Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-11-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 d'octubre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 487/12, interposat contra la imposició de sanció prevista en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2012 000402 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 4 -que absol l'Ajuntament- dictada en el Juí Ordinari núm. 196/08, en reclamació de compliment de contracte de compravenda de terrenys.
  Expediente .- E 00501 2008 000531 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
  Expediente .- E 01002 2013 000537 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal del pla de formació i ocupació local VLC 2013 'Tienes madera'.
  Expediente .- E 01101 2013 000455 00 - Aprovat
 • 0006.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació per a contractar la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents en la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar la caducitat del procediment incoat per a la resolució del contracte de gestió del Centre de Medicina Esportiva en el complex de la Petxina.
  Expediente .- E 04101 2013 000070 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres d'habilitació de la planta primera de la nau oest de l'edifici municipal situat al carrer d'Amadeu de Savoia.
  Expediente .- E 04101 2013 000114 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú.
  Expediente .- E 05301 1994 000061 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la reclamació prèvia a la via civil formulada contra la Resolució núm. 4299-H, de 30 de maig de 2013.
  Expediente .- E 05302 2011 000657 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar els immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05305 2013 000085 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 05303 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrer dels Tomasos.
  Expediente .- E 05303 2013 000116 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05303 2013 000120 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern de 9 de febrer de 1989, pel qual es cedix a l'Associació 'Azahar' l'ús d'un local municipal situat al carrer del Vinalopó.
  Expediente .- E 05301 1988 000023 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa ratificar les actuacions reflectides en l'acord de col·laboració futura entre les ciutats de València i Magúncia.
  Expediente .- E 00203 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), l'objecte de la qual és col·laborar en la formació pràctica de postgraduats, per mitjà de la realització de pràctiques en l'Oficina d'Estadística.
  Expediente .- E 00801 2013 000091 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als contractes següents: Manteniment d'impressores Oki.
  Expediente .- E 01201 2013 000264 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als contractes següents: Manteniment de col·legis, mercats i cementeris.
  Expediente .- E 01201 2013 000265 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 124733.
  Expediente .- E 01305 2011 000547 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2012 1126.
  Expediente .- E 01305 2012 000114 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2012 3637.
  Expediente .- E 01305 2012 000225 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 104522.
  Expediente .- E 01305 2012 000379 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 119749.
  Expediente .- E 01305 2012 000454 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 5 de setembre de 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4620-W.
  Expediente .- E 01306 2013 002416 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 5 de setembre de 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4623-W.
  Expediente .- E 01306 2013 002432 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 75-W, de 15 de gener.
  Expediente .- E 01306 2008 005496 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1528-W, de 12 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 000353 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3597-W, de 24 de juny.
  Expediente .- E 01306 2013 002598 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Emurtel, SA.
  Expediente .- E 01501 2013 000352 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitat pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2013 003624 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E 01801 2013 003625 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes, per a l'any 2014.
  Expediente .- E 01801 2013 003945 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la reclamació interposada contra l'acte administratiu que concedia el premi nacional, modalitat còmic, del XIV Certamen de Creació Júpiter-València Crea 2013.
  Expediente .- E 01902 2013 000202 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per diversos clubs esportius, corresponent a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre del 2013, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013.
  Expediente .- E 01903 2013 000393 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Discóbolo La Torre Atlético Club, corresponent a la quarta aportació del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 01903 2009 000330 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2013 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació del Col·legi de Metges de València.
  Expediente .- E 01905 2013 000128 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el contracte a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport regulador del depòsit de béns mobles del Museu del Trage per a la seua exhibició en el Museu d'Història de València.
  Expediente .- E 02001 2005 000511 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el canvi de titularitat dels locals situats als carrers del Músic Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner i al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E 02101 2013 002109 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal per a l'any 2013.
  Expediente .- E 02101 2013 000629 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de les factures dels educadors socials corresponent al període de gener a maig del 2013, pels treballs realitzats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E 02201 2013 005709 01 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
  Expediente .- E 02201 2013 000887 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda i la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Alana i la Fundació Apip-Acam, per a dur a terme el programa 'València Inserix III'.
  Expediente .- E 02201 2012 007115 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa acceptar les subvencions corresponents als convenis de col·laboració firmats amb l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies següents: Carpesa, Benifaraig, Borbotó i Poble Nou.
  Expediente .- E 02310 2013 000262 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa acceptar les subvencions corresponents als convenis de col·laboració firmats amb l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies següents: El Saler i Forn d'Alcedo.
  Expediente .- E 02310 2013 000263 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa acceptar les subvencions corresponents als convenis de col·laboració firmats amb l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies següents: Massarrojos.
  Expediente .- E 02310 2013 000269 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura emesa per Suministros Industriales José Adriá, SL.
  Expediente .- E 02902 2013 000364 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació de dos parcel·les situades a l'entrada de la Palmera.
  Expediente .- E 03103 2011 000052 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Carolina Àlvarez.
  Expediente .- E 03103 2004 000149 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa no prorrogar el contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E 03303 2008 000158 01 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E 03801 2013 000689 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concloure els corresponents procediments de reintegrament d'unes subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local i procedir a l'arxiu dels expedients següents: Expedient núm. 9/13.
  Expediente .- E 03910 2013 000009 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concloure els corresponents procediments de reintegrament d'unes subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local i procedir a l'arxiu dels expedients següents: Expedient núm. 11/13.
  Expediente .- E 03910 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2013 000888 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E 04001 2013 000890 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E 01902 2013 000295 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa ratificar la decisió del jurat del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2014.
  Expediente .- E 01904 2013 000556 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).- Proposa aprovar les bases del I Concurs de Jóvens Promeses Musicals i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 02308 2013 000986 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del conveni per a la gestió del nucli zoològic.
  Expediente .- E 02401 2013 001256 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una subvenció per a la restitució del col·lector dels carrers d'Eugènia Viñes i del Doctor Lluch, tram carrer de la Mare de Déu del Sufragi-avinguda del Mediterrani.
  Expediente .- E 02701 2013 000555 00 - Aprovat
 • 0062(E).-MOCIÓ conjunta de la sèptima tinent d'alcalde, coordinadora general de l'Àrea de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible i del regidor delegat de Devesa-Albufera i Pedanies.- Proposen instar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tal que informe sobre quines han sigut les causes que han provocat una reducció de cabals en l'Albufera i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 03602 2013 000264 00 - Aprovat
 • 0063(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en una pòlissa de crèdit a subscriure amb Ibercaja.
  Expediente .- E 05201 2013 000028 00 - Aprovat
 • 0064(E).-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016.
  Expediente .- E 04302 2013 000006 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI