demandant en Interlocutòries núm. 259/16, sobre reclamació de diferències salarials.
  Expediente .- E-00501-2019-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió de tres llocs de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria de graduat/ada social.
  Expediente .- E-01101-2018-001897-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal del programa 'València Activa Exprés'.
  Expediente .- E-01101-2018-002073-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del programa EMCORP.
  Expediente .- E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el gasto de la carrera administrativa 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-000549-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-04101-2018-000103-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i la devolució de l'aval d'una ajuda concedida per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de presentació de la garantia a una entitat beneficiària d'una subvenció de la convocatòria per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
  Expediente .- E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar els objectius col·lectius genèrics i específics per a l'any 2019.
  Expediente .- E-00209-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'Observatorio por la Participación Social y el Desarrollo Comunitario en concepte d'ajuda municipal a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2018.
  Expediente .- E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la dinamització del Portal de Transparència en centres educatius de la ciutat.
  Expediente .- E-00703-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0015.-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de 'CD Anuari Estadístic 2018'.
  Expediente .- E-00810-2018-000073-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de desembre del servici de neteja de dependències i edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2015 102520.
  Expediente .- E-01305-2015-000460-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de millora de l'accessibilitat en parades de transport urbà de l'Eixample, Algirós, Rascanya, Pobles de l'Oest i Pobles del Sud.
  Expediente .- E-01801-2017-001883-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01903-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a atendre el gasto derivat d'una actuació a l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01905-2018-000562-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València l'any 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de dibuixos de ceràmica arqueològica per a l'exposició del Museu d'Història de València.
  Expediente .- E-02001-2018-000357-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la renovació i conservació de l'exposició permanent 'El tresor de la memòria' del Palau de Cervelló.
  Expediente .- E-02001-2018-001455-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de Revista Blasco Ibáñez i edició d'un llibre.
  Expediente .- E-02001-2018-001565-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació corresponent al conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol.
  Expediente .- E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per l'Associació de Dones amb Discapacitat Xarxa del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i abonament de prestacions econòmiques per protecció de menors.
  Expediente .- E-02201-2018-000156-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la commemoració del Dia de la Infància 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000334-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al berenar de Nadal celebrat al centre municipal d'activitats per a persones majors d'Orriols.
  Expediente .- E-02224-2018-000541-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de botelles d'aigua, gots d'un sol ús i mocadors de paper per a l'Espai Dones i Igualtat.
  Expediente .- E-02230-2018-000073-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida a Casa de la Dona per a un projecte de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per a l'any 2018.
  Expediente .- E-02230-2018-000098-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, d'aprovació d'una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de ponències de les Jornades d'Immigració i Ocupació.
  Expediente .- E-02250-2018-000273-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un Protocol general d'actuació entre CAECV, Mercavalència i la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de València.
  Expediente .- E-02310-2018-000414-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a la realització de diverses Inversions Financeres Sostenibles (IFS) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02310-2018-000432-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora del Realó, 2a fase'.
  Expediente .- E-02701-2015-000519-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per a la gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament 2019.
  Expediente .- E-02701-2018-000505-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar gastos centralitzats referits al subministrament d'aigua a servicis i dependències municipals.
  Expediente .- E-02701-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa alliberar crèdit autoritzat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018 en l'aplicació pressupostària IB520 43120 48920.
  Expediente .- E-02901-2018-002832-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8798, de 14 de novembre de 2018, per la qual es van adjudicar diversos contractes menors.
  Expediente .- E-02901-2018-003067-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el programa EMCORD 2018-2019 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2018-001613-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación de Hostelería de Valencia de la Comunidad Valenciana per a la impartició de cursos de formació a entitats i associacions sense ànim de lucre.
  Expediente .- E-02902-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-000037-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E-03103-2016-000136-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa la declaració d'emergència de les actuacions a realitzar al pont de Castellar que travessa sobre l'Autovia V-30 i el nou llit del riu Túria.
  Expediente .- E-03401-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8224, de 24 d'octubre de 2018, sobre suspensió de sol·licitud de llicència d'intervenció per a l'adequació a ús hoteler d'un edifici.
  Expediente .- E-03901-2018-001638-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar l'addenda II al conveni de col·laboració amb la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a l'execució de millores d'urbanització en el circuit de running 5K en l'antic llit del riu Túria.
  Expediente .- E-04001-2014-000526-00 - Aprovat
 • 0051.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2018-000074-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant els mesos de gener a desembre de 2019.
  Expediente .- E-H4962-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0053.-FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposta tècnica d'intrepretació de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2017.
  Expediente .- E-70002-2018-000235-00 - Aprovat
 • 0054.-MOCIÓ conjunta i impulsora de la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València i del regidor delegat de Personal. Proposen la contractació d'un/a director/a per al Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
  Expediente .- E-02310-2019-000054-00 - Aprovat
 • 0054.-PRECS I PREGUNTES
 • 0055(E).-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Universitat de València.
  Expediente .- E-00810-2017-000102-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de neteja dels mercats municipals.
  Expediente .- E-01201-2019-000019-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01201-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0058(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 144/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000556-00 - Aprovat
 • 0059(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 128039.
  Expediente .- E-01305-2014-000488-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'educació ambiental a l'Alqueria de Fèlix i al casal d'esplai el Saler.
  Expediente .- E-01902-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de transport per a les activitats als centres municipals de joventut dins del programa de la Regidoria de Joventut per a joves 'Estiu Jove 2018'.
  Expediente .- E-01902-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a tres actuacions de contacontes a l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001925-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, Estudi General i la Generalitat Valenciana per al desenvolupament i coordinació d'accions conjuntes dirigides al fet que València siga ciutat 5G.
  Expediente .- E-01909-2018-000123-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició d'una obra d'art en el marc del Festival Obert València.
  Expediente .- E-02001-2018-001471-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció directa a favor de la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2018-000326-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Unió Europea per a la realització del projecte CitiesinFood i aprovar la participació de l'Ajuntament en este projecte.
  Expediente .- E-02310-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-02401-2019-000110-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de desembre.
  Expediente .- E-04909-2018-000635-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en propietat d'inspectors/ores de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en propietat i en pràctiques als aspirants que han superat la convocatòria del procediment selectiu de trenta places d'agents de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-000742-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORD 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-004952-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc oficials/ales de servicis genèrics (MD-PH-N1-F2) amb destinació en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-000151-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-01101-2019-000768-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal selectiu per a la provisió en propietat de cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-000621-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de cap de servici (TD) i un lloc de treball de director de banda (TD) (PM) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2019-000827-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a la realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament per a l'any 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001227-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de la festa de Reis Mags a Pinedo i Benifaraig.
  Expediente .- E-02310-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a l'avinguda del Regne de València.
  Expediente .- E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
(Informació publicada: 02/08/2019 12:44:02 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI